Обява Годеч

 

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол № 260т.6/11.03.2015г.на Управителен съвет– „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

О Б Я В Я В А 

На 11.05.2015г.от 10.00 часа ще се проведе търг с оферти в затворен плик за Продажба на Имот – Поземлен имот с площ 170 кв.м., двуетажна жилищна сграда със ЗП 60 кв.м. и едноетажна сграда – гараж с площ 60 кв.м.,находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски“ 36

 

Административния адрес на имота е: гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски“ 36

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Първоначална продажна цена на недвижимия имоте37 997.00 лв../ тридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и седем лева без ДДС;

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота,  с един ден писменопредизвестие.

Контатни лица за огледи:

Имот Лице за контакт Телефон E - mail
Имот гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски“ 36 Марлен Иванова +359 887 144 155 marlen.ivanova@cez.bg

         Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС,може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД гр.София, ул.„Адам Мицкевич“ № 2 А,стая №4 ет.2 до 08.05.2015 г., като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД,  IBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02  BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 08.05.2015 г.,

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот ( 3 799.00 лв. / три хиляди седемстотин деветдесет и девет лева / );се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение  България” АД -  IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT   CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 17.00 часа на 08.05.2015 г.,

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа на 08.05.2015 г.,внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330.

За допълнителна информация : Марлен Иванова , GSM 0887 144 155, e-mail:marlen.ivanova@cez.bg