Компаниите на ЧЕЗ успешно преминаха ресертификационен одит на системите за управление на качество, съгласно стандарта ISO 9001:2015

Заключението на одиторите е, че няма констатирани несъответствия

В началото на месец март, в продължение на една седмица (08.03 - 12.03.2021г.), в дружествата от Групата на ЧЕЗ в България - „ЧЕЗ Разпределение България" АД, „ЧЕЗ България" ЕАД и „ЧЕЗ Електро България" АД, беше проведен ресертификационен одит на Системата за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2015.

На заключителната среща външните одитори от международната сертифицираща организация „БЮРО ВЕРИТАС БЪЛГАРИЯ" ЕООД изразиха своето пълно удовлетворение от установената ефективност на Системите за управление на качеството, изпълняваните процеси, високата степен на ангажираност и добра организация на служителите, участващи в проведения одит.

Заключението на одиторите е, че няма констатирани несъответствия на Системите за управление на качеството спрямо изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

„Бих желал от името на Ръководството на Групата на ЧЕЗ в България и лично от мое име да изкажа искрена благодарност към всички Вас за постигнатия резултат и да изразя увереност в успешното изпълнение на поставените пред дружествата цели за 2021 г.", заяви Душан Рибан, Главен оперативен директор на „ЧЕЗ България" ЕАД.

публикувано
април 2021