Информация за уебсайта

Правила за използване на уеб страниците www.cez.bg

Собственикът и операторът на уеб страниците www.cez.bg е ЧЕЗ, а. s., дружество със седалище Duhová 2/1444, Прага 4, вписано в търговския регистър, поддържан от Общинския съд в Прага, раздел Б, досие 1581, фирмен рег. № (IČ): 45274649, данъкоплатец рег. (DIČ): CZ45274649, който е упълномощен да упражнява права на собственост върху тези уеб страници в съответствие със Закона за авторското право № 121/2000 от колективните трудови договори на Чешката република (Coll.) (Наричан по-долу "Оператор").

Операторът притежава всички авторски права върху цялото съдържание, поставено от Оператора на неговите уеб страници www.cez.bg, включително текст, дизайн на страници, технически скици, графики и всички изображения на страниците, както и избора и начина на подреждане на файловете, поставени на тези страници. Правата и задълженията на Оператора и Потребителите при използването на тези страници се уреждат от Условията за ползване на уеб страниците www.cez.bg (наричани по-долу "Правилата"). Правилата важат за всички лица, които посещават тези страници (наричани по-долу "Потребители"). Потребителите изразяват своето приемане на Правилата чрез достъп до някоя от уеб страниците на Оператора или като използват всякаква информация, поставена на уеб страниците на Оператора. Публикуването на всички данни или информация на страниците www.cez.bg, с изключение на този документ, няма характер на никакъв правен акт, освен ако в отделни случаи изрично не е посочено друго.

Защита на данни

Информация и нейното използване

Операторът може да предостави достъп до страниците www.cez.bg чрез предоставяне на определени лични данни от Потребителя в съответствие със Закона за защита на личните данни № 101/2000 Coll. и може би също така и с нормативните актове, както са изменени. В този случай операторът обработва данните в съответствие с действащите правни разпоредби. Чрез предоставянето на данните, Потребителят изразява своето съгласие за обработката на личните данни от Оператора.

Предаване на лични данни

Операторът поддържа взаимоотношения с лица, предоставящи на оператора разнообразни услуги. Тези лица могат да обработват личните данни на Потребителя, ако са оправомощени да го направят, докато те използват информацията само за изпълнение на задълженията си и не трябва да използват информацията за каквато и да е друга цел. Операторът нито продава, нито прехвърля или предоставя лични данни на трети лица. Въпреки това Операторът си запазва правото да използва или да прехвърля каквито и да било данни, които са необходими за спазване на правните разпоредби, защита на целостта на мрежата и изпълнение на изискване на Потребителя или в рамките на съдебно производство и разследване в публичния сектор интерес.

Бисквитки

"Cookies" са информацията, която се прехвърля от уеб страница на твърдия диск на компютъра на потребителя. "Бисквитките" позволяват на интернет страница да запомни важна информация, която улеснява нейното по-нататъшно използване.