Обява Белене

 На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол 270т.8/13.05.2015г..на Управителен съвет– „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, 

О Б Я В Я В А

На 14.07.2015 г. от 15.00 часа, ще се проведе отворен търг с явно наддаване за Продажба на:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03366.601.477 с РЗП – 884,50/1105  кв.м. ид.ч./, ведно с построената в имота:

 

        – Двуетажна сграда с идентификатор 03366.601.477.1    със ЗП – 314 кв.м.

Административния адрес на имота е : в гр. Белене, ул.”Иван Вазов”№ 13, община Белене обл.Плевен

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

      Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 71 800.00 /седемдесет и една хиляди и осемстотин лева / без ДДС;

      Стъпка за наддаване: 5 % (3 590.00лв. ) / три хиляди петстотин и деветдесет лева /

върху първоначалната продажна цена на недвижимия имот.

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота,  с един ден писмено предизвестие. Право на оглед имат само участници закупили тръжна документация.

Контатни лица за огледи:

Имот Лице за контакт Телефон             E - mail
Имот гр. Белене, ул.”Иван Вазов”№ 13, община Белене Марлен Иванова +359 887 144 155 marlen.ivanova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност24лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД гр.София, ул.„Адам Мицкевич“ № 2 А,стая № 4 ет.2 до 13.07.2015 г., като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД,  IBAN  BG65CITI9250 1005 004802  BIC/SWIFT,CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 13.07.2015 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот ( 7 180.00 лв. )/ седем хиляди  сто и осемдесет лева /.се внася в банкова сметка на ЧЕЗ Разпределение България АД: IBAN  BG79CITI9250 1005 0094 00 BIC/SWIFT     CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 17.00 часа на 13.07.2015 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа 13.07.2015 г.,внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330.

За допълнителна информация : Марлен Иванова , GSM 0887 144 155, e-mail:marlen.ivanova@cez.bg