Вътрешна информация

Друга нерегулирана информация

 

„Уважаеми дами и господа,

Съгласно указания на Комисията за финансов надзор, „ЧЕЗ Електро България“ АД с настоящото предоставя на Комисията и на инвестиционната общност следните приложени документи, които допълват годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2019 г., представен на 06.04.2020 г.: 1. Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 ЗППЦК, подписана от съставителя на отчета (в допълнение към вече предоставената декларация от управителния орган); 2. Доклад по прилагане на Политиката за възнагражденията (който предстои да бъде представен на общото събрание на дружеството за одобрение като самостоятелен документ към отчета); и 3. Годишни справки към отчета, изготвени по образеца, определен от Комисията. С посочените справки не се коригират грешки и не се правят каквито и да било промени на вече представения отчет. Разликата между сегашните справки и предходните произтича от промените в МСФО 16 – Лизинг, в сила от 2019 г., които са задължителни за дружеството и вече приложими за отчета. След тези промени се изисква като обособена група активи да се представят Активите с право на ползване. Дружеството е спазило това изискване със справките, представени на 06.04.2020 г., където е въвело допълнителен ред за тези активи, който ред не съществува в образеца на справките, определен от Комисията и действащ понастоящем. В сегашните справки въпросният ред е заличен, а Активите с право на ползване са включени в стойността на активите от друг ред.

С уважение,

Радослав Димитров

Директор „Връзки с инвеститорите”

______________________________________________________

„Уважаеми дами и господа,

Въз основа на информация, оповестена публично на 03.12.2018 г. от мажоритарния акционер „ЧЕЗ”, а.с. по законоустановения за него ред, „ЧЕЗ Електро България” АД научи, че срокът, предоставен на „Инерком България” ЕАД да изпълни условията за приключване на покупката на българските активи на Групата „ЧЕЗ”, е изтекъл на 30.11.2018 г. Тези условия все още не са изпълнени, но при все това договорът за покупко-продажба на акциите, отнасящ се до българските активи, продължава да бъде в сила. „ЧЕЗ”, а.с. обаче възнамерява да започне паралелни преговори с „Индия Пауър” – следващия поред класиран потенциален купувач на активите, който вече е потвърдил, че интересът му към такава покупка продължава да бъде налице.

С уважение,

Радослав Димитров

Директор „Връзки с инвеститорите”

______________________________________________________

„Уважаеми дами и господа,

На 13.11.2018 г. в търговския регистър към Агенцията по вписванията бяха вписани промени в състава на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД. Промените се изразяват в освобождаването на г-н Ярослав Бергер като член на съвета и назначаването на г-н Димчо Станев за такъв член.

С уважение,

Радослав Димитров

Директор „Връзки с инвеститорите” на „ЧЕЗ Електро България” АД“

___________________________________________________________

„Уважаеми дами и господа,

 

На 01.11.2018 г. надзорният съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД (наричано по-долу „Дружеството”) взе решение за промяна в състава на управителния съвет на Дружеството (наричан по-долу „УС”). Промяната се изразява в освобождаването на г-н Ярослав Бергер като член на УС и назначаването на г-н Димчо Станев за такъв член. В момента се организира подготовката на изискуемите съгласно закона и устава на Дружеството документи, за да се заяви промяната за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията.

 

С уважение,

Радослав Димитров

Директор „Връзки с инвеститорите”

____________________________________________________________


Уважаеми дами и господа,

 На 22.10.2018 г. в търговския регистър към Агенцията по вписванията бяха вписани промени в състава на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД. Промените се изразяват в освобождаването на г-жа Кремена Стоянова като член на съвета и назначаването на г-н Леон Връшка за такъв член.

С уважение,

Радослав Димитров

Директор „Връзки с инвеститорите” на „ЧЕЗ Електро България” АД“

____________________________________________________________


Уважаеми акционери,

 

С настоящето ви информираме, че на 21.03.2017 г. „ЧЕЗ Електро България” АД получи от Комисията за финансов надзор (КФН) писмо изх. № РГ-05-1562-7/ 21.03.2017 г., с което се връчва Решение № 448- ПД 20.03.2017 г. на Член на КФН, изпълняващ правомощията на Заместник - председател на КФН, ръководещ Управление ,, Надзор на инвестиционната дейност". С решението, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114а, ал. 1, изречение последно от ЗППЦК, във връзка с чл. 46 от Наредба № 2, както и във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс се прилага принудителна административна мярка, а именно: "Задължавам публичното дружество „ЧЕЗ Електро България" АД, гр. София, да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 23.03.2017 г., съответно за 06.04.2016 г., при условията иа чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 1 - 12 от дневния ред на събранието, със следното съдържание: 1. Овластяване на управителния съвет на „ ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на информационните и телекомуникационните технологии между „ЧЕЗ Електро България" АД и „ ЧЕЗ Информационни комуникационни технологии България" ЕАД; 2. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ ЧЕЗ Електро България " АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по обслужване на клиенти между „ ЧЕЗ Електро България "АД и „ ЧЕЗ България " ЕАД. 3. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на финансово-счетоводни услуги между „ ЧЕЗ Електро България "АД и „ ЧЕЗ България " ЕАД. 4. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на човешките ресурси между „ ЧЕЗ Електро България " АД и „ ЧЕЗ България " ЕАД. 5. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на връзки с обществеността и комуникации между „ЧЕЗ Електро България" АД и „ЧЕЗ България " ЕАД. 6. Овластяване на управителния съвет на „ ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ ЧЕЗ Електро България " АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на правни услуги между „ЧЕЗ Електро България" АД и „ ЧЕЗ България" ЕАД. 7. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ ЧЕЗ Електро България " АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по фасилити мениджмънт между „ ЧЕЗ Електро България " АД и „ ЧЕЗ България " ЕАД. 8. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на бизнес и мениджмънт консултантски услуги между „ ЧЕЗ Електро България " АД и „ ЧЕЗ България " ЕАД. 9. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по избор на доставчици между „ ЧЕЗ Електро България " АД и „ ЧЕЗ България " ЕАД. 10. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ ЧЕЗ Електро България " АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили „Пул-Кар"между „ ЧЕЗ Електро България" АД и „ ЧЕЗ България " ЕАД. 11. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за наем на служебни помещения срещу възнаграждение между „ ЧЕЗ Електро България" АД и „ ЧЕЗ Разпределение България" АД. 12. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД др сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили „Пул-Кар"между „ ЧЕЗ Електро България" АД и „ ЧЕЗ Разпределение България "АД." На основание чл. 214, ап. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано. Поради горното Ви съобщаваме, че на общото събрание, което ще се проведе на 23.03.2017 г., съответно на 06.04.2017 г.. при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 1-12 от дневния ред няма да бъдат подлагани на гласуване.

 

С уважение,

Радослав Димитров

Директор „Връзки с инвеститорите”

на „ЧЕЗ Електро България” АД

София, 21.12.2017 г.

________________________________________________________________________________________________

 

Съгласно изискването на § 38 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, с настоящото Ви информирам, че „ЧЕЗ Електро България” АД има сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД за разкриване и оповестяване на обществеността на регулирана информация по смисъла на ЗППЦК чрез специализираната финансова медия „X3News”, достъпна на адрес: http://www.x3news.com/.“

Дружеството оповестява регулирана информация до Комисия за финансов надзор (КФН) и посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН - www.fsc.bg.