Обява за търг за продажба на поземлен имот в гр. София

На  02.10.2019 г. от 14:00 часа, ще се проведе търг с наддаване за продажба на Поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 68134.1202.982, с площ 2 591 кв. м., начин на трайно ползване „За административна сграда, комплекс“ (УПИ III от кв. 13а, м. Разсадника –Бежанци) по КККР на гр. София и построените в него

- Сграда с идентификатор 68134.1202.982.1-  Административна сграда на 4 етажа и сутерен със  ЗП 680 м², РЗП 2 720 м²,

- Сграда с идентификатор 68134.1202.982.4  - Столова със сутерен със  ЗП 557 м²,

- Сграда с идентификатор 68134.1202.982.6 - Топла връзка със ЗП 16 м²

Административния адрес на имота е : гр. София, ул. „Цар Симеон“ №330.

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

 Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 2 500 000 лв. (два милиона и петстотин  хиляди) без ДДС.  

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен от 10:00 до 15:00 часа  в срок до 30.09.2019 г. на посочения адрес на имота  с един ден писмено предизвестие.

Контактни лица за огледи:

Лице за контакт Телефон E - mail
Светлана Господинова +359 894 78 75 71 Svetlana.gospodinova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес бул. „Цариградско шосе“ №159 ет. 2 до 30.09.2019 г., като сумата се превежда по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАДIBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02  BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет. 5.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 до 10:00 ч на 02.10.2019 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД:  IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 30.09.2019 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10.00 часа 02.09.2019 г.и внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

За допълнителна информация : Светлана Господинова,

                                            GSM 0894 78 75 71

                                                        email: svetlana.gospodinova@cez.bg