"ЧЕЗ Електро България" АД

Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
НА "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБХВАТ

Чл. 1. (1) С тези Общи условия се урежда продажбата на електрическа енергия от “ЧЕЗ Електро България” АД, със седалище и адрес на управление, ул. “Г.С.Раковски” № 140, район “Средец”, София 1000, България, ИН по ЗДДС BG175133827, БУЛСТАТ 175133827, вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд, под партиден № 107837, том 1453, страница 116, по фирмено дело № 10140/2006, на потребителите, присъединени към разпределителната мрежа на територията, за която “ЧЕЗ Електро България” АД притежава Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия № Л-135 от 29.11.2006 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

(2) В текстовете на Общите условия „ЧЕЗ Електро България” АД се нарича за краткост "продавач", а продавачът и потребителите – “страните”.

(3) Продавачът осигурява снабдяването с електрическа енергия на потребителите, присъединени към разпределителната мрежа на  „ЧЕЗ Разпределение България” АД с предишно наименование „Електроразпределение - Столично” АД.

(4) Продавачът продава електрическа енергия при тези Общи условия на потребители, които се намират на територията на друго разпределително предприятие в случай, че са присъединени към съответната електроразпределителна мрежа след разрешение на ДКЕВР, когато това е технически и икономически целесъобразно и е в интерес на потребителите.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 2. Тези Общи условия уреждат:

1. Правата и задълженията на страните;

2. Условията за започване на продажбата;

3. Информацията, която продавачът предоставя на потребителите;

4. Срока на договора;

5. Ред за заплащане на електрическата енергия;

6. Условията и реда за прекратяване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия;

7. Отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията им.

ГАРАНЦИИ И ПРИНЦИПИ

Чл. 3. (1) Продавачът извършва дейността си в съответствие с изискванията на действащото законодателство, като гарантира:

1. Живота и здравето на гражданите;

2. Защитата на собствеността;

3. Опазването на околната среда;

4. Националната сигурност;

5. Ефективното използване на енергията;

6. Интересите на потребителите;

7. Обществените и националните интереси.

(2) Снабдяването с електрическа енергия се извършва при спазване на принципите на публичност, равнопоставеност и прозрачност.

ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 4. (1) Потребителят на електрическа енергия може да я използва за битови или стопански нужди.

(2) Потребител на електрическа енергия за битови нужди е физическо лице – собственик или ползвател на имот, присъединен към електроразпределителната мрежа съгласно действащото законодателство, което ползва електрическа енергия за домакинството си.

(3) Правата и задълженията на потребител на електрическа енергия за битови нужди може да упражнява и друго лице при условие, че собственикът или титулярът на вещното право на ползване на имота е представил изрично писмено съгласие, дадено пред продавача или пред нотариус с нотариална заверка на подписа, това лице да бъде потребител на електрическа енергия за определен срок, като в този случай собственикът или титулярът на вещното право на ползване е солидарно отговорен за задълженията към продавача заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде потребител на електрическа енергия и продавачът има право да иска изпълнение на задълженията на потребител както от собственика или титуляра на вещното право на ползване на имота, така и от лицето, за което собственикът или титулярът на вещното право на ползване на имота е дал съгласие да бъде потребител на електрическата енергия.

(4) Потребител на електрическа енергия за стопански нужди е физическо или юридическо лице, както и лице на издръжка на държавния или общинския бюджет, което купува електрическа енергия за стопански и/или обществени нужди за обект, присъединен към електроразпределителната мрежа съгласно действащото законодателство.

(5) В случаите, когато настъпи промяна в предназначението на обекта, в който се използва електрическа енергия, потребителят е длъжен писмено да уведоми за това продавача в 30 (тридесет) дневен срок след промяната. При неуведомяване, електрическата енергия се заплаща по по-високата цена, считано от датата на съставянето на констативен протокол за това обстоятелство по реда на тези Общи условия.

(6) В случаите, когато правата на потребител се притежават от няколко лица, те се упражняват от всички тях заедно или чрез пълномощник.

(7) Ако потребителят използва  електрическата енергия едновременно за стопански и за битови нужди и е невъзможно отделно измерване на електрическата енергия, използваните количества се заплащат по по-високата от действащите цени, считано от датата на съставянето на констативен протокол за това обстоятелство по реда на тези Общи условия.

(8) Условията на снабдяване с електрическа енергия на трето лице от електрически уредби и мрежи на потребителя след границата на собственост, се договарят с допълнително писмено споразумение между продавача и потребителя.

ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБАТА И УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА СНАБДЯВАНЕТО

Чл. 5.  (1) Продавачът продава на потребителите електрическа енергия в съответствие с условията, при които е присъединен обектът към разпределителната мрежа, и с показатели за качество на търговската услуга, приети от ДКЕВР, които са приложение към настоящите Общи условия.

(2) Спазването на утвърдените от ДКЕВР показатели за качество на електрическата енергия, пренасяна по разпределителните мрежи, се осигурява от електроразпределителното предприятие.

ЦЕНИ

Чл. 6. Продавачът продава на потребителите електрическата енергия по цени и с тарифна структура, съгласно действащото законодателство.

МЯСТО НА ПРОДАЖБА

Чл. 7. (1) Продажбата на електрическата енергия се извършва и собствеността върху електрическата енергия се прехвърля на потребителя на границата на собственост на електрическите съоръжения на потребителя с разпределителната мрежа.

(2) Границата на собственост на електрическите съоръжения се определя от начина на присъединяване и вида на съоръженията за присъединяване, съгласно действащото законодателство.

НАЧАЛО НА ПРОДАЖБАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Чл. 8. (1) Продажбата на електрическа енергия започва с поставяне под напрежение на електрическите съоръжения до границата на собственост.

