Редовно годишно Общо събрание - 27.06.2013 г.

Протокол от редовно общо събрание на акционерите

Покана за редовно Общо годишно събрание 

Писмо до КФН относно свикване на редовно годишно Общо събрание

Доклад на незвисимия одитор

Годишен доклад за дейността за 2012 г.

Доклад за дейността и финансов отчет

Точка 2 - Вземане на решение за одобряване на одитириания годишен финансов отчет

Точка 3 - Вземане на решение за одобряване на доклада за дейността

Точка 4 - Вземане на решение за приемане на доклада

Материал по точка 5 от дневния ред

Материал по точка 8 от дневния ред

Точка 9 - Вземане на решение за удължаване мандата на член на НС

Материал по точка 10 от дневния ред

Материал по точка 11 от дневния ред

Материал по точка 12 от дневния ред

Протокол 18 от неприсъствено решение на одитния комитет 

Извлечение от Протокол 4, т. 1

Извлечение от Протокол 4, т. 2

Образец за представляване на акционер – юридическо лице в оса

Образец за представляване на акционер – физическо лице в оса

Справка от Търговски регистър

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститори

Отчет за дейността на Одитния комитет

Правила за дейността на общото събрание на акционерите

Свидетелство за съдимост

Препис-извлечение от Протокол 34