Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 17.06.2016 г.

Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЧЕЗ Електро България“ АД

Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите (бг)

Образец за представляване на акционер – юридическо лице в ОСА

Образец за представляване на акционер – физическо лице в ОСА

Справка от Търговски регистър

Публикация вестник "Новинар"

Точка 1

Материал по т. 1 от дневния ред - Одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Доклад за дейността и финансов отчет - 31.12.2015

Извлечение от Протокол №18 от редовно заседание на Управителния съвет

Доклад за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на съветите на „ЧЕЗ Електро България” АД за 2015 г.

Препис-извлечение от Протокол №48 от редовно заседание на Надзорния съвет

Точка 2

Материал по т. 2 от дневния ред - Одобряване на Доклада за дейността на Дружеството за 2015 г., изготвен от Управителния съвет

Годишен доклад за дейността на ЧЕЗ Електро България за 2015

Извлечение от Протокол №18 от редовно заседание на Управителния съвет

Препис-извлечение от Протокол №48 от редовно заседание на Надзорния съвет

Точка 3

Материал по т. 3 от дневния ред - Приемане на Доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Доклад на независимия одитор върху финансовия отчет

Точка 4

Материал по т. 4 от дневния ред - Вземане на решение за неразпределяне, съответно разпределяне на печалбата на Дружеството и за изплащане на дивидент

Препис-извлечение от Протокол №48 от редовно заседание на Надзорния съвет

Извлечение от Протокол №21 от редовно заседание на Управителния съвет

Точка 5

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЧЕЗ Електро България

Точка 6

Протокол №28 от неприсъствено решение на Одитния комитет

Отчет за дейността на Одитния комитет

Точка 7

Отчетен доклад на Надзорния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД за дейността му вместо комитет по възнагражденията на дружеството за 2015 г.

Точка 8

Материал по т. 8 от дневния ред - Вземане на решение за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

Точка 9

Материал по т. 9 от дневния ред - Вземане на решение за освобождаване на членове на Управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

Точка 10

Материал по т. 10 от дневния ред - Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Препоръка до Общото събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България