Цени на услуги "ЧЕЗ Електро България" АД

Цени на услуги и необходими документи за заявяване

Ценоразпис на услугите, извършвани на битови и небитови клиенти от "ЧЕЗ Електро България" АД

№  Наименование на услугата Цена  без ДДС ДДС Цена с ДДС Срок за изпълнение /дни/
1 Издаване на справка - дубликат на фактура (битов клиент) 6,67 1,33 8,00 7
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
2 Издаване на справка - удостоверение (битов клиент) 5,83  1,17 7,00 7
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
3 Издаване на справка - за потребление за период до 36 месеца от искането (битов клиент) 5,83  1,17 7,00 7
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
4 Издаване на справка - дубликат на фактура (небитов клиент) 6,67 1,33 8,00 7
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиента
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
5 Издаване на справка - удостоверение (небитов клиент) 5,83  1,17 7,00 7
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
6 Издаване на справка - за потребление за период до 36 месеца от искането (небитов клиент) 5,83  1,17 7,00 7
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиента
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
7 Пререгистрация на потребител (битов клиент)* 15,00 3,00 18,00 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
Писмена декларация за съгласие от съсобствениците, ако има такива и не упражняват общо правото на потребител
8 Енергиен мениджър (битов и небитов клиент)
до 10 обекта
11-30 обекта
31-50 обекта
над 50 обекта - по индивидуална ценова оферта

150,00
200,00
300,00 

30,00
40,00
60,00 
 
180,00
240,00
360,00
 
10
10
10

* Забележка: Във връзка с изпълнение на извлечение от протоколно решение № 144/06.10.2010 г. на КЕВР в момента услугата „Пререгистрация на клиент” е безплатна.

Безплатни услуги, извършвани на битови и небитови клиенти от ''ЧЕЗ Електро България'' АД

№  Наименование на услугата Цена без ДДС ДДС Цена с ДДС Срок за изпълнение /дни/
1 Сключване на договор за продажба на ел.енергия на битов клиент _ _ _ 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Договор за присъединяване - за новопостроени или същесвуващи обекти с прекратени договори за продажба ел. енергия
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
Документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
Нотариално заверена декларация за съгласие от съсобствениците, ако има такива и не упражняват общо правото на потребител
Документ, удостоверяващ, че електрическите инсталации отговарят на условията на безопасност и технически норми
2 Отлагане на плащането (битов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
3 Възстановяване на надвзети суми (битов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Деклариране на показания от средството за търговско измерване/СТИ – декларация-бланка
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
4 Искане за сключване на споразумителен протокол (битов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
5 Молби и жалби от общ характер - свободен текст (битов клиент) _ _ _ 21
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
6 Деклариране на показания от СТИ (битов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
Декларация-бланка
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на титуляра по абонатния номер
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
7 Прекратяване на договор за продажба на електрическа енергия (битов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
Документ, удостоверяващ заплащането на всички задължения към ЧЕЗ България
Забележка: Тази услуга се предоставя след заплащане на цена по утвърден ценоразпис на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
8 Сключване на договор за продажба на електрическа енергия (небитов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Копие от договора за присъединяване на обекта
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
Документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
Нотариално заверено съгласие от собственика (собствениците) на имота или титуляра на вещното право при наемни отношения
Удостоверение за актуално състояние на фирмата
Съдебно решение за регистрация (за непререгистрирани търговци)
ЕИК / Булстат номер (за непререгистрирани търговци)
Документ за въвеждане в експлоатация
Документ, удостовеяряващ, че електрическите инсталации отговарят на условията на безопасност и технически норми
9 Сключване на споразумение за продажба на ел. енергия на клиент към съществуващ договор (небитов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Номер на договор; Партида на клиентa
Копие от договора за присъединяване на новия/те или реконструиран/и обект/и
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
Документ, удостоверяващ правото му на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
Нотариално заверено съгласие от собственика (собствениците) на имота или титуляра на вещното право при наемни отношения
Удостоверение за актуално състояние на фирмата
Съдебно решение за регистрация (за непререгистрирани търговци)
ЕИК / Булстат номер (за непререгистрирани търговци)
Документ за въвеждане в експлоатация - при нов или реконструиран обект.
Документ, удостовеяряващ, че електрическите инсталации отговарят на условията на безопасност и технически норми
10 Отлагане на плащането (небитов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
11 Молба за възстановяване на обезпечение (небитов клиент) _ _ _ 3
Необходими документи:
Заявление-бланка
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
12 Уточняване на начина на плащане (небитов клиент) _ _ _ 1
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
13 Възстановяване на надвзети суми (небитов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Деклариране на показания от средството за търговско измерване/СТИ – декларация-бланка
Номер на договор; Партида на клиенти
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
14 Искане за сключване на споразумителен протокол (небитов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
15 Молби и жалби от общ характер, свободен текст (небитов клиент) _ _ _ 21
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
16 Прекратяване на договори или споразумения за продажба на електрическа енергия (небитов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовият представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
Забележка: Тази услуга се предоставя след заплащане на цена по утвърден ценоразпис на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.