Извънредно Общо събрание - 06.04.2016 г.

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЧЕЗ Електро България“ АД – 06.04.2016 г.

Покана за извънредно общо събрание (бг)

Протокол №11 от неприсъствено решение на Управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД

Образец на пълномощно за представляване на акционер - юридическо лице в ОСА

Образец на пълномощно за представляване на акционер - физическо лице в ОСА

Материал по Т. 1 от дневния ред за решения за изменения и допълнения на устава на "ЧЕЗ Електро България" АД

Устав на "ЧЕЗ Електро България" АД

Материал по Т. 2 от дневния ред за вземане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на "ЧЕЗ Електро България" АД

Уведомление - Молба за освобождаване - Яна Каслова

Автобиография - Ростислав Дижа

Свидетелство за съдимост - Ростислав Дижа

Автобиография - Мартин Маречек

Свидетелство за съдимост - Мартин Маречек

Автобиография - Владимир Ржиха

Свидетелство за съдимост - Владимир Ржиха

Материал по Т. 3 от дневния ред за вземане на решение за промени в състава на одитния комитет на "ЧЕЗ Електро България" АД

Декларация по чл. 40е, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит - Милан Северин

Уведомление - Молба за освобождаване - Леон Връшка

Автобиография - Милан Северин

Удостоверение за държавен изпит - Милан Северин

Свидетелство за съдимост - Милан Северин