ТЕЦ ВАРНА ЕАД

Кратък профил на дейността на дружество “ТЕЦ Варна” ЕАД

„ТЕЦ Варна" ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. Тя е 100% собственост на ЧЕЗ а.с. Чешката Република.

Разположена е на северния бряг на свързаното с Черно море Варненско езеро, на 12 километра от град Варна. Изборът на мястото е свързан с осигуряването на основното гориво - висококалорични антрацитни въглища, доставяни изцяло от внос.

Централата е кондензационна, с обща инсталирана мощност 1260 МВт - шест моноблока по 210 МВт.

На 01.01.2015 г., в съответствие с действащото екологично законодателство на Европейския съюз, ТЕЦ „Варна“ беше временно изведена от експлоатация.

 

Фирмен профил

„ТЕЦ Варна" ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров.

Документи

Декларация на ръководството на “ТЕЦ Варна” ЕАД за политиката на дружеството в областта на ...

REMIT

REMIT - ТЕЦ Варна

Ocновно оборудване

„ТЕЦ Варна" ЕАД е с обща инсталирана мощност 1260 МВт шест блока по 210 МВт.

Спомагателно оборудване

За техническото водоснабдяване на централата със сладка вода са изградени две помпени станции ...

Горивна база

Като основни горива в „ТЕЦ Варна" ЕАД се използват въглища и природен газ, а мазутът ...

Електрическа част

„ТЕЦ Варна" ЕАД се свързва с енергийната система на страната чрез далекопроводи 110 и 220kV. Блокове 1,2 и 3 работят на ...

Управляващи и информационни системи

Управлението на шестте енергоблока на централата е съсредоточено в три командни зали по една за два блока. Изградени са ...

Екология

Осигуряването на качеството на продукцията, на здравословни и безопасни условия на труд и на опазването на околната среда са ...

Профил на купувача