Информация за одитори

Контакт с одитора

ОДИТОР

На извънредно Общо Събрание на Акционерите на "ЧЕЗ Електро България" АД, проведено на 22.11.2011 г., за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г., беше избран:

Ърнст и Янг Одит ООД

Регистриран одитор, вписан под номер 108 в регистъра на ДЕС със седалище и адрес на управление:

Полиграфия офис център
бул. "Цариградско шосе" 47А, ет. 4
София 1124