ЧЕЗ Електро България АД

Устав, финансови отчети, корпоративно ръководство, контакти и друга полезна информация

„ЧЕЗ Електро България” АД е дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 175133827. Капиталът на компанията е 50 000 лева, като 67% от него са собственост на ЧЕЗ а.с. Чешката Република, а останалите 33 % са собственост на различни миноритарни акционери – юридически и физически лица. 

Дружеството е правоприемник чрез отделяне на дейността по снабдяване с електрическа енергия на „Електроразпределение Столично” АД, „Електроразпределение София област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД.

„ЧЕЗ Електро България” АД има издадена Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия с   № Л-135-11/ 29.11.2006 г. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) със срок на действие  до 13.08.2039 г, Лицензия за доставчик от последна инстанция с № Л-409-17/01.07.2013 г. от КЕВР за срок от 28 (двадесет и осем) години, както и Лицензия за търговия с електрическа енергия с № Л-229-15/17.05.2007 г., издадена от КЕВР за срок от 10 (десет) години.

"ЧЕЗ Електро България" АД е регистрирано като администратор на лични данни с Идентификационен номер 34603 в Регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).