ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА “ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА“

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 2
II. ОСНОВНИ ПРАВИЛА, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  3
1. Основни правила 3
2. Права и задължения на Потребителя 5
2.1 Права 5
2.2 Задължения 6
3. Заключителни разпоредби 6

 
 
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Настоящите Правила за предоставяне на услугата „Електронна Фактура“ (Правила) описват реда за регистрация за услугата „Електронна фактура“ на интернет портала на „ЧЕЗ Електро България“ АД, условията за ползване и изпълнението й.

При прилагане и тълкуване на настоящите Правила, използваните термини и изрази ще имат следното значение: 
Доставчик - „ЧЕЗ Електро България“ АД в ролята му на доставчик на услугата „Електронна фактура“.
Клиентски номер - предоставен при сключване на договора дванадесетцифрен номер, който  се намира в горния десен ъгъл на всяка фактура за консумирана електрическа енергия.
Титуляр - физическо или юридическо лице, притежаващо Клиентски номер по сключен договор с дружество на ЧЕЗ.
Потребител - дееспособно физическо лице, регистрирало се за елекронна фактура с Клиентски номер на битов или небитов потребител на електрическа енергия. Потребителят може да е Титуляр на регистрирания Клиентски номер или негов представител. С коректното предоставяне на всички задължителни за Регистрацията данни, Потребителят се оторизира за последващи действия от свое име и от името на Титуляря, съгласно посочените в т.II.1 ОСНОВНИ ПРАВИЛА.
Интернет портал на Дружеството – интернет страница www.cez.bg
Приложение – обособена интернет базирана функционалност за реализация и достъп до електронна фактура.
Персонален архив - интернет  базирано приложение, собственост на „ЧЕЗ Електро България“ АД, предназначено за сигурно съхранение на издадени, след датата на регистрацията, фактури.
Център за обслужване на клиенти – обособени обекти за работа с клиенти на Дружеството. Актуален списък с адреси и работно време е наличен на сайта на Дружеството.
Електронни комуникационни канали на Дружеството – имейл адрес info@cezelectro.bg и форма за обратна връзка „Пишете ни“ за получаване на информация или заявяване на услуги, които могат да бъдат регистрирани чрез каналите.
Информационна линия – телефонна линия с номер 0700 100 10 за получаване на информация или заявяване на услуги, които могат да бъдат регистрирани по телефон. 
IP Адрес („IP address") - уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
Електронна препратка - връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Електронна фактура („Фактура”) - електронен данъчен и счетоводен документ, подписан с валиден електронен подпис, равностоен на съответния хартиен носител.  иотговарящ на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС.
Имейл адрес - валиден електронен пощенски адрес (e-mail) за контакт, с който Потребителят се е регистрирал в приложението „Електронна фактура“ и който служи за индивидуализирането му и за достъп до потребителския му профил в приложението.
Код за идентификация – Код, необходим при първоначална регистрация през интернет страницата на дружеството. Кодът е последните четири цифри на ЕИК на юридическото лице или последни четири цифри от ЕГН на физическото лице - титуляр на клиентския номер, за който се регистрира услугата.
Парола - избрана от Потребителя комбинация от букви, цифри и знаци, която заедно с имейл адреса му, индивидуализират същия. Паролата, заедно с имейл адресът му служи за достъп до потребителския профил.
Потребителски профил - обособена част от приложението, съдържаща информация за Потребителя, изисквана при регистрацията и съхранявана от Доставчика. Потребителският профил осигурява на Потребителя достъп до приложението, архивираните в него фактури за клиентския номер,  промяна на паролата  и др.
Уебсайт / сайт („website") - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

II. ОСНОВНИ ПРАВИЛА, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Основни правила
Услугата „Електронна фактура“ е безплатна и е предназначена за Потребители, желаещи да получават фактурите си за консумирана електрическа енергия на регистриран имейл адрес или в Персонален online архив на Потребителя. С активацията на услугата Потребителят ще получава на регистрирания имейл адрес и Уведомителни писма за просрочени задължения.

Чрез регистрация за услугата „Електронна фактура“ Потребителят преустановявя получаването на фактури и уведомления на хартиен носител.
 
„ЧЕЗ Електро България“ АД предоставя услугата на Потребителя посредством приложение и след извършване на регистрация за услугата „Електронна фактура“ при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Правила и Общите условия на  Дружеството.

Потребителят следва предварително да се регистрира в приложението, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (online) в Интернет и потвърди, че е запознат с настоящите Правила.

След заявяване на услугата Потребителят получава имейл за потвърждение на заявката в рамките на 48 часа от заявявянето.

След извършване на успешна регистрация Потребителят получава уведомителен имейл с начална, машинно генерирана парола и указания за влизане в портала и достъп до електронните документи. След идентификация с имейл и парола, Потребителят има постоянен онлайн достъп до него с възможност за преглед и сваляне на документите.

При първичен достъп до Потребителския си профил, е необходимо Потребителят да генерира и смени машинно генерираната парола с персонална.

