Електромерите - митове и факти

Мит:

ЧЕЗ няма право да отчита електромерите на по-дълъг период от 30 дни

Факт:

С решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е задължено да извършва ежемесечно отчитане на потребената енергия, без да е посочен изрично 30-дневен срок. В Общите условия на дружеството с клиентите също не е посочен изричен срок на отчитане от 30 дни. Не е възможно фиксиране на отчитането на 30 дни, най-малкото, защото седем месеца в годината са с по 31 дни. Графикът за отчитане е съобразен с официалните почивни и празнични дни в Република България. В края на всяка година (след обявяване на официалните почивни и празнични дни от Министерски съвет) се изготвя график с конкретни периоди на отчитане за следващата година. При натрупване на повече почивни дни, което би довело до драстично увеличение на периода на отчитане, Дружеството е готово да промени графика за съответния месец, така че да не се допусне голям период на отчитане.

Мит:

ЧЕЗ не е предупредила клиентите си за по-дългия период на отчитане

Факт:

Във всяка една фактура ЧЕЗ посочва на клиентите си периода на следващо отчитане на електромерите. В конкретния случай, за периода на отчитане през декември 2012 г. и януари 2013 г., всеки клиент е бил информиран за това с предходната си месечна фактура.

Мит:

ЧЕЗ подменя електромери без да има право на това

Факт:

Съгласно Общите условия с клиентите, ЧЕЗ Разпределение има право да подменя по своя инициатива съществуващите средства за търговско измерване с нови или други, с по-добри технически характеристики. Подмяната на електромер с нов или с такъв с по-добри технически характеристики е от полза за клиента, защото гарантира качество и точност на измерването. През 2012 г. ЧЕЗ Разпределение подмени около 300 000 електромера. Всеки месец дружеството подменя над 25 000 електромера. При всяка подмяна се съставя констативен протокол, в който се отбелязват показанията на стария и нов електромер и се осигурява проследимост във времето.

Мит:

Напрежението в мрежата на ЧЕЗ е понижено с цел електромерите да начисляват по-голяма консумация

Факт:

Твърденията, че по-ниското напрежение води до повишаване на сметките на клиентите, не са верни и не отговарят на физичните закони.

Напрежението не може нито да повиши сметката, нито да я намали. Тя зависи от електромера, който е точно устройство и показва конкретно изразходваното количество енергия. Ако хората искат да си сварят вода при по-ниско напрежение, то ще се удължи времето за загряването й, но не и изразходваното количество енергия.

Вярно е, че при натоварване на мрежата напрежението може да падне, но въпреки това, то трябва да остане в определени граници. Според установените в Европейския съюз стандарти допустимото отклонение е до 10% от 220 волта.

Мит:

При подмяна на електромерите дружеството не съставя констативен протокол със старите показания на уреда

Факт:

При всяка подмяна задължително се съставя констативен протокол, в който се отбелязват показанията на стария и нов електромер и има проследимост във времето. Разбира се, има определен брой случаи, в които констативните протоколи не са подписани от клиентите, но това е защото те са отказали или не са били открити.

Мит:

Отчетниците минават само 3-4 пъти в годината, а за останалите месеци се плащат прогнозни сметки

Факт:

Експерименталното въвеждане на тримесечно отчитане на електромерите бе прекратено още през 2010 г. Към момента електромерите на нашите клиенти се отчитат всеки месец, а за да се намалят неточностите в резултат на човешка грешка, всеки месец (в рамките на три месеца) измервателните устройства се отчитат от различни отчетници на ротационен принцип.

Мит:

Нощем ЧЕЗ спира тока, за да блокира часовниците и по този начин нощната енергия върти на дневна тарифа

Факт:

Тарифните превключватели (часовниците) имат осигурено автономно захранване и продължават да работят при спиране на външното  електрозахранване.

Мит:

Качените на високо електромери се манипулират дистанционно

Факт:

Електромерите, монтирани на високо, не могат да се манипулират дистанционно. Дистанционно се извършва отчитане на броячите за консумираната електрическа енергия и сверяване на часовника (дата и час) на електромерите.

Мит:

Не се осъществява независима от ЧЕЗ проверка на електромерите

Факт:

Независима проверка на електромери се извършва от Български институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. За извършване на проверка на средства за измерване се оправомощават лица, които са „трета независима страна”, което, съгласно определението на Закона, означава, че това са лица, които не са участвали в разработката и не произвеждат, внасят, монтират, ремонтират, притежават или не използват средствата за измерване, които проверяват и могат да гарантират безпристрастност и независимост на персонала си.

Мит:

Поставят се електромери с дистанционно отчитане, за да могат да се манипулират дистанционно

Факт:

ЧЕЗ започна да поставя електромери с дистанционно отчитане на територията на Западна България още през 2009 г., с началото на проекта за изграждане на единна система за дистанционно отчитане и управление на данните. Поставянето на „умни” електромери е част от стратегията на компанията да подобрява обслужването на клиентите чрез внедряването на иновативни технологии. Модерните устройства носят редица ползи за потребителите. Те изключват възможността за грешки от субективен характер при отчитане на електроенергията.

Мит:

Показанията на електромерите се завишават изкуствено

Факт:

В ЧЕЗ има утвърдена система на отчитане, която гарантира, че не могат да се манипулират данните на измервателните устройства. Използват се ръчни, преносими терминали, които издават звуков сигнал и искат потвърждаване на въведените показания, когато са извън очакван от системата толеранс, който е индивидуален за всяка точка на измерване и зависи от историята на потреблението. При въвеждане на всеки отчет терминалът автоматично записва GPS координатите и позволява заснемане. В рамките на три месеца, трима различни служители отчитат един и същ електромер, така допускането на субективни грешки е сведено до минимум. Взети са всички мерки консумираната електроенергия да бъде отчитана коректно, а показанията от електромерите да бъдат отразени точно в месечните фактури. Това, разбира се, не изключва грешки, но в случай на установяване на неточности в показанията, данните във фактурите незабавно се коригират. Основателните жалби и сигнали, свързани с отчитането през 2012 г., са 0.0013% от извършените отчети.

Мит:

Отчетниците могат да манипулират електромерите с цел те да отчитат по-голямо потребление

Факт:

Както отчетниците, така и никой друг служител на дружеството, не може да манипулира електромерите с цел отчитане на по-голямо потребление. Електромерите, които са монтирани на мрежата, отговарят на всички изисквания на българското законодателство.