Бланки на услуги за Разпределение

Стандартни бланки, които можете да ползвате при заявяването на част от услугите

 

Заявление за деклариране на показания

Заявление за съгласуване на скици, визи, ПУП, работни проекти, предоставяне на данни от техническата картотека

Заявление за проучване на условията за присъединяване

Заявление за прекратяване на договор за достъп и пренос с приключваща фактура

Заявление за предоставяне на безплатни услуги

Жалба

Заявление за електронна фактура

Заявление за извършване на услуги на битови и небитови клиенти

Заявление за дистанционно обслужване

Приложение към СДО (споразумение за дистанционно обслужване)

Констативен протокол (за предаване за експлоатация и поддръжка на енергийни съоръжения)

Заявление за сключване на договор за присъединяване на обекти на производител към електроразпределителната мрежа

Заявление за сключване на договор за достъп до разпределителната мрежа от производител

Заявление за сключване на договор за присъединяване на обекти на клиент към електрическата мрежа 

Заявление за сключване на договор за възлагане на изместване на съществуващо енергийно съоръжение

Заявление за сключване на договор за придобиване на енергийни съоръжения съгласно пар.4 на ПЗР на ЗЕ

Заявление за сключване на договор за придобиване на енергийни съоръжения

Декларация единствен инвеститор

Декларация за съвместно изграждане

Заявление за констатиране годността за приемане на електрически съоръжения преди издаване на акт образец 15 по ЗУТ

Заявление за възстановяване на сума

Декларация по чл.5, ал.3 от Наредба № 6 / 04.04.2014 г. (за наемател на имот)

Декларация за съгласие (за възстановяване на сума по банкова сметка)

Декларация по Закона за енергията от възобновяеми източници (за отказ от преференциални цени)

Заявление за сключване на договор за придобиване на вещни права след изграждане на обекта

Заявление за сключване на предварителен договор за присъединяване на производител

Заявление за проучване за издаване на указания за изместване на електрически съоръжения част от разпределителната мрежа

Заявление за учредяване право на строеж

Заявление за поставяне под напрежение на съоръжения

Заявление за поставяне под напрежение на съоръжения за 72 - часови проби

Заявление за поставяне под напрежение на съоръжения по чл. 54 от ЗУТ

Заявление за учредяване на право на преминаване и/или прокарване

Декларация за предоставена мощност

Декларация за изгорели уреди

Заявление за разсрочване на задълженията

Заявление за корекция / допълване на основни данни

Декларация за въвод във владение