Информация за одитори

Контакт с одитора

ОДИТОР

На извънредно Общо събрание на „ЧЕЗ Електро България“ АД, проведено на 26.11.2019 г., за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., беше избрано одиторско дружество:

АФА ООД

Регистриран одитор, вписан под номер 015 в регистъра на регистрираните одитори, поддържан от ИДЕС в България, със седалище и адрес на управление:

ул. „Оборище“ № 38
Район „Оборище“
София 1504“