Публичен търг за печатни куриерски услуги с Рег. No CEZEL_2019_ФА-АДР-1

Във връзка с постъпили искания от потенциални участници в търга, допълнително предоставяме работен формат на образци на приложения към офертата за участие.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

В Публичен търг с Рег. No CEZEL_2019_ФА-АДР-1 с предмет:

„Изпълнение на дейностите по приемане на заявки за отпечатване на документи и писма, подредба за печат в необходимата за Изпълнителя последователност, отпечатване, пликоване на документи за консумирана електрическа енергия, напомнителни писма, и други документи и писма до клиенти, информационни и рекламни материали и доставката им до пощенска кутия или срещу подпис до адресати (хибридна поща), както и предоставянето на универсални, неуниверсални пощенски услуги, фиксирани куриерски услуги до клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

„ЧЕЗ Електро България“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, обявява публичен търг с предмет „Изпълнение на дейностите по приемане на заявки за отпечатване на документи и писма, подредба за печат в необходимата за Изпълнителя последователност, отпечатване, пликоване на документи за консумирана електрическа енергия, напомнителни писма, и други документи и писма до клиенти, информационни и рекламни материали и доставката им до пощенска кутия или срещу подпис до адресати (хибридна поща), както и предоставянето на универсални, неуниверсални пощенски услуги, фиксирани куриерски услуги до клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД“ при условията по-долу и Ви кани за подаване на оферта.

1.   Предмет.

Предметът на настоящия търг обхваща:

Приемане на заявки за отпечатване на документи и писма, подредба за печат в необходимата за Изпълнителя последователност, отпечатване, пликоване на документи за консумирана електрическа енергия, напомнителни писма, и други документи и писма до клиенти, информационни и рекламни материали и доставката им до пощенска кутия или срещу подпис до адресати (хибридна поща), както и предоставянето на универсални, неуниверсални пощенски услуги, фиксирани куриерски услуги до клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

2.   Място на изпълнение.

Територията в Република България, обслужвана от Възложителя - селища в областите: Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Ловеч, Перник, Плевен и София, като са възможни доставки и извън посочената територия.

3.   Изисквания към участниците.

3.1.          Да има право за предоставяне на неуниверсална пощенска услуга. Правото се доказва с удостоверение издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и заверена разпечатка от, или хипервръзка за вписването в регистъра на оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги, воден от КРС  за извършване на дейностите по чл. 38, точки 1, 2 и 3 от ЗПУ. Правото за предоставяне на неуниверсална пощенска услуга трябва да се притежава от участника, а не от подизпълнител или трето лице.  

3.2.          Да има право за предоставяне на универсална пощенска услуга. Правото се доказва с издадена от КРС индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или индивидуална лицензия за извършване на пощенски услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга за дейностите по чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПУ , и заверена разпечатка от, или хипервръзка към публичния регистър за оператори, извършващи универсална пощенска услуга. Правото за предоставяне на универсална пощенска услуга трябва да се притежава от участника, а не от подизпълнител или трето лице.

3.3.          Доказан опит за изпълнение на услугата хибридна поща. Минимално изискване: Участникът, през последните 3 години, считано от дата на подаване на документи за участие в търга да е изпълнил услуги хибридна поща, като през шест последователни месеца минималният брой на месечните пратки да е 650 000 броя и от тях поне 325 000 да са за един възложител. Това обстоятелство се доказва със списък на изпълнените услуги, изготвен по образец от Приложение № 4 от тръжната документация.

3.4.          Да представи три броя препоръки от отделни фирми за изпълнение на услугата хибридна поща (референции за добро изпълнение). Поне една от препоръките трябва да е от клиент на участника, от списъка за доказване на опит за изпълнение на хибридна поща по горната точка, с който участникът отговаря на минималното изискване на Възложителя.

3.5.         Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 за изпълнение на дейностите по предмета на търга.

3.6.         Участникът следва да прилага система за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO 27001 за изпълнение на дейностите по предмета на търга.

3.7.         Участникът следва да разполага с достатъчно технически средства и човешки ресурс със съответната квалификация за изпълнение на предмета на търга. Техническите средства трябва да включват необходимите моторни превозни средства и наличие на средства за печат на минимум три милиона страници на месец и пликоване на минимум милион и половина пратки на месец. Човешкият ресурс трябва да включва екип със софтуерна квалификация за изпълнение на дейностите по предмета на търга.

3.8.          Да представи декларация, че е в състояние да извърши подготовката, тестването и внедряването на дейностите по предмета на търга за 45 календарни дни от сключване на договора.