При издаване на фактура или Уведомително писмо се изпраща информационно съобщение на посочения от Потребителя имейл адрес. В случай, че Потребителят заяви изпращане на издадените фактури като приложение към известието за издадена фактура, всяка новоиздадена такава се изпраща като прикачен файл към информацинното съобщение на посочения от Потребителя имейл адрес.
В случай, че Потребителят не е удовлетворен от нивото на сигурност, осигурявано от доставчика му на електронна поща и не желае издаваните от „ЧЕЗ Електро България“ АД фактури да бъдат прилагани (не е приложимо за Уведомителните писма за просрочени задължения) към информационните съобщения, той може да активира тази опция при регистрацията си или да я активира допълнително с промяна на настройките в своя профил.

Потребители, обслужвани индивидуално от търговец на „ЧЕЗ Електро България“ АД могат да заявят получаване на информационни съобщения за издадена фактура и уведомителни съобщения за просрочени задължения на имейл адрес, но не могат да активират опцията за изпращане на фактурата като прикачен файл към известието за издадена фактура.

Електронните фактури и техните приложения се съхраняват в електронен архив с висока степен на сигурност (секция Електронна фактура на www.cez.bg). Дружеството съхранява записаните в Персонален архив на Потребителя електронни фактури в сроковете, предвидени по нормативна уредба или вътрешно-фирмените правила на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Достъпът до Персоналния архив се осъществява чрез интернет портала на Дружеството, секция “Електронна фактура“. Чрез него регистрираните потребители в онлайн режим могат да преглеждат и съхраняват локално издадени от „ЧЕЗ Електро България“ АД електронни фактури за регистрираните клиентски номера.
 
Срокът за получаване на електронната фактура е до 24 (двадесет и четири) часа след датата на издаването й.

Кредитни/дебитни известия се изпращат на Потребителя аналогично съгласно заявените начини на доставка на фактурата. Уведомителни писма за просрочени задължения се изпращат на Потребителя на предоставения при регистрацията имейл адрес.

Промяна на електронен адрес за услугата „Електронна фактура“ се извършва на страницата на Дружеството, след попълване на регистрационната форма за заявка на услугата или чрез заявка в Център за обслужване на клиенти, Информационна линия и Електронни комуникационни канали на Дружеството след еднозначна идентификация на заявителя като правоимащ да заяви услугата.

При извършена промяна на електронния адрес за услугата, повторна промяна не е възможна в рамките на 30 дни от последната промяна. При необходимост да бъде извършена такава, тя може да бъде заявена единствено чрез Център за обслужване на клиенти, Информационна линия и Електронни комуникационни канали на Дружеството, след еднозначна идентификация на заявителя като правоимащ да заяви услугата.

При промяна на електронния адрес за получаване на електронните фактури, Потребителят има достъп до електронните документи, издадени след момента на регистрация на новия имейл адрес.

При промяна на електронния адрес за получаване на електронните фактури, Дружеството изпраща уведомително съобщение за извършена промяна в електронния адрес за получаване на фактурите и до текущо регистрирания адрес за изпълнение на услугата „Електронна фактура“ като по този начин регистрирания до момента Потребител може да предприеме действия в случай на неправомерна смяна на имейл адреса за получаване на елекронните фактури.

При попълване на електронните форми за регистрация, Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни и имейл адрес за себе си, за Титуляря, който представлява (ако има такъв) и за всички други изискуеми от електронната форма за регистрация, данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни, точни и използвани със знанието на Титуляря, когато Потребителя не е такъв. В случай на предоставяне на неверни данни, „ЧЕЗ Електро България“ АД има право да откаже регистрация или да прекрати направена такава, ако титуляр или друго оторизирано лице или институция, поиска това.

„ЧЕЗ Електро България“ АД не носи отговорност за осъществен достъп до информацията, предоставяна на Потребителя чрез Услугата, от неоторизирани лица по вина на Потребителя в следствие на неправилно или небрежно боравене със системата, предоставяне на потребителското име и/или парола на трети лица от страна на Потребителя и/или негови служители и др.
С оглед изпълнение на своите законови задължения, Дружеството наблюдава и контролира дейността на Потребителя при използване на приложението за електронна фактура и съхранява информация и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя, с цел предоставянето ѝ на оторизирани лица и институции.

„ЧЕЗ Електро България“ АД може да поставя на интернет страницата си и приложението електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола му за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица.
Дружеството си запазва правото, при изпращане на уведомленията за получаване на електронна фактура или друг електронен документ, да поставя на вниманието на Потребителя или да прилага към текста на съобщението му и на самата Интернет страница такива електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън неговият контрол.

„ЧЕЗ Елекро България“ АД има право да прекрати достъпа до потребителския профил на Потребителя при постъпване на заявление от страна на Титуляра за прекратяване на регистрация или промяна на данните в профила.