(2) Продажбата на електрическа енергия от продавача започва в срок до 7 (седем) дни от датата на подаване от потребителя на писмено заявление за продажба на електрическа енергия съгласно приложени към тези Общи условия образци, освен в случаите, в които продавачът има право да откаже да започне продажбата. Срещу заплащане на цена за експресна услуга продажбата може да започне в срок до края на следващия работен ден.

(3) Към заявлението потребителят прилага документи, удостоверяващи самоличността му и правния му статут, описани в образците, приложени към тези Общи условия, и декларира, както следва:

1. Основанието, на което ще ползва електрическа енергия в имота, като описва документа, удостоверяващ правата му върху имота и прилага декларация за съгласието на собственика, в случай, че не е собственик на имота;

2. Че има документ за въвеждане в експлоатация, ако обекта е нов или реконструиран, или съществуващият обект не е изменян;

3. Че електрическите инсталации в обекта, който заявява за продажба на електрическа енергия, съответстват на изискванията за безопасност и техническите норми;    

4. Дали електрическата енергия ще бъде използвана за битови нужди или за стопански нужди;

5. Че приема Общите условия за снабдяване с електрическа енергия от продавача или посочва предлаганите от него различни условия. В случай, че потребителят предложи различни условия, при постигане на съгласие с продавача се подписва допълнително споразумение към тези Общи условия.

(4) Продавачът има право да поиска от потребителя да представи за сведение заверени с подписа му копия от документите, потвърждаващи декларираните обстоятелства.

(5) Потребителят на електрическа енергия за стопански нужди заявява общо за всички обекти, чието потребление се измерва на средно напрежение, разпределение на годишното количество електрическа енергия по тримесечия и тарифни зони, което се отразява в допълнително споразумение с продавача.

(6) Във всички случаи лицето, което подава заявлението, представя документ за самоличност, а в случай, че заявлението се подава от пълномощник, е необходимо и пълномощно с нотариална заверка на подписа на потребителя.

(7) Когато в един обект има няколко лица с право да бъдат потребители, заявлението се подписва от един от тях, като той декларира писмено пред продавача, че е получил съгласието на останалите за това.

(8) В случай, че е необходим достъп до имота за започване на продажбата, потребителят осигурява възможност на служителите на електроразпределителното предприятие да извършат монтирането на електрическите съоръжения.

ОТКАЗ НА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Чл. 9. (1) Продавачът отказва започване на продажба на електрическа енергия в следните случаи:

1. Няма документ за въвеждане в експлоатация на електрическите съоръжения и на обекта и/или обектът не е присъединен към електрическата мрежа, ако обектът е нов или реконструиран;

2. В същия имот има друг потребител на електрическа енергия, който не е заявил прекратяване на продажбата, освен в случай, че другият потребител е престанал да бъде фактически ползвател на имота и потребител на електрическа енергия и е налице обективна невъзможност той да бъде открит от лицето, което желае да стане потребител в същия имот. В този случай продавачът има право да прекрати едностранно отношенията си със стария потребител на електрическа енергия в имота;

3. При наличие на неизплатени задължения от същия потребител за друг обект..

4. (отм., обявена за нищожна с Решение № 372/13.07.2010 г. на САС, потвърдено с  Решение № 160/15.12.2011г. на ВКС).

5.  Не бъде постигнато съгласие между потребителя и продавача за условията на продажбата;

6. По разпореждане на компетентен орган съгласно българското законодателство.

(2) Продавачът изпраща писмено съобщение за отказа да започне продажба на електрическа енергия в срок до 7 (седем) дни от датата на подаване от потребителя на писмено заявление за продажба на електрическа енергия, а в случай, че потребителят е заплатил цената за експресна услуга – в срок до края на следващия работен ден. В съобщението се посочва изрично основанието за отказа и се дават указания какви действия трябва да предприеме потребителя, за да започне продажбата. След отстраняването на пречките да започне продажбата, потребителят уведомява писмено продавача и заявлението му се разглежда отново. В случай, че потребителят не е съгласен с решението на продавача, спорът се решава по предвидения в тези Общи условия ред.

Глава втора

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Раздел първи

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Чл. 10.     Продавачът се задължава на границата на собственост на електрическите съоръжения на потребителя:

1. Да продава при условия на равнопоставеност и при отсъствие на дискриминация електрическа енергия на всеки потребител на територията, обслужвана от продавача;

2. Да осигурява на потребителите електрическа енергия в съответствие с изискванията за качество на търговската услуга;

3. Да обслужва интересите на отделните потребители и на обществото, като обезпечава ефективното използване на енергията, опазването на околната среда и съхраняването на здравето, живота и собствеността на гражданите;

4.  Да пази поверителността на личната информация на потребителите и да осигури съхраняването на личните данни съгласно изискванията на законодателството;

5. Да започне продажбата на електрическа енергия в срок до 7 (седем) дни от датата на подаване от потребителя на писмено заявление за продажба на електрическа енергия, а срещу допълнително заплащане – в срок до края на следващия работен ден, освен в случаите, в които продавачът има право да откаже да започне продажбата;

6.  Да съхранява информация за ползваната електрическа енергия от всеки потребител за период от 36 (тридесет и шест) месеца;

7.  Да обявява сроковете за плащане по реда на тези Общи условия;

8. Да обявява до 5 (пет) работни дни след утвърждаването всяка промяна на цените на електрическата енергия в един централен и един местен всекидневник, както и в интернет страницата на продавача и на видно място във всяка своя служба;

9. Да осигури и да обявява периодично в средствата за масово осведомяване номера на дежурен денонощно телефон за подаване на сигнали и оплаквания и да води регистри с дата и час за постъпилите обаждания;

10. Да дава писмени отговори на подадени от потребител писмени заявления и жалби в срок до 30 (тридесет) дни от получаването им;

11. По искане на потребителя продавачът се задължава да осигури в срок до 30 (тридесет) дни възможност за предварително заплащане на определено количество електрическа енергия по избор на потребителя.

