Корпоративно ръководство

Надзорен и Управителен съвет на Дружеството

"ЧЕЗ Електро България" АД е дружество с двустепенна система на управление -  Надзорен съвет и Управителен съвет.

Надзорен съвет

Карел Клусак - председател на Надзорния съвет

Христо Петров - член на Надзорния съвет

Ростислав Дижа - заместник председател на Надзорния съвет

Георги Константинов - член на Надзорния съвет

Любомир Чакъров - член на Надзорния съвет

Барбора Кржижкова - член на Надзорния съвет

Томаш Пектор  - член на Надзорния съвет


Управителен съвет

Димчо Станев - председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Карел Крал - заместник председател на Управителния съвет

Леон Връшка - член на Управителния съвет

 

Дружеството се представлява от всеки двама от членовете на Управителния  съвет заедно.