Обява имот Рила

         На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол № 292 т.5/14.10.2015г. на Управителен съвет– „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, 

                                                                     О Б Я В Я В А

        На 15.12.2015г. от 10.00 часа, ще се проведе търг с оферти в затворен плик за Продажба на Имот – едноетажна масивна сграда с ЗП - 144 кв.м. и дворно място – 221 кв.м. в гр.Рила кв.27

Административния адрес на имота е : в гр.Рила кв.27

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 38 302.00лв. /тридесет и осем хиляди триста и два лева/ без ДДС;

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота,  с един ден писмено предизвестие.

Контатни лица за огледи:

Имот Лице за контакт Телефон E - mail
Имот гр.Рила кв.27 Марлен Иванова +359 887 144 155 marlen.ivanova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС,може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес бул. „Цариградско шосе“ №159 ет.2 до 14.12.2015 г. като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД IBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02  BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 до 14.12.2015г.

            Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот ( 3 830.00 лв. )  / три хиляди осемстотин и тридесет лева /  се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД:  IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT     CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 14.12.2015г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа 14.12.2015 г. внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателната зала „Левски“ на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

За допълнителна информация : Марлен Иванова , GSM 0887 144 155, e-mail:marlen.ivanova@cez.bg