УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД В КАЧЕСТВОТО МУ НА ДОСТАВЧИК ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ

Уважаеми Клиенти,

Съгласно писмо на „Електроенергийния системен оператор" ЕАД от 01.12.2017 г. търговецът с електрическа енергия „Фючър Енерджи“ ООД е отстранен от пазара на електрическа енергия считано от 00:00 ч. на 02.12.2017 г. В тази връзка предоставяме следната информация:

„ЧЕЗ Електро България“ АД разполага и с лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“ за територията на Западна България, покрита от електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Дружеството, в качеството му на Доставчик от последна инстанция, обезпечава сигурността на снабдяването с енергия във всеки момент на всички клиенти останали без доставчик на свободния пазар.

Цената за продажба на електрическа енергия на клиенти, снабдявани от „ЧЕЗ Електро България“ АД в качеството му на Доставчик от последна инстанция, се определя съгласно утвърден от Комисия за енергийно и водно регулиране модел на ценообразуване.

Цената за доставка на електрическа енергия от „ЧЕЗ Електро България“ АД в качеството му на доставчик от последна инстанция от 01 ноември 2017 г. с включени разходи за балансираща енергия е в размер на 0,12411 лв./кВтч. В тази цена не е включена компонента за задължения към обществото, която е в размер на 0,03725 лв/кВтч. и се дължи от всички клиенти.

Цената на електрическата енергия доставяна от Доставчик от последна инстанция ежемесечно се актуализира. Цените се обявяват на уебсайта на дружеството в секция „Цени“ на адрес http://www.cez.bg/bg/tseni/tseni-na-el-energiya/dostavchik-ot-posledna-instanciya.html

В съответствие с действащата нормативна уредба в частност Правила за търговия с електрическа енергия, всеки клиент, снабдяван по свободно договорени цени, има възможност най-късно до 10-то число на всеки месец да избере друг доставчик на свободен пазар, като за месец декември 2017 г. съгласно обявеното от „Електроенергиен системен оператор" ЕАД и КЕВР, сроковете за смяна на търговец са удължени еднократно с 5 дни или до 15.12.2017 г.

Едновременно с това за обекти, присъединени към мрежа ниско напрежение нормативно е предоставена възможност за снабдяване от краен снабдител по регулирани цени.

Смяната на доставчик от последна инстанция с друг доставчик на свободен пазар или краен снабдител се извършва считано от 1-во число на следващия месец след подаване на заявление до съответния мрежови оператор – за територията снабдявана от „ЧЕЗ Електро България“ мрежовия оператор е „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Списък на лицензираните търговци на свободен пазар на територията на България е публично достъпен на сайта на „Електроенергийния системен оператор" ЕАД http://www.eso.bg/?did=26#.

Регулираните цени на електрическа енергия за небитови клиенти, присъединени на ниско напрежение, по които „ЧЕЗ Електро България“ АД осъществява доставка в качеството му на краен снабдител са както следва:

Цени на електрическа енергия за небитови клиенти

Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
С три скали Върхова 0,17643
Дневна 0,11294
Нощна 0,07024
С две скали Дневна 0,14196
Нощна 0,07024
С една скала   0,14196

Цени на електрическа енергия за битови клиенти

Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
С две скали  Дневна 0,13205
Нощна 0,05696
С една скала   0,13205

Посочените крайни цени включват и компонента за задължения към обществото и са определени с Решение № Ц-19 от 01.07.2017 г. на КЕВР.

Пълно описание на процедурата за смяна на доставчик на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД можете да намерите на адрес:

  1. За клиенти със стандартизиран товаров профил: http://www.cez-rp.bg/bg/svoboden-pazar/za-klienti-sus-standartiziran-tovarov-profil/1-dostup-do-elektrorazpredelitelnata-mrezha
  2. За клиенти с почасово отчитане: http://www.cez-rp.bg/bg/svoboden-pazar/za-klienti-s-pochasovo-otchitane/2-smyana-na-dostavchik-na-elektricheska-energiya

От тези адреси можете да изтеглите и бланки на необходимите документи, които следва да бъдат подадени в удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на “ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За допълнителна информация и консултация:

Информационна линия: 0700 10 010

Електронна поща: info@cezelectro.bg

С уважение,
Екипът на „ЧЕЗ Електро България“ АД