Предоставяне на услуга „хибридна поща“, както и универсални и неуниверсални пощенски услуги, и фиксирани куриерски услуги до клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД, реф. № CZS 19-008

Публичен търг

„ЧЕЗ България“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, бл. БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК 131434768, с представителен орган за настоящият търг - дирекция „Тръжни процедури и регистриране” обявява публичен търг с предмет: „Приемане на данни, обработка, групиране, печат, пликоване на документи за консумирана електрическа енергия, напомнителни писма, и други документи и писма до клиенти, информационни и рекламни материали и доставката им до пощенска кутия или срещу подпис до адресати („хибридна поща“), както и предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, и фиксирани куриерски услуги до клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД“, референтен № CZS 19-008 при условията по-долу и Ви кани за подаване на оферта.

Възложител на предмета на търга е „ЧЕЗ Електро България“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК 175133827.

Подробните изисквания и условията за участие в търга, са посочени в прикачените файлове.

В случай, че проявявате интерес към настоящия публичен търг, Ви каним да представите оферта, при спазване на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

Срокът за подаване на оферти по търга с посочения по-горе предмет е до 16:00 часа на 11.09.2019 година.

Офертите са подават на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 159, БенчМарк Бизнес Център, Деловодство на „ЧЕЗ България" ЕАД, ет. 2.

Приложения:

1. Покана за участие в търга.

2. Документация за участие в търга.

3. Приложения и образци към техническата спецификация.

4. Примерни файлове за обмен на информация.

5. Образци на приложения към офертата за участие.

 

Отговори на постъпило запитване по документация от 20.08.2019 г.

CEZBG