Списък с клиенти по небитови цени, присъединени към мрежа НН

Списък с клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД по небитови цени, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, актуален към 23.07.2020 г.

Данните в списъка съответстват на информацията, предоставена от клиентите и налична в информационната система на Дружеството.

Личните данни на клиентите в Списъка се обработват съгласно Политиката за поверителност на „ЧЕЗ Електро България“ АД,  достъпна на www.cez.bg в секция ”Защита на данните“ и се предоставят в изпълнение на разпоредбите на § 18 във връзка с § 15, ал.1 от ЗИД на ЗЕ обнародван в ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.