Извънредно Oбщо събрание на акционерите - 26.11.2019 г.