Намерение на ЧЕЗ Електро България за подаване на заявление до КЕВР


В изпълнение на чл. 36а, ал. 1 от Закона за енергетиката, „ЧЕЗ Електро България" АД обявява своето намерение да подаде ценово заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране за промяна на цените на услугата „обществено снабдяване с електрическа енергия" за следващия ценови период, считано от 01.07.2020 г.
Ценовото заявление за утвърждаване на цени за снабдяване с електрическа енергия ще бъде изготвено в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия и методите на регулиране, отразени в ценовите решения на КЕВР, както и нормативно определения пазарен модел.
Предложението на „ЧЕЗ Електро България" АД ще се базира на принципите, следвани от Дружеството при всяко едно от своите ценови заявления, а именно: покриване на присъщите разходи за осъществяване на лицензиoнната дейност, съгласно чл. 31, т. 2 от Закона за енергетиката, чрез определяне на обоснована надценка за дейността, елиминиране на кръстосаното субсидиране между отделните сегменти на регулирания пазар и изпълнение на вменените законови задължения на крайния снабдител.
Окончателните цени на услугата „обществено снабдяване с електрическа енергия" ще бъдат одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране и ще зависят от наложения пазарен модел, включително от разпоредбите на Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия, от цената на обществения доставчик за покупка на електрическа енергия, както и от цената за „Задължения към обществото".