Извънредно Общо събрание - 14.11.2013 г.

Уведомление за свикване на извънредно общо събрание

Покана за извънредно общо събрание

Сканирана покана, вестник Стандарт

Протокол №21 от неприсъствено решение на Одитния комитет на „ЧЕЗ Електро България“ АД

Мотивиран доклад

Материал по Т.1

Материал по Т.2

Материал по Т.3

Образец на пълномощно за представляване на акционер - юридическо лице в ОСА

Образец на пълномощно за представляване на акционер - физическо лице в ОСА

Препоръка

Свидетелство за съдимост

Протокол от неприсъствено решение

Препис извлечение от протокол

Политика за възнагражденията

Справка от търговски регистър

Актуализиран образец на пълномощно за представляване на акционер - юридическо лице в ОСА

Актуализиран образец на пълномощно за представляване на акционер - физическо лице в ОСА

Уведомление за пълномощни

Протокол от извънредно общо събрание