Новини

Във връзка с проявен интерес, Управителният съвет (наричан по-долу „УС”) на „ЧЕЗ Електро България” АД (наричано по-долу „Дружеството”) напомня на лицата, които са акционери на Дружеството към 15.06.2017 г., че на тяхно разположение чрез Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството са финансовите анализи, в които се съдържа оценката по смисъла на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК на сделки, предложени за одобрение от общото събрание на акционерите на Дружеството, свикано за 29.06.2017 г. (наричано по-долу „ОС”). Финансовите анализи (финансовият модел) са изготвени от УС със съдействието на служители на Дружеството и независимия консултант „Ей Ти Киърни” ГмбХ. Изводите от финансовите анализи се съдържат в докладите на УС, които доклади съставляват материали по т. 12 и 13 от дневния ред на ОС.

 

Обръщаме внимание на заинтересованите акционери, че финансовият модел е използваем в електронен вид (на компютърен файл във формат [Microsoft Excel]), който единствен позволява представяне и анализ на значителната по обем входяща и изходяща финансова информация. За ориентация, произволно екранно изображение на част от файла (в статичен вид, без възможности за калкулиране или екстраполиране чрез т.нар. „падащи менюта”) е представено по-долу:

 

may-2017_atkearney-cez-electro-scenarios

 

С изключение на частите от тях, които съдържат защитена информация на Дружеството или на трети лица, финансовите анализи могат да бъдат предоставени на магнитен носител на акционерите.

 

 

 

 

Уважаеми акционери,

Предвид последните съобщения в медиите, ЧЕЗ Електро оповестява, че след публичното съобщение, направено от ЧЕЗ а.с. на 27 Януари 2017 г., ЧЕЗ Електро беше информирано от мажоритарния си акционер ЧЕЗ а.с., че е започнало проучване на пазарните интереси, свързани с инвестициите на ЧЕЗ а.с. в България (включително мажоритарния дял от акциите на ЧЕЗ Електро). Резултатът от този процес в момента не може да бъде предвиден. Повече информация, достъпна за ЧЕЗ Електро, може да намерите на https://www.cez.cz/en/cez-group/media/press-releases/5835.html, в годишния финансов отчет и доклада за дейността на ЧЕЗ Електро за 2016 г., пояснителните бележки към уведомлението за финансово състояние на ЧЕЗ Електро за първото тримесечие на 2017 г.

С уважение,

Радослав Димитров

Директор „Връзки с инвеститорите”