Осигуряване на компютърни обучения за получаване на базови и специализирани знания в областта на информатиката и информационните технологии за служители на „ЧЕЗ България“ ЕАД, CZS18-009

Публичен търг

„ЧЕЗ България" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе" № 159, бл. БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131434768, с представителен орган за настоящият търг - дирекция „Тръжни процедури и регистриране" обявява публичен търг с предмет: „Осигуряване на компютърни обучения за получаване на базови и специализирани знания в областта на информатиката и информационните технологии за служители на „ЧЕЗ България" ЕАД", с референтен № CZS18-009 и Ви кани за подаване на оферта.

Подробните изисквания и условията за участие в търга, са посочени в прикачените файлове.

В случай, че проявявате интерес към настоящия публичен търг, Ви каним да представите оферта, при спазване на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

Срокът за подаване на оферти по търга с посочения по-горе предмет е до 16:00 часа на 22.03.2019 година.

Офертите са подават на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 159, БенчМарк Бизнес Център, Деловодство на „ЧЕЗ България" ЕАД, ет. 2.

За контакти: Д. Василева, тел: +359 2 8272171, факс: +359 2 8272171, e-mail - dimitrinka.vasileva@cez.bg.

Приложения:

1. Покана за участие в търга.

2. Документация за участие в търга.

3. Образци към документацията за участие в търга.

CEZBG