ПРАВА НА ПРОДАВАЧА

Чл. 11.  Продавачът има право:

1. Да прекъсва или ограничава електроснабдяването на потребителите при спазване на тези Общи условия и действащото законодателство.

2. Да снабдява с електрическа енергия трето лице от електрическите уредби и мрежи на потребителя след границата на собственост със съгласие на потребителя, като това се договаря писмено между страните.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРОДАВАЧА

Чл. 12. (1) По реда, предвиден в тези Общи условия, продавачът предоставя на потребителя и/или на собственика на имота следната информация за:

1. Местонахождение на центровете за работа с клиенти и касите на продавача;

2. Начините и сроковете за плащане на използваната електрическа енергия;

3. Услугите, които продавачът предоставя;

4. Телефони за информация и сигнали;

(2) В издадените от продавача фактури се съдържат: номера на измервателния уред, количеството електрическа енергия за отчетния период, продължителност на периода, цената за снабдяване, цената за разпределение, дължимата сума за отчетената електрическа енергия и дължимата сума за извършения пренос на тази енергия по разпределителната мрежа, акциза и дължимия данък върху добавена стойност (ДДС).

Раздел втори

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 13. Потребителят се задължава:

1. Да заплаща стойността на използваната в обекта електрическа енергия в сроковете и по начина, определени в тези Общи условия;

2. Да изпълнява всички предписания на продавача, дадени в рамките на неговата компетентност;

3. Да не променя схемата на свързване на електрическите съоръжения, да не преустройва, ремонтира или да заменя елементите на средствата за търговско измерване, да не снема самоволно или поврежда средство за търговско измерване, знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено от овластено лице;

4. Да не използва електрическа енергия, без тя да се отчита от средства за търговско измерване, монтирани и пломбирани от електроразпределителното предприятие;

5. Да уведоми продавача в 30 (тридесет) дневен срок в писмена форма за всяка промяна, свързана с личните му данни или със собствеността или другите основания, на които продавачът доставя електрическа енергия на обекта;

6. Да не допуска присъединяване на трети лица до собствените си уредби и съоръжения без съгласието на продавача;

7. Да поддържа и експлоатира технически правилно и безопасно собствените си електрически уредби и съоръжения след границата на собственост съгласно действащото законодателство.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 14. Потребителят има право:

1. Да получава непрекъснато електрическа енергия с показатели за качество на търговската услуга, одобрени от ДКЕВР;

2. Да избира свободно начина на плащане с официалната парична единица в България в рамките на действащото законодателство;

3. Да изисква спазването от продавача на всички срокове съгласно тези Общи условия;

4. Да бъде информиран по реда на тези Общи условия за периода на отчитане, количеството и дължимата сума за използваната електрическа енергия и сроковете за плащане;

5. Да поиска продавачът да осигури в срок до 30 (тридесет) дни възможност за предварително заплащане на определено количество електрическа енергия по избор на потребителя;

6. Да бъде своевременно уведомяван за прекъсванията на продажбата на електрическа енергия от продавача в случаите и по реда на тези Общи условия;

7. Да получава срещу заплащане писмени справки за количеството използвана от него електрическа енергия до 36 (тридесет и шест) месеца преди датата на искането.

8. Да поиска продавачът да осигури монтирането от електроразпределителното предприятие за своя сметка в срок до 30 дни измервателно средство, позволяващо автоматизирано предварително заплащане на определено количество електрическа енергия по избор на потребителя.

СПЕЦИАЛНИ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СТОПАНСКИ НУЖДИ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ

Чл. 15. Потребителят на електрическа енергия за стопански нужди на обекти, снабдявани с електрическа енергия на ниво средно напрежение, има право да поиска преразпределение на  електрическата енергия по тримесечия и/или тарифни зони в рамките на договореното годишно количество до 15 (петнадесето) число на последния календарен месец от договорения период и след 15 (петнадесето) число, когато тарифността на измерването е променена след тази дата.

Глава трета

ИЗМЕРВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Раздел първи

ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ

Чл. 16. (1) Редът за измерване и периодичността на отчитане на електрическата енергия, проверката на средствата за търговско измерване и начина за коригиране на отчетените количества електрическа енергия се урежда с Общите условия на договорите за използване на разпределителната мрежа .

(2) Продавачът има правото да инициира проверка на средствата за търговско измерване, която се извършва по реда на ал. 1.

(3) В случай, че достъпът за отчитанена средствата за търговско измерване не бъде осигурен и това бъде констатирано с констативен протокол по реда на общите условия за използване на електроразпределителната мрежа, продавачът има право да поиска от електроразпределителното дружество да преустанови временно снабдяването, като продавача уведомява потребителя за прекъсването със седемдневно писмено предизвестие.

КОРЕКЦИЯ НА СМЕТКИ ПРИ НЕИЗМЕРВАНЕ ИЛИ ПРИ НЕПРАВИЛНО/НЕТОЧНО ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Чл. 17. (1) Продавачът, въз основа на представени от електроразпределителното дружество констативни протоколи и справки за начислена енергия изчислява и коригира сметките за използвана от потребителя електрическа енергия за изминал период.

(2) В случаите по ал. 1 продавачът изготвя справка за дължимите суми и в 7 (седем) дневен срок уведомява потребителя за сумите, които последният дължи или ще му бъдат възстановени със следващото плащане.

КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШКИ ПРИ ОТЧИТАНЕ

Чл. 18. При грешка в отчитането на количествата електрическа енергия, установена в констативен протокол, предоставен от електроразпределителното дружество, продавачът извършва корекция на сметката и изпраща в 7(седем) дневен срок съобщение на потребителя за дължимите суми и сроковете за плащане, респективно за подлежащите на възстановяване суми.

Раздел втори

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

ОБЩО ПРАВИЛО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Чл. 19. (1) Потребителят заплаща на продавача стойността на електрическата енергия и дължимата сума за извършения пренос на тази енергия по разпределителната мрежа веднъж месечно, по утвърдените от ДКЕВР цена за снабдяване и цена за разпределение.

