Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия

Изплащането на компенсациите не изисква клиентите да подават заявления или да предприемат други действия

Във връзка с изпълнението на Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 739 от 26.10.2021 г. на Министерския съвет, изменена с Решение № 771 от 06.11.2021 г. на Министерския съвет, ви информираме, че „ЧЕЗ Електро България" АД сключи с Министерство на енергетиката договор за компенсация, която ще се извършва за периода 01.10.2021 - 30.11.2021 г.

Подпомагането ще се извършва чрез компенсация на база на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото", с фиксирана сума за подпомагане от 110 лв. на един MWh, като в сумата не е включен ДДС. Чрез посочената компенсация се намалява дължимата за плащане сума от небитовите крайни клиенти. Финансовите средства ще се изплащат след получаване на положително становище от Европейската комисия.

В случаите, в които „ЧЕЗ Електро България" АД вече е издал фактури, попадащи в обхвата на периода за компенсация, но преди подписването на договора или преди получаване на уведомление от Министерство на енергетиката за получаване на положително становище от Европейската комисия за предоставяне на финансовите средства, дружеството ще извърши компенсация, която ще се отрази във фактурите, които издава за следващи плащания от клиента.

Изплащането на компенсациите не изисква клиентите да подават заявления или да предприемат други действия.

публикувано
Ноември 2021