Извънредно Общо събрание - 19.12.2012 г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на "ЧЕЗ Електро България" АД

Покана за извънредно общо събрание (бг)

Покана за извънредно общо събрание (англ.)

Материал по Т.1 от дневния ред на ОСА за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012

Протокол №17 от неприсъствено решение на Одитния комитет на „ЧЕЗ Електро България“ АД

Препоръка на одитния комитет към общото събрание на акционерите на „ЧЕЗ Електро България“ АД

Материал по Т.2 от дневния ред на ОСА за вземане на решение за промени в състава на Надзорния Съвет на Дружеството

Уведомление от Луцие Брабцова, член на НС на „ЧЕЗ Електро България“ АД

Материал по Т.3 от дневния ред на ОСА за вземане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Управителния Съвет на Дружеството

Материал по Т.4 от дневния ред на ОСА за вземане на решение за определяне на гаранцията, която да бъде внесена в Дружеството от членовете на Управителния Съвет и на Надзорния Съвет на Дружеството

Вписване в Търговския регистър

Образец на пълномощно за представляване на акционер - юридическо лице в ОСА

Образец на пълномощно за представляване на акционер - физическо лице в ОСА