Ocновно оборудване

„ТЕЦ Варна" ЕАД е с обща инсталирана мощност 1260 МВт шест блока по 210 МВт.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


„ТЕЦ Варна" ЕАД е с обща инсталирана мощност 1260 МВт шест блока по 210 МВт. Тя е изградена по проекти на „МОТЕП" - Москва и „ЕНЕРГОПРОЕКТ" - София. Всеки блок се състои от следните основни съоръжения - котел, турбина, генератор и трансформатор.

Технически характеристики на основните съоръжения монтирани в „ТЕЦ Варна" ЕАД:

Блок Ел. мощност Котел Турбина Гене-
ратор
Транс-
форматор
Година на
въвеждане
в експлоатация
1 210 ТП-
100А
К-210-
130-1
ТВВ-200 ТДЦГ-
250000/
220
1968
2 210 ТП-
100А
К-210-
130-1
ТВВ-200 ТДЦГ-
250000/
220
1968
З 210 ТП-
100А
К-210-
130-1
ТВВ-200 ТДЦГ-
250000/
220
1969
4 210 ТПЕ-
212
К-210-
130-3
ТВВ-200 ТДЦГ-
250000/
110-74
1977
5 210 ТПЕ-
212
К-210-
130-3
ТВВ-200 ТДЦГ-
250000/
110-74
1978
6 210 ТПЕ-
212
К-210-
130-3
ТВВ-200 ТДЦГ-
250000/
110-74
1979


а) котли три броя тип „ТП-100 А" и три броя тип "ТПЕ-212". Произведени са в Таганрогския котлостроителен завод - Русия.
Монтираните котли са барабанни, с естествена циркулация и „Т"-образна компановка. Те са проектирани за изгаряне на Въглищен прах при течно шлакоотделяне и имат по 16 основни горелки с Вградени мазутни форсунки. Котлите тип „ТПЕ-212" на блокове 4 и 5 имат Възможност за изгаряне на природен газ, като за целта са снабдени с по 16 газови горелки и инсталация за подаването му към тях.

Ктел, тип ТП-100 A Котел
Паропроизводителност, t/h 640 670
Температура на свежата пара, К 818(838) 818
Температура на вторично прегрятата пара, К 818(838) 818
Налягане 8 барабана, МРа 15.2 15.2
Температура на захранващата вода, К 513 517

Забележка: С температура 838К на свежата и вторично прегрятата пара котлите на блокове 1,2 и 3 са работили до 1975 г.

б) турбини три броя тип К-210-130-1 и три броя тип К-210-130-3. Произведени са в Ленинградския металически завод - Русия.
Турбините са кондензационен тип, трицилиндрови, едновалови с един междинен прегрев на парата. Цилиндър ниско налягане е двупоточен по хода на подаване на парата в него. За охлаждане на кондензаторите се използва вода от Варненското езеро по отворена схема.

Турбина, тип K-210-130-1 K-210-130-3
Номинална мощност, MW 210 210
Параметри на свежата пара, К/Мра 813(833)/12.75 813/12.75
Параметри на Вторично прегрятата пара, К/Мра 813(833)/2.38 813/2.40
Температура на охлаждаща вода, К 288 288
Налягане В кондензатора, kРа 4.51 3.73

Забележка: С температура 833К на свежата и Вторично прегрятата пара турбините на блоковe 1,2 и 3 са работили до 1975 г.


в) генератори шест броя тип ТВВ-200-2А.
Произведени са в завод „Електросила" - Санкт-Петербург Русия.
Генераторите са с водо-водородно охлаждане и изводите на всеки от тях са свързани с повишаващ трансформатор с мощност 250 MVA и напрежение 15,75 kV. Напрежението на високата страна на трансформаторите е 220kV (за блокове 1,2 и 3) и 110 kV (за блокове 4, 5 и 6.

ГЕНЕРАТОРИ
Номинална мощност - активна, MW 210
  - пълна, MVA 247
Номинален коефициент на мощност 0.85
Номинално напрежение, kV 15.75
Номинален ток статора, А 9060
Номинална честота, Hz 50
Номинални обороти, min-1 3000
Номинален коефициент на полезно действие, % 98.6
Свързване двойна звезда
Изводи на статорна намотка, бр. 9


г) основни трансформатори три броя тип ТДЦГ -250 000/220 и три броя ТДЦ- 250 000/110-74. Произведени са в Запорожския трансформаторен завод - Украйна.
Работните трансформатори са маслени с принудителна циркулация на маслото в тях и принудително въздушно охлаждане на масло-охладителите им.

ТРАНСФОРМАТОРИ
Тип ТДЦГ- 250000/220 ТДЦ- 250000/110-74
Мощност, kVA 250000 121/15.75
Напрежение, kV 242/15.75 121/15.75
Ток, A 597/9155 1193/9164