Обява на имот в гр.Своге

         На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол 292 т.3 /14.10.2015 г.. на Управителен съвет – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, 

О Б Я В Я В А

На 14.12.2015 г. от 10.00 часа, ще се проведе отворен търг с явно наддаване за Продажба на имот: 370.50 / 880.50 идеални части от УПИ, целият с площ 880.50 кв.м., съставляващ п.Х -  1172 в кв. 61 по плана на гр.Своге, заедно с трети и четвърти етаж на масивна административна сграда със ЗП 200 кв. м., РЗП 400 кв. м. и ½ идеална част от общите части.

Административния адрес на имота е : п.Х -  1172 в кв. 61 по плана на гр.Своге

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Първоначална продажна цена на недвижимиятимот: 126 377.00 лв. / сто  двадесет   и шест хиляди триста седемдесет и седем лева  / без ДДС;

Стъпка за наддаване: 5 % ( 6 319.00 лв. ) / шест хиляди триста и деветнайсет лева / върху първоначалната продажна цена на недвижимия имот.

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота,  с един ден писмено предизвестие.

Контактни лица за огледи:

Имот Лице за контакт Телефон E - mail
Имот гр.Своге  п.Х -  1172 в кв. 61 Марлен Иванова +359 887 144 155 marlen.ivanova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност24лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес бул. „Цариградско шосе“ 159, етаж 2 до 11.12.2015 г., като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД,  IBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02  BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.– клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 до 11.12.2015 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот  12 648.00 лв. / дванадесет хиляди  шестстотин четиридесет и осем лева / се внася в банкова сметка на ЧЕЗ Разпределение България АД: IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT     CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 11.12.2015 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа 11.12.2015 г. внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в зала „Левски“, етаж 2 в сградата на адрес бул. „Цариградско шосе“ №159 .

За допълнителна информация : Марлен Иванова , GSM 0887 144 155,

e-mail:marlen.ivanova@cez.bg