Правила за търговия с електрическа енергия

Публикувани в Държавен вестник, брой 90 от 20.11.2015 г.

ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия

Издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране,

обн., ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.,

изм. и доп., бр. 39 от 9.05.2014 г., бр. 90 от 20.11.2015 г., в сила от 20.11.2015 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Тези Правила за търговия с електрическа енергия, наричани по-нататък "правила", регламентират:

1. структурата на пазара на електрическа енергия;

2. условията за участие в пазара на електрическа енергия;

3. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2014 г.) правилата за сключване на сделки за електрическа енергия чрез двустранни договори по регулирани и свободно договорени цени;

4. (изм. – ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) сделките на борсовия пазар на електрическа енергия;

5. правилата за регистриране на координатори на балансиращи групи,

...........................................

С пълния текст на Правилата за търговия с електрическа енергия можете да се запознаете тук.

Методика за определяне на цени на балансираща енергия

Oбщи принципи за разпределяне на небалансите на ЧЕЗ Електро България АД в качеството му на Координатор | на специална балансираща група на клиентите на Крайния снабдител и на ОРМ за електричeската енергия, | необходима за компенсиране на технологичните разходи в електроразпределителната мрежа