(2) Продължителността на периода за плащане е 10 (десет) дни.

(3) Дължимите от потребителя суми се съобщават ежемесечно от продавача чрез съобщение, изпращано до потребителя на адреса на обекта, с изключение на случаите, когато периодът на отчитане е по-дълъг от един месец.

(4) Потребителите, за които периодът на отчитане на използваното количество електрическа енергия е по-дълъг от един месец, се уведомят от продавача за дължимите от тях суми чрез съобщение, изпращано на адреса на обекта съобразно графика за отчитане.

(5) (изм. и доп.  с Решение № ОУ-03/26.04.2010 г. на ДКЕВР, в сила от 01 юни 2010 г.) Съобщенията по ал. 3 и 4 задължително съдържат клиентски номер на потребителя, количеството електрическа енергия за отчетния период, продължителност на периода, цената за снабдяване, цената за разпределение, дължимата сума за отчетената електрическа енергия и дължимата сума за извършения пренос на тази енергия по разпределителната мрежа, акциза, добавката за зелена енергия,дължимия данък върху добавената стойност (ДДС), както и периодите на плащане и  следващо отчитане. В съобщенията задължително се посочва и срокът, след изтичането на който продавачът може да преустанови електрозахранването на потребителя.

(6) По преценка на продавача, без това да го освобождава от задължението му по ал. 3, началната и крайната дата на периода за плащане могат се обявяват по следните начини:

1. в средствата за масова информация или чрез съобщение на видно място в службите на продавача;

2. в съобщение, приложено към фактурата или касовата бележка за всяко извършено в брой плащане.

(7) С обявяването на сроковете по реда на ал. 3 потребителят се счита за надлежно уведомен, че дължи плащане за използваната електрическа енергия.

(8) Неполучаването на съобщение не освобождава потребителя от задължението да заплати дължимата сума в срок.

(9) (не се прилага по искане на КЗП с писмо от 19.02.2013 г., внесено в ДКЕВР искане за отмяна с вх. номер Е-13-47-30 / 05.04.2013 г.) Подаването на възражение срещу сметката не освобождава потребителя от задължението да заплати дължимата сума.

(10) Продавачът няма право да откаже да приеме плащане на дължими от потребителя суми, отговарящи на конкретно вземане на продавача.

(11) В случаите, в които поради невъзможност за отчитане на показанията на СТИ съгласно графика на електроразпределителното дружество е уговорен друг начин на отчитане на използваната електрическа енергия, след писмено заявление на потребителя, електроснабдителното дружество и потребителят уговарят допълнително начина на заплащането й.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ С ОБЕКТ С ПРЕДОСТАВЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОЩНОСТ НАД 100 КИЛОВАТА

Чл. 20. (1) За потребителите на електрическа енергия на обект с предоставена електрическа мощност над 100 (сто) киловата сроковете за заплащане на електрическата енергия са, както следва:

1.  първо междинно плащане – до 15-то (петнадесето) число на текущия месец в размер на 50% от стойността на използваните през предходния месец количества електрическа енергия;

2. второ междинно плащане – до 23-то (двадесет и трето) число на текущия месец в размер на 25% от стойността на използваните през предходния месец количества електрическа енергия;

3. окончателно плащане – до 10-то (десето) число на следващия месец, на база на отчетените по график количества активна и реактивна електрическа енергия.

(2) При промяна в цените на електрическата енергия, размерът на междинните плащания за месеца се определя, като се вземат предвид използваните през предходния месец количества електрическа енергия и новите цени.

(3) Потребителят на електрическа енергия на обект с предоставена електрическа мощност над 100 (сто) киловата се счита за надлежно уведомен, че дължи плащане на използваната електрическа енергия в посочените по-горе срокове, независимо дали е получил предварително писмено уведомление за размера на задължението. В този случай потребителят следва да се информира от продавача за размера на задължението.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ИНТЕРВАЛ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ОТ ТРИ МЕСЕЦА

Чл. 21. (1) За потребителите, за които периодът на отчитане на използваното количество електрическа енергия е тримесечен, продавачът изчислява размера на дължимите суми както следва:

1. равни месечни вноски, дължими от потребителите, за месеците, за които няма извършено отчитане на показанията на средството за търговско измерване; и

2. задължението, определено след отчитането на средството за търговско измерване /електромера/.

(2) Размерът на равните месечни вноски се определя като сбор от изчислени количества електрическа енергия за валидните за потребителя тарифни зони умножени по утвърдената действаща цена за съответната тарифна зона.

(3) Количествата електрическа енергия за всяка тарифна зона се изчисляват чрез използваните количества електрическа енергия през предходния период на отчитане и съшия и предходния периоди на отчитане една година назад, по следната формула:

където:

1. Е – количество електрическа енергия за съответната тарифна зона;

2. Е1 – потребено количество електрическа енергия през предходния период на отчитане, в кВтч;

3.Е2 потребено количество електрическа енергия през предходния период на потребление една година назад , в кВтч;

4. Е3 потребено количество електрическа енергия през същия период на потребление една година назад, в кВтч;

5. n - брой на месеците в периода на отчитане.

(4) Когато количествата електрическа енергия, изчислени по реда на ал. 3 са по-големи от 100% от количествата електрическа енергия, потребени през същия период на потребление една година назад, размерът на равните месечни вноски се изчислява за цялото количество електрическа енергия, потребени през същия период на потребление една година назад.

(5) В случаите, когато стойността на равните месечни вноски по ал. 1, т. 1 е по-малка от 2 (два) лв. без ДДС, продавачът не начислява, а потребителят не дължи плащане на равни месечни вноски.

(6) Размерът на изравнителното задължение се определя след извършване на отчитане на показанията на средството за търговско измерване и представлява разликата между стойността на действително използваното количество електрическа енергия и общата стойност на равните месечни вноски.

