Документи

Декларация на ръководството на “ТЕЦ Варна” ЕАД за политиката на дружеството в областта на ...

“ТЕЦ Варна” ЕАД е една от стабилните и икономически успешни компании на националния пазар на електроенергия и като съставна част на ЧЕЗ Груп и на пазарите на Европейския съюз. “ТЕЦ Варна” ЕАД желае да запази тази позиция чрез:

 • продукти, доставяни на конкурентни цени,
 • доволни акционери и собствени служители,
 • коректни взаимоотношения с търговските партньори,
 • изпълнени потребности и очаквания на обществото.

Управителният съвет на дружеството напълно съзнава и без възражения приема отговорността по смисъла на действащите закони и международните задължения на България за осигуряване на:

 • безопасност на своите производствени ресурси,
 • грижа за всеки отделен служител на дружеството и обществото,
 • опазване на околната среда,
 • качеството.

За осъществяване на тази отговорност “ТЕЦ Варна” ЕАД се задължава да създаде и развива съответни условия и достатъчни човешки и финансови ресурси, ефективни управляващи структури и контролни механизми.
Затова Управителният съвет на “ТЕЦ Варна” ЕАД обявява следната политика.

Политика за безопасност и опазване на околната среда

 1. Безопасността и опазването на околната среда принадлежат към нашите най-висши приоритети и стоят над изискванията на производството и производствения график.
 2. Безопасността е интегрална част на управлението на компанията заедно с прилагането на системата за управление на качеството.
 3. При осигуряване на безопасността и опазване на околната среда спазваме правните норми на България и общоприетите международни принципи за безопасност.
 4. Наше задължение е постоянна оценка и повишаване на безопасността и опазването на околната среда с оглед на съвременното равнище на науката и техниката.
 5. Основа на безопасността и опазването на околната среда е предотвратяването и минимизирането на опасните рискове. Основават се на създаване на системни условия за безопасна и надеждна експлоатация на всички съоръжения и за безопасност на персонала.
 6. За повишаване на безопасността се насочваме към проверени, международно признати и икономически приемливи технологии, щадящи околната среда.
 7. При управлението на безопасността и опазването на околната среда прилагаме при нашите съоръжения степенуван подход с акцент върху техническата безопасност, пожарната и физическа защита, аварийната готовност, безопасността и опазването на здравето по време на работа.
 8. Със системни грижи за обучение, подготовка и създаване на умения на служителите повишаваме тяхната квалификация, професионално поведение и намаляваме възможността за човешка грешка.
 9. Полагаме усилия за постоянно повишаване на културата за безопасност като неделима част на фирмената култура.
 10. Процесите, важни от гледна точка на безопасността и опазването на околната среда, осигуряваме по администриран начин като въвеждаме и документираме за тях най-добрите работни методи.
 11. Управлението на безопасността и опазването на околната среда извършваме посредством конкретни измерими и насрочени цели, за да бъде действително и икономически ефективно на всички нива.
 12. За осъществяване на тази политика използваме производствения опит, определяме конкретни цели, желани стойности и програми за безопасност и осигуряваме ресурси за тяхната реализация.
 13. Изпълнението на политиката за безопасност и опазване на околната среда оценяваме редовно и резултатите от тези анализи използваме за нейната актуализация и за търсене на възможности за следващо подобрение. Също така използваме резултатите от анализите за информиране на органите на държавното управление, териториалните органи и обществеността.

 

Политика на качеството

 1. Управлението на качеството е интегрална част на управлението на компанията.
 2. Качеството определя клиентът – създаваме такива условия, че нашите продукти и услуги напълно да удовлетворяват изискванията и желанията на нашите клиенти.
 3. Качеството разбираме и като обществена отговорност спрямо клиентите, нашите собственици и средата, в която работим.
 4. Изискваме висока култура на работата и отговорност от всички наши служители. Създаваме среда на добро сътрудничество и доверие между служителите и отделите на фирмата. Всеки наш служител, всяка наша дейност влияе пряко или косвено върху качеството на продуктите и услугите.
 5. Създаваме и поддържаме такава система на управление, която определя еднозначно правомощията и отговорностите на органите на компанията и ръководните служители, определя границата между отделите на фирмата и оптимизира ефективното сътрудничество.
 6. Задача ни е да оценяваме редовно качеството по определените показатели във всички наши дейности. Подготвяме ефективни работни методи за дейностите с важно влияние върху качеството и икономическите резултати на компанията. Оперативният контрол на всички аспекти на качеството, безопасността и околната среда осигуряваме чрез “Съвета за качество, безопасност и околна среда” създаден от управлението на компанията.
 7. Постоянното подобряване и иновация на нашите процеси, продукти и услуги е път за осигуряване на високо равнище на качеството при едновременно постигане на конкурентноспособност на нашата компания.