ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ

Начало » За нас » Компаниите в България » ЧЕЗ Електро България

Фирмен профил

„ЧЕЗ Електро България” АД е дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 175133827. Капиталът на компанията е 50 000 лева, като 67% от него са собственост на мажоритарния акционер ЧЕЗ а.с., Чешка Република, а останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери – юридически и физически лица. 

Дружеството е правоприемник чрез отделяне на дейността по снабдяване с електрическа енергия на „Електроразпределение Столично” АД, „Електроразпределение София област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД.

„ЧЕЗ Електро България” АД има издадена Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия с № Л-135-11/ 29.11.2006 г. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) със срок на действие  до 13.08.2039 г.; Лицензия за дейността "доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция" с № Л-409-17 / 01.07.2013 г. издадена от ДКЕВР за срок от 28 (двадесет и осем) години; Лицензия за търговия с електрическа енергия с № Л-229-15/17.05.2007 г., издадена от ДКЕВР за срок от 10 (десет) години.
С Решение № И1-Л-409-17 от 29.11.2013 г. ДКЕВР разшири лицензията на "ЧЕЗ Електро България" АД за дейността "доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция" с правата и задълженията на координатор на специална балансираща група.

"ЧЕЗ Електро България" АД е регистрирано като администратор на лични данни с Идентификационен номер 34603 в Регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Предмет на дейност

„ЧЕЗ Електро България” АД осъществява дейности по обществено снабдяване с електрическа енергия, развитие на продукти и услуги, маркетинг и стратегия на продажбите, обслужване на клиенти на ниско и средно напрежение с общ и индивидуален подход.  

Управление на качеството


Сертификат EN ISO 9001:2008

Ръководство и управление

„ЧЕЗ Електро България” АД има двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет.

Надзорен съвет

Карел Клусак - председател на Надзорния съвет

Христо Петров - заместник председател на Надзорния съвет

Барбора Кржижкова - член на Надзорния съвет

Георги Константинов - член на Надзорния съвет

Любомир Чакъров - член на Надзорния съвет

Евжен Коченда - член на Надзорния съвет

Яна Каслова - член на Надзорния съветУправителен съвет

Oндржей Шафарж - председател на Управителния съвет

Петър Баран - зам. председател на Управителния съвет

Жанна Пехливанова - член на Управителния съвет

Контакти

Адрес за кореспонденция, свързана с обслужване на клиенти

гр. София, ул. „Козлодуй” № 14

или zaklienta {at} cez {dot} bg

Адрес за делова кореспонденция с бизнес партньори и институции

гр. София, ПК 1000, ул. „Георги Сава Раковски” № 140

за връзка с отдел Маркетинг: marketing {at} cez {dot} bg

Денонощна информационна линия

0700 10 010

 

Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • Пишете ни

Проверете сметката
си за електроенергия!

Проверка

Как да проверим реална
ли е сметката ни за ток?

Брошура