(7) Когато общата стойност на изчислените равни месечни вноски е по-висока от стойността на действително използваното количество, продавачът използва надплатената сума за погасяване на бъдещи задължения, или я възстановява до 5 (пет) дни, ако потребителят заяви писмено. Когато общата стойност на изчислените равни месечни вноски е по-ниска от стойността на действително използваното количество, потребителят заплаща стойността на изравнителната вноска. До датата, определена за възстановяване от продавача на надплатената сума или за плащане на изравнителната вноска от потребителя страните не си дължат лихви.

(8) В случай, че потребителят е нов, дължимата от него всеки месец сума за частично плащане до първото отчитане е равна на цената за едномесечната консумация на електрическа енергия за 300 часа (при 30 дни по 10 часа) при стопанските потребители, съответно за 180  часа (при 30 дни по 6 часа) за битовите, при предоставената мощност и цена за дневна енергия. До първото отчитане страните могат да договорят и различна сума за частично плащане.

НАЧИНИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Чл. 22. (1) Потребителят заплаща дължимите суми с официалната парична единица в България по който и да е от начините, предвидени в българското законодателство.

(2) Сумата следва да бъде получена от продавача до изтичането на последния ден на срока за плащане. Ако последният ден на срока е неприсъствен ден, сумата следва да бъде получена до края на първия следващ присъствен ден.

Чл. 23. Продавачът се задължава да осигури възможност за заплащане на дължимите суми в брой на каси, чрез пощенски запис, по банков път чрез директен превод или разплащателна сметка, чрез банкови карти и по електронен път, като при плащането потребителят посочва абонатния си номер.

Чл. 24. (1) По свое желание, като уведоми продавача, потребителят може да открие в избрана от него банка сметка, от която да се покриват бъдещите плащания към продавача в случай, че е възпрепятстван да ги извърши в срок. 

(2) Потребителят дава съгласие пред банката, където се води сметката, при забава на плащане на дължима на продавача сума, продавачът да се удовлетвори от депозираната сума без да се начисляват лихви за забава.

Чл. 25. Потребителят има право да поиска от продавача да осигури в срок до 30 (тридесет) дни възможност за предварително заплащане на определено количество електрическа енергия по избор на потребителя.

ВРЪЩАНЕ ИЛИ ПРИХВАЩАНЕ НА НАДПЛАТЕНИ СУМИ

Чл. 26. (изм. и доп.  с Решение № ОУ-03/26.04.2010 г. на ДКЕВР, в сила от 01 юни 2010 г.)

(1) При установено надплащане на сума, потребителят може в срок до датата на издаване на следващата фактура да заяви писмено до продавача искане за възстановяването й, ако няма дължими и изискуеми задължения към продавача.

(2) След изтичане на срока по предходната алинея, продавачът има право да извърши прихващане на надплатената сума като отрази в издадената фактура с реквизитите съгласно тези Общи условия, приспадането на надплатената сума от дължимата сума за плащане.

(3) В случаите, когато потребителят има просрочени дължими и изискуеми задължения към продавача, при установено надплащане продавачът има право да използва надплатената сума за погасяване на просрочените задължения.

(4) Прихващането се извършва до размера на по-малката между дължимата сума и надплатената сума. В случай, че вземането на продавача се окаже по-малко от стойността на надплатената сума, разликата се използва от продавача за погасяване на бъдещи задължения на потребителя или се възстановява на потребителя по реда на ал. 1. Когато вземането на продавача е по-голямо от стойността на надплатената сума, потребителят внася разликата в сроковете за плащане, указани по реда на тези Общи условия. 

(5) Продавачът възстановява надплатена сума на потребителя, в случаите на извършена корекция на сметка при грешка в отчитането. Сумата се възстановява или съответно прихваща ведно със законната лихва за всеки ден от датата на плащането до датата на пълното й възстановяване или прихващане. 

СЪБИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИ СУМИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – НЕИЗПРАВНИ ДЛЪЖНИЦИ

Чл. 27. (1) Продавачът има право да събира вземанията си за доставена електрическа енергия от неизправни длъжници въз основа на извлечения от сметките в съответствие с действащото законодателство.

(2) Потребител, на когото са коригирани сметките по реда на тези Общи условия, може да подаде заявление за разсрочване на плащането на преизчислените суми, като при постигане на съгласие продавачът подписва с потребителя споразумителен протокол за разсрочването. При спазване на договореното разсрочване, продавачът няма право да прекъсва снабдяването с електрическа енергия за сумите, за които е договорено разсрочването.

Глава четвърта

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА

Чл. 28. Продавачът носи имуществена отговорност за вреди, нанесени на потребителите, по вина на продавача, в следните случаи:

1. При отказ да започне продажба на електрическа енергия в нарушение на действащото законодателство и / или тези Общи условия;

2. При неправомерно прекъсване на продажбата.

ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ПО ВИНА НА ПРОДАВАЧА

Чл. 29. (1) При доказано неспазване на срок по вина на продавача, определен с тези Общи условия, продавачът заплаща обезщетение на потребителя в размер на 10 лева за всеки 24 (двадесет и четири) часа закъснение.

(2) (отм., обявена за нищожна с Решение № 372/13.07.2010 г. на САС, потвърдено с Решение № 160/15.12.2011г. на ВКС).

(3) Това обезщетение не изключва отговорността на продавача за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на потребителя.

ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО ПО ВИНА НА ПРОДАВАЧА

Чл. 30. (1) (изм. с Решение № ОУ-03/26.04.2010 г. на ДКЕВР, в сила от 01 юни 2010 г.) В случай, че потребителите останат без електрическа енергия по вина на продавача повече от 24 (двадесет и четири) часа след получаването от продавача на уведомление от потребителя, продавачът заплаща обезщетение на потребителя в размер на 30 (тридесет) лева и по 20 (двадесет) лева за всеки следващ период от 12 (дванадесет) часа без осигурена електрическа енергия.

