„ЧЕЗ ИКТ България” ЕАД

Обща информация

Фирма

ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България (ЧЕЗ ИКТ България)

Правна форма

Еднолично акционерно дружество (ЕАД)

ЕИК/ПИК

203517599

ИН по ДДС

BG 203517599

Седалище и адрес на управление

гр. София, ПК 1784, Столична община, район Младост

бул. „Цариградско шосе“ №159, БенчМарк Бизнес Център

Запис в ТР

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203517599, ИН по ДДС: BG 203517599

Акционер, дял

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Фирмен профил

ЧЕЗ ИКТ България е създадено на 01.05.2015 г. в резултат на реализацията на стратегически проект за смяна на модела на предоставяне на услуги в областта на информационните и комуникационни технологии за Групата ЧЕЗ в България.

На основата на изградена собствена инфраструктура ЧЕЗ ИКТ България осигурява редица ИКТ услуги, систематизирани в Каталог и с професионално гарантирано качество. Естествено между ключовите услуги е предоставянето и поддръжката на надеждни ИКТ решения, отговарящи на високите изисквания на клиентите на компанията:

ЧЕЗ ИКТ България активно партнира в иновативната стратегия на Групата ЧЕЗ в България и сътрудничи за използване на новите технологии за обслужване на клиентите в сферата на енергетиката.

Стратегия на дружеството

Ключови елементи от средносрочната стратегия на ЧЕЗ ИКТ България за периода 2016-2018 г са:

  • Стабилизиране и усъвършенстване на процесите по подръжка на информационните системи след трансфера на корпоративни системи и услуги в периода 2015 – 2017 г.;
  • Актуализация на ИКТ стратегията чрез синхронизиране с бизнес стратегиите на компаниите-клиенти с цел поддръжка на критичните за бизнеса информационни системи при запазване и подобряване на договорените качествени парамтери, внедряване на нови ИКТ услуги за автоматизация на дейности, които са приоритетни за клиентите;
  • Проучване и анализ на възможностите за осигуряване на ИКТ услуги на клиенти извън групата на ЧЕЗ в България и реализация на технологична синергия чрез използване на налични активи и ресурси;
  • Подмяна на морално остаряло оборудване с технологично ново и високо специализирано или upgrade на инфраструктура с цел осигуряване на качествени параметри на услугите;
  • Осигуряване на непрекъснат процес за поддържане на необходимата квалификация на служителите чрез специализирани обучения за поддръжка и развитие на основните информационни системи.

 

Ръководство и управление

ЧЕЗ ИКТ България има едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

Цветанка Генчева Георгиева

Председател на Съвета на директорите,

Изпълнителен директор

Радостин Илиев Петков

Член на Съвета на Директорите,

Финансов директор

Румяна Николова Дойчева-Христова

Член на съвета на директорите

Петър Великов Кертиков

Ръководител направление Експлоатация и инфраструктура

Йорданка Иванова Георгиева

Ръководител направление Управление на дружеството

Красимир Радославов Александров

Ръководител отдел Управление на промени и развитие

Георги Владимиров Танев

Ръководител отдел инфраструктура и комуникации

Емил Тодоров Нинов

Ръководител отдел системна и база данни администрация, ИТ сигурност

Соня Николова Крачанова

Ръководител отдел Информационни системи

Мариана Йорданова Цонева

Ръководител ИТ проекти

Владислав Николаев Чорбаджиев

Ръководител ИТ проекти

Адриан Иванов Георгиев

Ръководител направление поддържане на потребители

Дружеството има въведена система за управление на качеството, която е сертифицирана по ISO 9001:2015 с валидност на сертификата до 21.08.2019 г.

 

Контакти

Адрес за делова кореспонденция:

гр. София, ПК 1784, район Младост

бул. „Цариградско шосе“ №159,

БенчМарк Бизнес Център