Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 25.06.2015 г.

Публикация вестник "Новинар"

Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ЧЕЗ Електро България" АД

Придружаващо писмо относно свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ЧЕЗ Електро България" АД

Точка 1 - Одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор „Ърнст и Янг Одит" ООД на български език

Доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството през 2014 г. на български език

Препис-извлечение по т. 2 от Протокол № 13/16.03.2015 г. от заседание на Управителния съвет

Препис-извлечение по т. 1 от Протокол № 43/29.04.2015 г. от заседание на Надзорния съвет

Точка 2 - Одобряване на доклада за дейността на Дружеството за 2014 г., изготвен от управителния съвет на Дружеството

Препис-извлечение по т. 1 от Протокол № 13/16.03.2015 г. от заседание на Управителния съвет

Доклад за дейността на „ЧЕЗ Електро България" АД за 2014 г.

Точка 3 - Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Доклад на независимия одитор „Ърнст и Янг Одит" ООД върху финансовия отчет на „ЧЕЗ Електро България" АД - на български език

Точка 4 - Вземане на решение за неразпределяне на печалбата на Дружеството за 2014 г.

Препис-извлечение по т. 3 от Протокол № 20/21.04.2015 г. от заседание на Управителния съвет

Точка 5 - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ЧЕЗ Електро България" АД, за 2014 г.

Точка 6 - Отчет за дейността на одитния комитет на "ЧЕЗ Електро България" АД

Протокол от неприсъствено решение на одитния комитет

Точка 7 - Приемане на доклада на надзорния съвет на Дружеството з дейността му вместо комитет по възнагражденията на Дружеството за 2014

Точка 8 - Вземане на решение за изменение на устава на Дружеството

Устав на „ЧЕЗ Електро България" АД, съдържащ съответните изменения

Точка 9 - Вземане на решение за освобождаване на членове на надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

Точка 10 - Вземане на решение за освобождаване на членове на управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

Точка 11 - Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Препоръка за регистриран одитор на „ЧЕЗ Електро България" АД от 29.04.2015 г.

Справка от Търговски регистър

Пълномощно - ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Пълномощно - ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Пълномощно

Протокол

Устав