(2) (отм., обявена за нищожна с Решение № 372/13.07.2010 г. на САС, потвърдено с Решение № 160/15.12.2011г. на ВКС).

(3) Това обезщетение не изключва отговорността на продавача за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на потребителя.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕКАЧЕСТВЕНО ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

Чл. 31. Обезщетението на потребителите при отклонение от допустимите показатели за качество на електрическата енергия се урежда от електроразпределителното предприятие съгласно общите условия за използване на електроразпределителните мрежи.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ПРОДАВАЧА

Чл. 32. (1) Продавачът не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си за продажба на електрическа енергия при прекъсване или ограничаване на електроснабдяването на потребителите в следните случаи:

1. При наличие на обстоятелства на непреодолима сила;

2. Терористични действия;

3. При възникване или за предотвратяване на аварии;

4. Когато съществува опасност за здравето или живота на хора и за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения;

5. Когато съществува опасност за целостта на електроенергийната система;

6. При опасност от нанасяне на значителни материални щети на системата, съответно на мрежата или на потребителите;

7. При опасност от наднормени замърсявания на околната среда - по предложение на компетентните органи;

8. При повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийно предприятие причини;

9. При ползване на електрическа енергия, без да се измерва или ако неправилно се измерва със средства за търговско измерване;

10. При установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на потребителя.

11. При извършване на действия по електроразпределителната мрежа от електроразпределителното предприятие, които подлежат на планиране;

12. При въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия от компетентен орган съгласно действащото законодателство.

(2) Продавачът не носи отговорност за вреди при прекъсване или ограничаване на електроснабдяването в следните случаи:

1. На лица, които са се присъединили към съответната мрежа, без да имат право на това;

2. На потребители, допуснали присъединяването на трето лице до собствените им електрически уредби, без изричното съгласие на енергийното предприятие;

3. При неизпълнение в срок на предписание на контролен орган за отстраняване на нарушение;

4. На потребители, които със собствената си мрежа внасят смущения в електроенергийната система.

(3) Продавачът не е задължен да изплаща обезщетения за вредите, нанесени в резултат на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия в случаите по тези Общи условия, с изключение на случаите, при които продавачът има вина за това.

Чл. 33. Продавачът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато от страна на потребителите не са изпълнени изисквания, свързани с осигуряването на нормална работа на консумиращите електрическа енергия устройства, в следните случаи:

1. Когато електрическите уредби и инсталации на потребителя не отговарят на нормативните изисквания и/или българските стандарти;

2. Когато за нормалната работа на обекта на потребителя се изисква по-висока от договорената сигурност на захранване;

3. Когато за нормалната работа се изисква собствен източник за резервно електрическо захранване и той не е осигурен от потребителя;

4. Когато електрическите съоръжения и консумиращите устройства на потребителя изискват защита от пренапрежения и тя не е осигурена;

5. Когато консумиращите устройства на потребителя изискват специален режим на заземяване, отделен от заземяването, осигурявано от електрическата мрежа, и той не е осигурен;

6. Когато на електрическите съоръжения и инсталации на потребителя не е извършвана периодична проверка съгласно изискванията за техническа експлоатация и безопасност;

7. Когато е бил възпрепятстван достъпът на представители на електроенергийното предприятие до неговите съоръжения, разположени в имота на потребителя.

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 34. Потребителят носи имуществена отговорност за вреди, нанесени на продавача, в следните случаи:

1. Самоволно променя схемата на свързване на електрическите съоръжения, снема или поврежда средство за търговско измерване, знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено от овластено лице;

2. Самоволно се присъединява към електроразпределителната мрежа;

3. Ползва електрическа енергия, без тя да се отчита изцяло или частично от средство за търговско измерване, или изменя показанията на средствата за търговско измерване или препятства правилната им работа;

4. Нарушава нормалното електроснабдяване;

5. Използва неизправни или необезопасени електрически уредби, мрежи и инсталации;

6. Внася смущения в разпределителната мрежа чрез собствените си електрически инсталации и съоръжения.

ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА НЕПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ СУМИ

Чл. 35. Потребител, който не изпълни задължението си за плащане в срок на дължимата сума за използваната електрическа енергия, дължи на продавача обезщетение за забава в размер на законната лихва за забава за  всеки просрочен ден.

Чл. 36. В случай, че в рамките на 12 (дванадесет) последователни месеца, потребителят просрочи три пъти с повече от 10 (десет) дни всеки път плащането на дължимата сума за електрическа енергия, продавачът има право да монтира измервателно средство, позволяващо автоматизирано предварително заплащане на определено количество електрическа енергия.

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ПЛАЩАНЕТО НА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРИ НЕПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ СУМИ В СРОК

Чл. 37. (1) В случай, че в рамките на 12 (дванадесет) последователни месеца, потребителят просрочи три пъти с повече от 10 (десет) дни всеки път плащането на дължимата сума за електрическа енергия и продавачът прекрати снабдяването с електрическа енергия по реда на тези Общи условия, при заплащане на дължимите суми ведно с неустойките за закъснението продавачът има право да поиска от потребителя като обезпечение на бъдещите плащания и парична гаранция на стойност двукратния размер на просрочената сума.

(2) Потребителят дава съгласие при забава на плащането на дължима сума, продавачът да се удовлетвори от предоставената гаранция. В случай, че няма сума в размер на дължимата, продавачът  начислява законната лихва за забава и има право да прекъсне електроснабдяването 10 (десет) дни след изтичането на срока за плащане до заплащане на дължимата сума и възстановяване на гаранционната сума.

(3) В случай, че в продължение на 12 (дванадесет) последователни месеца от предоставянето на гаранцията, потребителят не просрочи нито веднъж заплащането на задълженията си, продавачът освобождава потребителя от задължение да поддържа гаранцията.

