Редовно годишно Общо събрание - 26.06.2014 г.

Актуализирана покана и материали


Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ЧЕЗ Електро България" АД

Писмо до КФН относно свикване на редовно годишно Общо събрание

Публикация - в. Новинар

Вписване в търговския регистър

Доклад за дейността и финасов отчет на "ЧЕЗ Електро България" АД за 2013 г.

Препис-извлечение от протокол 9

Препис-извлечение по т.1 от Протокол 9

Препис-извлечение по т.3 от Протокол 9

Точка 1

Доклад за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на съветите на "ЧЕЗ Електро България" АД за 2013 г.

Препис-извлечение протокол 37

Годишен доклад за дейността на "ЧЕЗ Електро България" АД за 2013 г.

Точка 2

Доклад на независим одитор до акционерите на  "ЧЕЗ Електро България" АД

Точка 3

Точка 4

Отчет за дейността на Директора за връзка в инвеститорите на "ЧЕЗ Електро България" АД за 2013 г.

Отчет за дейността на Одитния комитет на "ЧЕЗ Електро България" АД за 2013 г.

Протокол № 22 от неприсъствено решение на одитния комитет  на "ЧЕЗ Електро България" АД

Точка 7

Отчетен доклад на Надзорния съвет на"ЧЕЗ Електро България" АД за дейността му вместо комитет по възнагражденията на дружеството за 2013 г.

Свидетелство за съдимост - Христо Петров

Свидетелство за съдимост - Яна Каслова

Пълномощно образец на юридическо лице

Пълномощно образец на физическо лице

Автобиография - Яна Каслова

Точка 8

Уведомление от Давид Махач

Точка 9

Точка 10

Точка 11

Точка 12

Точка 13

Препоръка до общото събрание на акционерите на "ЧЕЗ Електро България" АД