Предоставянето на услугата „Електронна фактура“ не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и съответната Интернет страница, необходими за осъществяване на достъп до приложенията. „ЧЕЗ Електро България“ АД не носи отговорност, ако Потребителя не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Дружеството (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

При извършване на промени в настоящите Правила, „ЧЕЗ Електро България“ АД довежда това до знанието на Потребителя в 15-дневен срок чрез публикуването им в уебсайта на Дружеството. „ЧЕЗ Електро България“ АД предоставя на Потребителя достатъчен срок, но не по-кратък от един месец за потребители без търговско качество, за да се запознаят с промените в Правилата. Ако в рамките на този срок Потребителят не заяви в Център за обслужване на клиенти или чрез контактните форми и имейл адрес на сайта на Дружеството алтернативен ред за получаване на фактура, се счита обвързан от новите Правила. За Потребители, заявили промяна на реда за получаване на електронна фактура, новият ред се прилага съобразно условията, предоставени при регистриране на заявлението за промяна.

„ЧЕЗ Електро България“ АД не носи отговорност за непредоставяне на услугата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги от други доставчици.

2. Права и задължения на Потребителя и Титуляря

2.1 Права
Потребителят има право на достъп в режим online до електронни си фактури, предоставяни посредством приложението, при спазване на настоящите Правила и изискванията, определени от „ЧЕЗ Електро България“ АД. За да може да ползва услугата, Потребителят следва да въведе идентификатора и паролата си.

Потребителят има право да получава уведомление от „ЧЕЗ Електро България“ АД за всяка електронна фактура или друг електронен документ, изпратен до него или достъпен посредством приложението. За да може Потребителя да получава информационни съобщения, неговият идентификатор следва да бъде валиден електронен адрес.

Потребителят има право на достъп в режим online до регистрираните в профила му лични данни, но може да ги променя само чрез заявление, подадено в Център за обслужване на клиенти или на Информацинната линия на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Потребителят има право да съхранява получените от него посредством електронна поща и персонален архив, електронни фактури локално с оглед изпълняване на задълженията на Титуляря за съхраняване на данъчни и счетоводни документи, съобразно изискванията на действащото българско законодателство.

Потребителят има право по всяко време безплатно да заяви отказ от получаване на електронна фактура в писмен вид в Център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Титулярът на клиентския номер може да ограничи заявяването на услугата „Електронна фактура“ от други Потребители, на които е предоставил своите идентификационни детайли, като за целта е необходимо да заяви желанието си писменно или по телефон след недвусмислената му идентификация към „ЧЕЗ Електро България“ АД.

2.2 Задължения
Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Доставчика услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Достъпът до приложението и персоналния архив се извършва чрез парола за достъп, посочена от Потребителя при регистрацията. Чрез въвеждане на идентификатора и паролата на съответните места в приложенията и след натискане на виртуалния бутон, Потребителят получава достъп до потребителския си профил.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, с цел опазване на паролата си, за да не я прави достояние на трети лица и да уведомява незабавно Доставчика, в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването ѝ, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

„ЧЕЗ Електро България“ АД осигурява чрез SSL (Secure Socket Layer) технология криптирана връзка за предаване и съответно получаване на електронни фактури, електронни документи и друга информация посредством приложението си. С оглед сигурността при опазване на данните, Потребителят се задължава да прекратява сесията, с която е влязъл в потребителския си профил, чрез натискане на виртуалния бутон за изход.

Потребителят се задължава при използване на приложението:
• да спазва българското законодателство, настоящите Правила, Интернет етиката, Правилата на морала и добрите нрави;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
• да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на приложението;
• да не се намесва в правилното действие на приложенията, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугата по отношение на останалите потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от услугите („denial of service");
• да не се представя за друго лице да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
• да не заблуждава, че представлява определен Титуляр при липса на съответната представителна власт;
• да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Правила.

Потребителят се задължава, при ползване на предоставяната от „ЧЕЗ Електро България“ АД  услуга „Електронна фактура,“ да не разполага на сървъра на Дружеството, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, съобщения, както и всякакви други материали:
• противоречащи на българското законодателство, настоящите Правила, Интернет етиката, Правилата на морала и добрите нрави;
• които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Доставчика;
• чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
• накърняващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
• които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на Титуляря на правото;
• нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

3. Заключителни разпоредби

„ЧЕЗ Електро България“ АД обработва лични данни на Потребителя, когато същия се регистрира в приложението за Електронна фактура. Данните, чрез които Потребителя може да бъде идентифициран, могат да включват име, фамилия, част от ЕГН/ЕИК, телефон, електронен пощенски адрес, IP адрес.
Дружеството отговаря за защита на данните на Потребителя, станали му известни по повод на предоставяне на услугата „Електронна фактура“ - предмет на настоящите Правила и ги обработва в съответствие с действащите нормативна уредба и Политики за поверителност за посочените във формите цели.

Текстът на настоящите Правила е достъпен в Интернет страницата на Дружеството по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Чрез запознаване с Правилата и текста „Декларирам, че съм запознат с Правила за предоставяне на услугата „Електронна фактура“" и натискане на съответния виртуален бутон, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Правила, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Доставчика чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ЧЕЗ Електро България“ АД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Правилата, в случай на възникване на правен спор.