(4) При окончателно прекратяване на снабдяването и в случай, че потребителят няма дължими суми към продавача, продавачът е длъжен в 3 (три) дневен срок от прекратяването на снабдяване да върне обезпечението на потребителя. Паричната гаранция се връща заедно с лихвата в размер на основния лихвен процент.

(5) В случай на непогасени задължения при окончателно прекратяване на снабдяването, продавачът има право да усвои гаранцията до размера на задълженията.

(6) Продавачът може по искане на потребителя да приеме като финансово обезпечение друго обезпечение на същата стойност, при същите условия и с идентична ликвидност.

ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СТОПАНСКИ НУЖДИ ЗА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЗАЯВЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Чл. 38. В случай, че потребител на електрическа енергия за стопански нужди с обекти на ниво средно напрежение наруши с повече от 10 на сто договореното разпределение на годишно количество електрическа енергия по тримесечия и/или тарифни зони, той заплаща на продавача обезщетение в размер на 10 на сто върху цената на използваното в повече или в по-малко количество по съответната тарифна зона.

РЕД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 39. (1) Пострадалата страна е длъжна в срок до 3 (три) работни дни писмено да уведоми другата страна в случаите, когато е претърпяла вреда от действие или бездействие на другата страна, освен в случай на отговорност на потребителя за неплащане на дължими суми, както и в случаите когато продавачът не носи имуществена отговорност по смисъла на тези Общи условия.

(2) Другата страна в срок до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на уведомлението изпраща свой представител за съставяне на констативен протокол за нанесените вреди.

(3) Продавачът и потребителят разглеждат обстоятелствата по констативния протокол и доброволно уреждат взаимоотношенията си.  При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, РЕД И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НА НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 40. (1) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер.

(2) Когато не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, поради която има ограничаване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия за време, по-кратко от 48 (четиридесет и осем) часа, продавачът в подходящ срок уведомява потребителите чрез средствата за масово осведомяване в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на задълженията на продавача.

 (3) В случай, че непреодолимата сила води до ограничаване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия за време, по-дълго от 48 (четиридесет и осем) часа, се прилага действащото законодателство за въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия от компетентните органи.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на продавача за снабдяване с електрическа енергия и на свързаните с тях насрещни задължения на потребителите се спира.

 

Глава пета

СРОК НА ПРОДАЖБАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ. РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОДАЖБАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Раздел първи

СРОК НА ПРОДАЖБАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Чл. 41. Продажбата на електрическа енергия, предмет на тези Общи условия, не се ограничава със срок.

Раздел втори

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СПИРАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОДАЖБАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРОДАЖБАТА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 42. (1) Продавачът има право да прекъсне или ограничи снабдяването с електрическа енергия в случай, че потребителят не изпълни което и да е свое задължение съгласно тези Общи условия.

(2) В случай на забава на плащането на дължимите суми за електрическа енергия продавачът може да прекъсне снабдяването на потребителите в следните срокове: 10 (десет) дни след изтичането на срока за плащане за битови потребители или 3 (три) дни след изтичането на срока за плащане за стопански потребители.

(3) В случаите по предходната алинея, потребителят се уведомява за сроковете на прекъсването или ограничаването на снабдяването с електрическа енергия по начините, по които се уведомява за сроковете за плащане на електрическата енергия, без да е необходимо изпращането от продавача на допълнително изрично писмено предизвестие.

(4) Продавачът няма право да прекъсва електроснабдяването на основание на този член в почивен и официален празничен неприсъствен ден, както и в деня, който го предхожда.

Чл. 43. (1) Потребителят има право да подаде писмено възражение пред продавача относно срока и основанието за прекъсването, като възражението спира прекъсването на снабдяването с електрическа енергия до приключване на проверката.

(2) Възражението се разглежда от продавача не по-късно от 7 (седем) дни от подаването на възражението, като потребителят се уведомява писмено за  резултата.

(3) В случай, че потребителят подаде заявление за разсрочване на плащане съгласно тези Общи условия и при постигане на съгласие двете страни подпишат споразумителен протокол за това, продавачът няма право да прекъсва снабдяването с електрическа енергия за сумите, за които е договорено разсрочването.

СПИРАНЕ НА ПРОДАЖБАТА ПО ИСКАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 44. (1) При писмено заявление от потребителя продавачът спира продажбата на електрическа енергия за определен срок. 

(2) Искането съдържа датата, часа и продължителността на желаното от потребителя спиране и се подава най-късно 7 (седем) дни преди датата на спирането.

(3) За спирането и възстановяването на продажбата на електрическа енергия потребителят заплаща цена за услугата по ценоразпис на разпределителното предприятие.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКЪСВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО ПО ПРИЧИНИ, ЗА КОИТО ПРОДАВАЧЪТ НЕ ОТГОВАРЯ

Чл. 45. Снабдяването с електрическа енергия може да бъде временно прекъсвано или ограничавано в случаите, в които съгласно тези Общи условия е изключена отговорността на продавача и/или продавачът има това право без да дължи обезщетения за вреди съгласно действащото законодателство и тези Общи условия.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

Чл. 46. (1) Продавачът осигурява възстановяването на снабдяването с електрическа енергия след отстраняване на причините за прекъсването и когато потребителят е компенсирал разходите за прекъсване и възобновяване на снабдяването в случай, че прекъсването е по вина на потребителя.

(2) В случай, че съгласно тези Общи условия се изисква потребителят да открие банкова сметка със сума за покриване на бъдещи задължения,  потребителят се задължава в срок до 10 (десет) дни след възстановяване на електроснабдяването да представи на продавача удостоверение от банката, потвърждаващо откриването на сметката и блокирането на сумата в полза на продавача. В случай, че такова удостоверение не бъде представено, продавачът има право да прекъсне без предупреждение временно електроснабдяването до представянето на удостоверението.

(3) Продавачът има право да поиска и писмена декларация на потребителя за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми.