3.9.          Да докаже стабилно финансово състояние:

  • Одитирани финансови отчети за 2016 г. и 2017 г. и неодитиран отчет за 2018 г.
  • Липса на индикация за евентуална неплатежоспособност като финансовите отчети и стойностите на активите и собствения капитал следва да показват възможност участникът да може да изпълнява финансовите си задължения;
  • Други документи, по преценка на участника, които могат да дообяснят и докажат стабилното финансово състояние: напр. получено финансиране, сключени договори и други.

3.10.       Участникът трябва да заяви дали ще работи с подизпълнители по време на изпълнение на предмета на търга,  като ако заяви наличието на такива, то следва да бъдат представени пълен пакет документи по точки от 3.1 до 3.9 – по отношение на дейностите, които ще извършва подизипълнителя,  за всеки подизпълнител по отделно.

3.11.      При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.  

4.   Критерии, показатели и методика за оценка на офертите.

Участници, които не са представили всички изискуеми документи от документацията за участие или по отношение на някои от документите е открита нередовност, която не е отстранена в хода на търга (по искане на комисията), няма да бъдат допуснати до по-нататъшно участие, т.е. няма да бъдат разглеждани техническите и финансовите им оферти. Офертите ще се оценяват по критерий „най-ниска предложена цена”. Показател за оценка на офертите ще бъде най-ниска обща месечна стойност на услугите по търга в лева без ДДС.

5.   Срок на договора.

Срокът на договора е 1 година, с възможност за мълчаливото му удължаване с до още два пъти по 1 години, в случай че поне 1 месец преди изтичане на първоначалния срок на действие нито една от страните не уведоми писмено другата страна, че желае прекратяването на договора. В случай на мълчаливо удължаване на срока на договора по този ред, неговата максимална продължителност не може да надвишава 3 години, считано от датата на сключването му.

6.   Начин на плащане.

Заплащането на стойността на заявените услуги ще се извършва на месечна база след одобрение от представител на Възложителя на Протокол за приемане на изпълнението на услугите по предмета на договора. Стойността се изчислява по уговорените единични цени, в български лева и по банков път, и се заплаща в 60-дневен срок, след представяне на оригинална фактура за дължимата сума.

7.   Съдържание на офертата.

Офертата трябва да бъде изготвена съгласно указанията на документацията за участие,  предоставените образци към нея и задължително съдържа:

ПЛИК № 1 с надпис „Документи за участие” – отделен запечатан, непрозрачен и надписан с текст „Документи за подбор” и наименованието на участника, и съдържащ:

7.1.         Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника, Приложение № 1. Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в списъка.

7.2.         Представяне на участника, съдържащо:

7.2.1.        Първоначална оферта, съдържаща посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на търга, изготвена по образец от Приложение № 2;

7.2.2.        Декларация за отсъствие на обстоятелствата, чието наличие води до отстраняване, на участника, изготвена по образец от Приложение № 3.

В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод.

7.3.         Доказателства за упражняване на професионална дейност.

7.3.1.        Удостоверение издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), заверена разпечатка от, или хипервръзка, за вписването в регистъра на оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги, воден от КРС за извършване на дейностите по чл. 38, точки 1, 2 и 3 от ЗПУ. Правото за предоставяне на неуниверсална пощенска услуга трябва да се притежава от участника, а не от подизпълнител или трето лице.

7.3.2.        Издадена от КРС индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или индивидуална лицензия за извършване на пощенски услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга за дейностите по чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПУ и заверена разпечатка от, или хипервръзка към публичния регистър за оператори, извършващи универсална пощенска услуга. Правото за предоставяне на универсална пощенска услуга трябва да се притежава от участника, а не от подизпълнител или трето лице.

7.4.         Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или нотариално заверено копие на оригинала).

Прилага се, когато офертата не е подписана от лицето, представляващо участника, а от изрично упълномощен негов представител, в оригинал или нотариално заверено.

7.5.         Декларация за доказване на опит за изпълнение на услуга хибридна поща.

Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на провеждания търг, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени брой пратки хибридна поща, датите и получателите, с приложение: три броя препоръки от отделни фирми за изпълнение на услугата хибридна поща (референции за добро изпълнение). Поне една от препоръките трябва да е от клиент на участника, от горната таблица, с който клиент участникът отговаря на минималните изисквания на Възложителя 

Минимално изискване - Участникът, през последните 3 години, считано от дата на подаване на документи за участие в търга да е изпълнил услуги хибридна поща, като през шест последователни месеца минималният брой на месечните пратки да е 650 000 броя и от тях поне 325 000 да са за един възложител, Приложение № 4;

7.6.         Сертификат за приложена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 за изпълнение на дейностите по предмета на търга.

