Бланки на услуги за Разпределение

Стандартни бланки, които можете да ползвате при заявяването на част от услугите

 

Заявление за деклариране на показания

Заявление за съгласуване на скици, визи, ПУП, работни проекти, предоставяне на данни от техническата картотека

Заявление за проучване на условията за присъединяване

Заявление за предоставяне на безплатни услуги

Заявление за електронна фактура за небитови клиенти

Заявление за сключване на договор за присъединяване на обекти на производител към електрическата мрежа

Заявление за предоставяне на платени услуги

Заявление за дистанционно обслужване

Заявление за проучване за присъединяване на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа

Заявление за сключване на договор за присъединяване на обекти на клиент към електрическата мрежа

Заявление за сключване на договор за присъединяване на изместване на съществуващо енергийно съоръжение

Заявление искане за сключване на договор за придобиване на енергийни съоръжения съгласно ПЗР на ЗЕ

Заявление за сключване на договор за придобиване на енергийни съоръжения

Заявление за проучване за присъединяване на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа

Заявление за констатиране годността за приемане на електрически съоръжения преди издаване на акт образец 15 по ЗУТ

Заявление за възстановяване на сума

Декларация за изгорели уреди

Декларация за предоставена мощност

Заявление за учредяване право на строеж

Образци на бланки за свободен пазар