(4) Продавачът осигурява възстановяването на прекъснатото електроснабдяване от електроразпределителното предприятие в сроковете, уредени в общите условия за ползване на електроразпределителните мрежи, след изпълнението на всички условия за възстановяването.

Раздел трети

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОДАЖБАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОДАЖБАТА

Чл. 47. Продавачът прекратява продажбата на електрическа енергия на конкретния потребител:

1. Когато потребителят престане да отговаря на условията да бъде потребител или изтече срока, за който собственикът или титулярът на вещно право на ползване на имота, е дал съгласие;

2. При наличие на безспорни доказателства за обективни причини, поради които продажбата за потребителя е станала невъзможна и тя не може да бъде прекратена с негово съгласие;

3. По искане на потребителя, заявено писмено 7 (седем) дни предварително;

4. По разпореждане на компетентен орган.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОДАЖБАТА ПО ИСКАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 48. В случай на подадено писмено заявление от потребителя за прекратяване на отношенията по продажбата, на взаимно договорени дата и час в присъствието на потребителя и/или упълномощено от него лице представител на електроразпределителното предприятие отчита използваната до този момент електрическа енергия и прекъсва снабдяването с електрическа енергия на имота. Потребителят заплаща използваната електрическа енергия в деня на прекратяването на електроснабдяването, с което договорните отношения са прекратени.

Глава шеста

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДАЖБАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Чл. 49. (1) В случаите, в които в един имот има няколко лица с права на потребител, в документите, свързани с продажбата, титуляр е лицето, подало писменото заявление за започване на продажбата на електрическа енергия или едно от тези лица, упълномощено от всички останали.

 (2) Всякакви документи, включително съобщения, уведомления и други, свързани с тези Общи условия, ще бъдат разменяни на адреса на продавача, посочен в тези Общи условия, и на адреса за кореспонденция, посочен в заявлението за започване на продажбата, освен съобщенията, уведомленията, предизвестията и другите документи, които настоящите Общи условия предвиждат да бъдат правени чрез средствата за масова информация.

ЛЕГИТИМИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРОДАВАЧА

Чл. 50. Представителите на продавача, изпълняващи дейности съгласно тези Общи условия, следва да се легитимират във всички случаи с лична служебна карта на продавача, на която има снимка.

ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ

Чл. 51. Цените на услугите, предоставяни и определени от продавача, неподлежащи на регулиране съгласно Закона за енергетиката се публикуват в един централен и един местен всекидневник 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила, както и в интернет страницата на продавача и на видно място в административните центрове и касите на продавача.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 52. (1) Споровете между продавача и потребителите се решават по пътя на преговорите.

(2) Потребителят има право да подаде възражение срещу действия на продавача, което продавачът трябва да разгледа и изпрати отговор в срок до 30 (тридесет) дни от датата на получаването на заявлението.

ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 53. (1) Продавачът публикува одобрените от ДКЕВР Общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник и интернет страницата на продавача, както и ги поставя на видно място във всички служби на продавача.  Те влизат в сила след публикуването им, без да е необходимо изрично писмено приемане от титулярите на сметки на битови потребители и от стопанските потребители по силата на сключени договори с продавача.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат при продавача писмено заявление, в което да предложат специални условия.  Предложените от потребителите и приети от продавача специални условия, различни от публикуваните Общи условия, се отразяват в допълнителни писмени споразумения. Тези споразумения не могат да предвиждат и да поставят условия, различни от нормативно регламентираните, които поставят потребителите в неравноправно положение.

(3) Продавачът се задължава да предостави екземпляр от Общите условия на всеки нов потребител, а на останалите потребители - при поискване.

(4) В случай, че към момента на влизане в сила на тези Общи условия титуляр на сметката при продавача е лице, което не е потребител, това лице или неговите правоприемници имат право да подадат писмено заявление за прекратяване на електроснабдяването на имота. В този случай продавачът прекратява електроснабдяването при условие, че друго лице не подаде писмено заявление за продажба на електрическа енергия.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 54. (1) ЧЕЗ Електро България АД е оператор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), за което притежава надлежна регистрация пред Комисията за защита на личните данни. С приемането на настоящите Общи условия се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на личните му данни по повод предоставените от ЧЕЗ Електро България АД услуги.

(2) Всеки потребител има право на достъп и поправка на личните си данни съгласно ЗЗЛД.

(3) ЧЕЗ Електро България АД полага дължимата грижа за събирането и съхранението на личните данни на потребителите при стриктното спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

(4) ЧЕЗ Електро България АД отговаря за защита на информацията за потребителите, станала му известна по повод на предоставяне на услугата, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица

(5) ЧЕЗ Електро България АД се задължава да не разкрива никаква информация за потребителите, както и да не предоставя събраната за тях информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1. е налице изричното съгласие на потребителя;

2.информацията относно личните данни се предоставя на служители ЧЕЗ Електро България АД за дейности по администриране или по повод на предоставяните услуги;

3. информацията е изискана по предвидения по закона ред от оправомощени за това публични органи;

4. ЧЕЗ Електро България АД е задължено в предвидените от закона случаи да предостави лични дани на своите клиенти.

(6) Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други незабранени от закона цели.

(7) ЧЕЗ Електро България АД не носи отговорност. Че попълнените данни от потребителя са неверни и с това той е нанесъл или би могъл да нанесе вреда на трето лице.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 55. (1) Промени в тези Общи условия се извършват по реда за тяхното влизане в действие.

(2) Проектите на изготвените предложения за промени в Общите условия се обсъждат публично и се оповестяват по подходящ начин от продавача на потребителите.

(3) В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Общи условия, които противоречат на измененията, се заместват от нормите на закона.

 

Тези общи условия са одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ – 059 от 07.11.2007 г. и са изменени и допълнени  с Решение № ОУ – 03 от 26.04.2010 год. на ДКЕВР.