7.7.         Сертификат за приложена система за управление на сигурността на информацията ISO 27001 за изпълнение на дейностите по предмета на търга.

7.8.         Доказателства за икономическото и финансовото състояние - Одитирани финансови отчети за 2016 и 2017 и неодитиран отчет за 2018 г., както и други документи, по преценка на участника, които могат да дообяснят финансовото му състояние.

7.9.         Декларация за приемане на условията в проекта на договор– попълва се, подписва се и се подпечатва приложения образец от формуляри и декларации за участие в търга,Приложение № 6. Попълва се от представляващия/ те участника.

Участникът трябва да заяви дали ще работи с подизпълнители по време на изпълнение на предмета на търга,  като ако заяви наличието на такива, то следва да бъдат представени пълен пакет документи по точки от 7.1 до 7.9 – по отношение на дейностите, които ще извършва подизипълнителя,  за всеки подизпълнител по отделно.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

ПЛИК № 2 с надпис „Техническо предложение”, отделен запечатан, непрозрачен и надписан с текст: „Техническо предложение” и наименованието на участника, съдържащ:

7.10.      Техническо предложение, включващо и срок на изпълнение, изготвено по образец от документацията за участие в търга, Приложение № 8. Техническото предложение трябва да съдържа и доказателства за наличие на достатъчно технически средства и човешки ресурс със съответната квалификация за изпълнение на предмета на търга. Техническите средства трябва да включват необходимите моторни превозни средства и наличие на средства за печат на минимум три милиона страници на месец и пликоване на минимум милион и половина пратки на месец. Участникът трябва да посочи и аргументира достатъчен човешки ресурс за изпълнение на дейностите по търга. Човешкият ресурс трябва да включва екип със софтуерна квалификация за изпълнение на дейностите по предмета на търга.

Участникът трябва да заяви дали ще работи с подизпълнители по време на изпълнение на предмета на търга,  като ако заяви наличието на такива, то следва да бъдат представени данни за наличието на ресурси за техническото изпълнение на съответните дейности по предмета на търга.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

ПЛИК № 3 с надпис „Ценово предложение” и наименованието на участника, съдържащ:

7.11.      Ценово предложение, изготвено по образеца от формуляри и декларации за участие в търга, Приложение № 5.

Ценовото предложение задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“, поставен в плика на офертата, и задължително следва да бъде изготвено като са включени всички разходи по изпълнение предмета на търга.

Предложеният начин на плащане да бъде съобразен с изискванията, посочени в документацията за участие.

Всички посочени цени в ценовото предложение трябва да бъдат с точност до пети (5-ти) знак след десетичната запетая.

Опция: Участниците задължително посочват в своето ценово предложение цени на допълнителни (опционални) дейности от обхвата на услугата, предмет на търга, които могат да бъдат възлагани при необходимост от Възложителя. Стойността на допълнителните дейности не се оценява при оценка на офертите, т.е. тези посочени цени не участват при формиране на комплексната оценка на офертата.

8.   Документация за участие.

Документацията за участие ще бъде публикувана в раздел „За доставчици“ на корпоративния сайт на „ЧЕЗ Електро България“ АД  интернет адрес: http://www.cez.bg/ и до нея ще имат свободен и безплатен достъп всички заинтересовани лица.

9.    Място и начин за подаване на офертата.

Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „ЧЕЗ Електро България“ АД на адрес: София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, Деловодство (находящо се на пети етаж). Върху плика участникът посочва: регистрационен номер и предмет на търга; име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

10.  Срок за подаване на оферти.

Офертата се подава в срок до 17:00 часа на 28 Февруари 2019 година.

11.  Валидност на офертата.

Не по-малко от 150 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на офертите.

12.  Гаранция за изпълнение.

При подписване на договора, участникът, определен за Изпълнител, се задължава да представи на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) лева.

13.  Възложителят си запазва следните права в хода на провеждане на търга:

13.1.      да вземе в предвид обстоятелства, които не са описани в тази документация, както и да поставя други изисквания към участниците;

13.2.да прекрати търга, без да е необходимо да посочва причините за това;

13.3.да не сключи договор с нито един от участниците.

 

За контакти: Славка Богданова, Експерт бизнес развитие, дирекция „Финанси и администрация“, „ЧЕЗ Електро България“ АД, тел: 02 895 8084, моб.: +887 920 236, e-mail:  slavka.bogdanova@cez.bg

 

Документация

Образци и Приложения към техническата документация