Обява Правец

 На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол 270 t.7 /13.05.2015г.на Управителен съвет– „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, 

О Б Я В Я В А

     На 15.07.2015 г. от 15.00 часа, ще се проведе отворен търг с явно наддаване за „Продажба на Урегулиран поземлен имот № VII в квартал 131 по плана на град Правец с площ 788 кв.м. и находящата се в него двуетажна административна сграда със застроена площ от 150.68 кв.м. и разгъната застроена площ 323.94 кв. м.

Административния адрес на имота е : гр.Правец, ул. „Работническа“ № 8.

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Първоначална продажна цена на недвижимия имот: 187 305лв. /сто осемдесет и седем хиляди триста и пет лева / без ДДС;

 Стъпка за наддаване: 5 % върху първоначалната продажна цена на недвижимия имот: ( 9365.00лв. ) / девет хиляди триста шестдесет и пет лева /

   Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 10.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота, с един ден предизвестие.

Контатни лица за огледи:

Имот Лице за контакт Телефон E - mail
Имот – гр. Правец, ул. „ Работническа“ № 8 Марлен Иванова +359 887 144 155 marlen.ivanova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност24лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД гр.София, ул.„Адам Мицкевич“ № 2 А,стая № 4 ет.2 до 14.07.2015 г.

като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД,  IBAN  BG65CITI9250 1005 004802  BIC/SWIFT,CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 14.07.2015 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот ( 18 730 лева./осемнадесет хиляди седемстотин и тридесет лева ) се внася в банкова сметка на ЧЕЗ Разпределение България АД: IBAN  BG79CITI9250 1005 0094 00 BIC/SWIFT     CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 17.00 часа на 14.07.2015 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа 14.07.2015 г. внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330.

За допълнителна информация : Марлен Иванова , GSM 0887 144 155, e-mail:marlen.ivanova@cez.bg