Спомагателно оборудване

За техническото водоснабдяване на централата със сладка вода са изградени две помпени станции ...

За техническото Водоснабдяване на централата със сладка вода са изградени две помпени станции, които се захранват от артезиански кладенци. Общият им капацитет е 108 1/5. Помпената станция „Моряк" се намира непосредствено до централата. Помпената станция „Игнатиево" е на около 3 км от нея. Част от Водата от помпена станция „Игнатиево" се преработва чрез тристепенно обезсоляване с йоннообменни филтри, без да се подлага на предварителна обработка. Технологичната схема позволява избирателно включване на филтрите в работа. Максималната производителност на водоподготвителната инсталация е 50 1/5. Отделно е монтирана инсталация за преработка на замърсен кондензат с производителност 11 1/5. Необходимата вода за охлаждане на кондензаторите на турбините и за транспортиране на пепелта и шлака до сгуроотвала се осигурява от две помпени станции изградени на брега на езерото. Във всяка една от тях са монтирани по 4 помпи тип ОПВ-2-145 с производителност 5 500 до 8 300 1/5 и мощност 1600 kW Водата постъпва в открити бетонни канали и от тях през кондензаторите на турбините се връща обратно в езерото.

Съхраняването на сгурията и пепелта става в сгуроотвал, изградено на площ 120 ha на 2.5 km от централата. Транспортирането им е хидравлично и са монтирани 5 сгуропровода и 6 помпи тип 12ГРТ с дебит 396 1/5 и 347 1/5. Избистрените след утаяването на шлака и пепелта води се връщат обратно в езерото.