Енергиен микс

В изпълнение разпоредбите на Закона за енергетиката и Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, Ви информираме, че относителният дял на всеки енергиен източник в общото количество електрическа енергия, продадено от  ”ЧЕЗ Електро България” АД, в качеството му на Краен снабдител, на клиентите си през 2016-та година е следното: 

В изпълнение разпоредбите на Закона за енергетиката и Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, Ви информираме, че относителният дял на всеки енергиен източник в общото количество електрическа енергия, продадено от  ”ЧЕЗ Електро България” АД, в качеството му на Доставчик от последна инстанция, на клиентите си през 2015-та година е следното: