Екология

Осигуряването на качеството на продукцията, на здравословни и безопасни условия на труд и на опазването на околната среда са ...

Системи по управление на качество, безопасността и околната среда

В “ТЕЦ Варна” ЕАД, е внедрена и функционира Интегрирана система за управление (ИСУ) при спазване изискванията на стандарти  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BSOHSAS 18001:2007.

Политиката на “ТЕЦ Варна” ЕАД по отношение на околната среда е част от общата "Политика по качество, безопасност и околна среда".

В съответствие с действащото екологично законодателство в “ТЕЦ Варна” ЕАД е разработена дългосрочна инвестиционна програма и годишна програма за опазване на околната среда.

Комплексни разрешителни

На “ТЕЦ Варна” ЕАД е издадено Комплексно разрешително № 51/2005г. (актуализирано с Решение № 51-Н0-И0-А1/2011 г.) за експлоатация на горивната инсталация за производство на електроенергия и Комплексно разрешително №279-H0/2008 г. за експлоатация на депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал „Беглик Чаир".Съгласно цитираните комплексни разрешителни централата може да работи съгласно сега действащите екологични изисквания  до 01.01.2015г.

След 01.01.2015г. за да може да работи централата трябва да се приведе в съответствие съгласно следните документи:

-      Директива 2001/80/ЕС;

-      Наредба № 10 за норми на допустими емисии;

-      Договор за присъединяване на Р България към Европейския съюз;

-      Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации;

-      Директива 2010/75/ЕС;

За да се експлоатира сгуроотвала на централата след 01.01.2015 трябва да се приведе в съответствие по изискванията на следните документи:

-      директива 1999/31/ЕО;

-      закон за управление на отпадъците;

-      договор за присъединяване на Р България към Европейския съюз

След изпълнение на необходимите технически проекти централата ще получинови комплексни разрешителни който да и позволят да работи в следващите години.

Опазване на въздуха

Замърсителите, изпускани в атмосферния въздух, са SO2, NOx, CO2, CO и прах. Отделят се при изгаряне на въглища в пещните камери на котлите.

Централата има изградена система за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на концентрациите на вредни вещества в димните газове от котлите, като резултатите от измерванията се изпращат ежемесечно (и годишно) за утвърждаване в РИОСВ – Варна под формата на доклади.

Системата за собствени непрекъснати измервания подлежи на ежегодна проверка и калибриране от акредитирани лаборатории и контрол от страна на компетентните органи по околна среда. 

Резултатите от утвърдените доклади от СНИ показват съдържание на замърсители (SO2, NOx, СО и прах) в отпадъчните газове под индивидуалните емисионни ограничения за централата. Характеристиката на използваните горива нарежда централата сред ТЕЦ-овете в България с най-ниско съдържание на серни оксиди в отпадъчните газове. 

През 2006 г. бе изградена и пусната в експлоатация автоматизирана измервателна станция (АИС) за имисионни измервания и контрол на въздуха в с. Езерово. АИС е елемент от системата за ранно предупреждение и осигурява непрекъснат мониторинг и трансфер на данни в реално време до РИОСВ - Варна и ИАОС - София. 

Извършва се мониторинг на емисии на парникови газове, които след верификация от независими акредитирани органи се докладват ежегодно пред ИАОС.

С цел постигане на по-голяма степен на пречистване на отпадъчните газове за достигане на новите екологични лимити определени в европейската директива  предстои ТЕЦ Варна да извърши модернизация на горивната си уредба. Едно от най-големите предизвикателства за дружеството е реализация на инвестиции за екологизация на блоковете чрез изграждане на серо-очистващи инсталации, монтиране на допълнително поле на електрофилтрите, монтиране на ниско-азотни горелки или други технически мероприятия които да гарантират достигане на лимитете. Предполагаемата стойност на инвестицията е над €120 млн. (в зависимост от избрания вариант). Предстои избор на конкретен вариант за екологизация на блоковете и реализация на инвестиционното намерение.

Опазване на водите и управление

Извършва се постоянен мониторинг на отпадъчни води, водите за питейно-битови и за промишлени цели, езерните и подземни води. Мониторингът се провежда от независими акредитирани лаборатории, съгласно условията на комплексните разрешителни и на разрешителните за заустване, водоползване и водовземане.

В централата са изградени локални пречиствателни съоръжения за замърсени с нефтопродукти води и неутрализационна инсталация за водите от регенерацията на йонообменните смоли при химично оборудване.

Управление на отпадъците

На територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД се генерират производствени, строителни, битови и опасни отпадъци, които се управляват съгласно утвърдената от РИОСВ - Варна “Програма за управление на отпадъците”, вътрешни заповеди, процедури и инструкции.

С оглед осигуряване практическото приложение на въведената със Закона за управление на отпадъците йерархия за управление на отпадъците, както и на принципа за тяхното интегрирано управление, е въведена и функционира система за разделно събиране на всички образувани отпадъци.

Следвайки принципите на устойчиво развитие, „ТЕЦ Варна” е поела ангажимент за предотвратяване и намаляване дела на депонираните отпадъци и увеличаване дела на повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване. По този начин по-малко се замърсява околната среда и в същото време се осигуряват суровини за българската преработвателна индустрия.

Следвайки инвестиционната си програма, една от основните задачи, които следва да реши дружеството, е извеждането на морално остарелите технологии за депониране и прилагане на нови екологични принципи в управлението на отпадъците. Тези нови предизвикателства включват поетапното закриване на клетките на депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал „Беглик Чаир”, извършване на технологична и биологична рекултивация и реконструкция, с цел изграждане на съвременни депа/клетки от нов екологичен тип.

Предстои да се работи усилено в намирането на нови партньори за създаване на индустриални агломерати, с цел постигане на принципа за нулеви отпадъци и оползотворяване на цялото количество генерирани промишлени отпадъци.