Как да стана клиент на "ЧЕЗ Електро България" АД

Процедурите за регистриране на свободния пазар на електрическа енергия и смяна на доставчика на електрическа енергия / координатора на балансираща група са разписани в Инструкция № 1 и Инструкция № 2 на ЕСО, одобрени от КЕВР.

Всяка от процедурите се инициира от титуляря на партидата / договора за съответния обект или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Смяната на доставчика на електрическа енергия / координатора на балансираща група се извършва винаги от 1-во число на месеца, следващ заявката за промяна.

Функциите на администратор на процесите се изпълняват от оператора на електроразпределителната мрежа, към когото е присъединен обекта на клиента.

Основните стъпки, през които следва да премине клиент, който желае да се регистрира на свободния пазар и да смени своя доставчик на електрическа енергия / координатор на балансираща група са:

1. Сключване на договор за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа с мрежовия оператор, към когото е присъединен неговия обект. (Инструкция № 1 на ЕСО)

Договорът се изготвя в рамките на 15 работни дни след датата на подаване на заявлението, в случай че няма технически несъответствия и просрочени задължения към настоящия доставчик.

Процедурата се извършва само при първа регистрация на свободния пазар и смяна на доставчик.

2. Сключване на договор с избран от клиента Търговец на електрическа енергия / Координатор на балансираща група.

  • Клиенти с почасово мерене могат да сключат договор за доставка на електрическа енергия (който включва само снабдяването) или договор за комбинирана услуга, която обхваща снабдяването с електрическа енергия, както и мрежовите услуги (достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа, достъп и пренос през електропреносна мрежа), дължими на електроразпределителното дружество, което оперира на съответната територия, към която е присъединен клиента. Цената за балансиране може да бъде включена в цената или да се договори допълнително с координатора на балансираща група.
  • Клиенти без почасово мерене, регистрирани на свободния пазар със стандартизиран товаров профил, задължително сключват договор за комбинирана услуга, който обхваща продажба на електрическа енергия, плащане на мрежови услуги (достъп и пренос през електроразпределителната мрежа) и "отговорност за балансиране".

3. Смяна на Доставчик на електрическа енергия / Координатор на балансираща група. (Инструкция № 2 на ЕСО)

Заявление и прилежащи документи се подават между първо и десето число на месеца, предхождащ промяната.

Процедурата се извършва при всяка смяна на Доставчик / Координатор.

 

При първа регистрация на свободния пазар стъпки 1 и 2 могат да протичат паралелно. Тяхното изпълнение е необходимо условие за преминаване към стъпка 3.

Действието на договорите от стъпки 1 и 2 започва на 1-во число на месеца, следващ изпълнението на стъпка 3, когато настъпва фактическата смяна на Доставчика на електрическа енергия/ Координатора на балансираща група.

Процесите по регистрация на свободния пазар на електрическа енергия отнемат приблизително два месеца.

Всеки клиент, който желае да сключи комбиниран договор за продажба на електрическа енергия и за балансиране с "ЧЕЗ Електро България" АД в качеството му на Търговец на електрическа енергия, може да посети Търговски център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ или да се обади на тел. 0700 10 010.

"ЧЕЗ Електро България" АД предлага на своите клиенти да извърши напълно безплатно, от тяхно име, регистрацията им на свободен пазар съгласно изброените по-горе стъпки 1, 2 и 3, след издаване на нотариално заверено пълномощно от страна на клиента.

Повече информация за процедурите можете да получите в търговските центрове за обслужване на клиенти на ЧЕЗ или на електронната страница на съответния мрежови оператор, към когото е присъединен обекта Ви:

 

 

Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на стандартната балансираща група на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД

Заявление за участие в балансираща група