Фирмен профил

„ТЕЦ Варна" ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров.

„ТЕЦ Варна" ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. Тя е 100% собственост на ЧЕЗ а.с. Чешката Република.

Разположена е на северния бряг на свързаното с Черно море Варненско езеро, на 12 километра от град Варна. Изборът на мястото е свързан с осигуряването на основното гориво - висококалорични антрацитни въглища, доставяни изцяло от внос.

Централата е кондензационна, с обща инсталирана мощност 1260 МВт - шест моноблока по 210 МВт.

На 01.01.2015 г., в съответствие с действащото екологично законодателство на Европейския съюз, ТЕЦ „Варна“ беше временно изведена от експлоатация.

.

Предмет на дейност

VarnaОсновната дейност на централата е свързана с производство на електроенергия и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителни работи и ремонтни дейности в областта на производството на електрическа и топлинна енергия, пристанищна дейност, свързана с разтоварване на въглища, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост. 

Ръководство и управление

Системата на управление на дружеството е двустепенна –

Управителен съвет и Надзорен съвет.

Управителен съвет

Либор Кичмер - Председател на Управителния съвет

Карел Крал  - Член на Управителния съвет

Минчо Минчев  - Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Надзорен съвет

Барбора Кржижкова - Председател на Надзорния съвет

Марек Шлегл - Заместник-председател на Надзорния съвет

Иржи Ривола - Член на Надзорния съвет

Контакти

Адрес за кореспонденция

с. Езерово, ПК 9168
Варненска област
и-мейл:             info@varna-tpp.com
уеб сайт:          www.cez.bg/varna

факс:                052/ 66 56 371

Секретариат на Председателя на Управителния съвет:             052/ 66 56 411
Секретариат на Изпълнителния директор:                                      052/ 66 56 311