Нови клиенти

Информацията, която ви е необходима, за да станете наш клиент

Процедура по присъединяване на нови клиенти (битови и небитови) - Схема

Всеки клиент (битов и небитов), който желае да присъедини обект към електроразпределителната мрежа и съответно да бъде снабден с електрическа енергия от „ЧЕЗ Електро България“ АД, трябва да премине през следните три етапа:

І. Подаване на заявление за извършване на услугата „Заявление за проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа”

За целта клиентът подготвя следните документи:

 • скица с виза за проектиране на обекта или одобрен от съответната Община ПУП (по чл. 140 или чл. 150 от ЗУТ) и Заповед, че е влязъл в сила;
 • документ, удостоверяващ собствеността или правата на владеене на имота;
 • при представяне на договор за наем – нотариално заверено съгласие от собственика;
 • нотариално заверено пълномощно за подаване на заявление (в случай, че не е лично);
 • за небитови клиенти – валидно удостоверение за актуално състояние; копие от ЕИК / Булстат.

Приемат се копия на посочените документи!
Услугата е платена, съгласно ценоразпис на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Срокът за изготвяне на Становище/ Предварителен договор за обекти на клиенти и ФтЕЦ до 30 kW e 14 дни.

ІІ. Подаване на заявление за сключване на „Договор за присъединяване”

Необходимите документи от страна на клиента на този етап са:

 • един от изброените документи:
  » влязло в сила разрешение за преустройство на обекта (за обект, който се преустройва);
  » влязло в сила разрешение за строеж, съгласно Наредба №6 и ЗУТ;
  » влязло в сила разрешение за поставяне на преместваем обект от съответната община;
 • копие от становище / предварителен договор;
 • екземпляр от Работни проекти – части Eлектро, включващи Еднолинейна схема на Главно разпределително табло и отразено място за монтаж, съгласно становище за присъединяване, Архитектура, ВиК и вертикална планировка;
 • документ, удостоверяващ собствеността или правата на владеене на имота;
 • при представяне на договор за наем – нотариално заверено съгласие от собственика;
 • нотариално заверено пълномощно за подаване на заявлението (в случай, че не е лично);
 • за небитови клиенти – валидно удостоверение за актуално състояние, копие от ЕИК / Булстат.

Приемат се копия на посочените документи!
Срокът за изготвяне на договор е 30 дни.
Следва сключване на договор за присъединяване и заплащане на цена по този договор.

ІІІ. Подаване на заявление за сключване на „Договор за продажба на електроенергия”

Сключване на договор за продажба на електроенергия се извършва след:

 • изграждане на съоръженията за присъединяване;
 • издаване на служебна бележка от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за готовност на присъединявания обект.

За битови нужди към заявлението се прилага:

 • разрешение за ползване на обекта;
 • документ, удостоверяващ собствеността или правата на владеене на имота;
 • при представяне на договор за наем – нотариално заверена Декларация за съгласие от собственика (по Образец) или лично подписана в Търговски център;
 • документ за самоличност;
 • нотариално заверено пълномощно за подаване на заявлението (в случай, че не е лично);
 • копие от договор за присъединяване.

За небитови нужди към заявлението се прилага:

 • разрешение за ползване на обекта или разрешение за строеж за временно електрозахранване на обекта;
 • документ, удостоверяващ собствеността или правата на владеене на имота;
 • при представяне на договор за наем – нотариално заверена Декларация за съгласие от собственика (по Образец) или лично подписана в Търговски център;
 • ЕИК / Булстат и актуално състояние;
 • документ за самоличност;
 • нотариално заверено пълномощно за подаване на заявлението (в случай, че не е лично);
 • копие от договор за присъединяване.

Всички юридически лица – търговци трябва да имат извършена пререгистрация в Агенцията по вписванията.
Срокът за изпълнение на услугата е 7 дни.