Цени на услуги

Начало » Цени » Цени на услуги

Ценоразпис на услугите 1, извършвани на битови и небитови клиенти от „ЧЕЗ Разпределение България'' АД в сила от 29.05.2013 г.

No Наименование Цена без ДДС лева ДДС лева Цена с ДДС лева Срок за изпълнение /дни/
1 Присъединяване на временни преместваеми обекти        7
1.1 на страна ниско напрежение с директно измерване  34,70 6,94 41,64
1.2 на страна ниско напрежение с индиректно измерване  110,25 22,05 132,3
1.3 на страна средно напрежение  110,25 22,05 132,3
2 Смяна на тарифност при индиректно измерване от 1Т на 2Т, при съществуващ двутарифен електромер и липса на тарифен превключвател  19,17 3,83 23,00* 7
3 Смяна на тарифност от 2Т на 1Т  19,17 3,83 23,00* 7
4 Смяна на тарифност при индиректно измерване от 2Т или 3Т на по-ниска 19,17 3,83 23,00* 7
5 Смяна на еднотарифен с двутарифен електромер и монтаж на тарифен превключвател  19,17 3,83 23,00* 7
6 Смяна на тарифност при индиректно измерване от 1Т или 2Т, на 3Т  19,17 3,83 23,00* 7
7 Смяна на тарифност при директно мерене 19,17 3,83 23
8 Техническа проверка по искане на клиент 43,46 8,69 52,15 7
9 Техническа проверка на СТИ (средство за търговско измерване) на място по искане на клиент       7
9.1. - с индиректно измерване      
  - проверка без еталонен прибор 25,00 5,00 30,00*
  - проверка с еталонен прибор 25,00 5,00 30,00* 5
9.2. - с директно измерване        7
  - проверка без еталонен прибор 25,00 5,00 30,00*
  - проверка с еталонен прибор  25,00 5,00 30,00* 5
10 Проверка на електромер по искане на клиент и съставяне на констативен протокол от метрологична експертиза на ГДМИУ       7
  Цената се формира от 10.1+ 10.2 ( цена общо = цена на електроразпределителното дружество + цена ГДМИУ)       
10.1 - За електроразпределително дружество 25,00 5,00 30,00*
10.2 - За Българския институт по метрология/съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС № 95 ОТ 19 Април 2013 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология обнародвано в ДВ, брой: 40 от дата 30.04.2013 г./      
  - електромери еднофазни  30,00   30,00
  - електромери трифазни 45,00   45,00
  - електромери комбинирани трифазни за активна и реактивна енергия 90,00   90,00
11 Контролно отчитане на СТИ (средство за търговско измерване) по искане на клиент 30,87 6,17 37,04 7
12 Поставяне на допълнителна секция към електромерното табло за спомагателни устройства 96,82 19,36 116,18 7
13 Възстановяване на електрозахранването на прекъснат за неплатена енергия клиент         
  - от електромер или предпазител  15,83 3,17 19,00 * 1
  - от външна мрежа  19,17 3,83 23,00 * 1
  - от разпределителна уредба  100,42 20,08 120,5 1
  - чрез оперативно превключване 25,00 5,00 30,00 * 7
14 Експресно възстановяване на ел. захранването на прекъснат за неплатена енергия клиент (до края на работния ден)        6 часа
  - от електромер или предпазител  31,67 6,33 38,00 *
  - от външна мрежа  38,33 7,67 46,00 *
  - от разпределителна уредба  200,84 40,16 241
  - чрез оперативно превключване  50,83 10,17 61,00 *
15 Временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на клиент       7
  - от електромер или предпазител 15,83 3,17 19,00 *
  - от външна мрежа 19,17 3,83 23,00 *
  - от разпределителна уредба 100,42 20,08 120,5
  - чрез оперативно превключване  25,00 5,00 30,00 *
16 Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на клиент        7
  - от електромер или предпазител  32,03 6,41 38,44
  - от външна мрежа  38,77 7,75 46,52
  - от разпределителна уредба 100,42 20,08 120,5
  - чрез оперативно превключване 129,7 25,94 155,64
17 Прекратяване на регистрацията на потребител с преустановяване на ел. захранване и обезопасяване        7
  - при директно измерване от електромер  37,07 7,41 44,48
  - при директно измерване от външна мрежа  54,66 10,93 65,59
  - при индиректно измерване на НН  85,64 17,13 102,77
  - при индиректно измерване на СН  163,11 32,62 195,73
18 Измерване качеството на електрическата енергия на ниво НН (продължителност седем денонощия       10
  - еднофазно захранване  31,67 6,33 38,00 *
  - трифазно захранване - директно измерване  31,67 6,33 38,00 *
  - трифазно захранване - индиректно измерване  31,67 6,33 38,00 *
19 Монтиране на средство за контролно измерване собственост на клиент        7
  - при директно измерване  25,00 5,00 30,00 * 
  - при индиректно измерване на НН  25,00 5,00 30,00 * 

* Забележка: Цената е променена във връзка с изпълнение от протоколно решение №144/06.10.2010г. на ДКЕВР.


Ценоразпис на услугите 2, извършвани от технико-проучвателните отдели на ''ЧЕЗ Разпределение България'' АД, за присъединяване на производители и клиенти на електроенергия, в сила от 07.09.2010 г.

No Наименование на услугата Цена без ДДС ДДС  Цена с ДДС  Срок за изпълнение /дни/
1 Извършване на проучвателна работа по външно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност        30
1.1 Цена на ЕРП до 15 kW  80,90 16,18 97,08
1.2 Цена на ЕРП до 50 kW  96,31 19,26 115,57
1.3 Цена на ЕРП до 100 kW 122,00 24,40 146,40
1.4 Цена на ЕРП до 500 kW  211,92 42,38 254,30
1.5 Цена на ЕРП до 1 000 kW 366,04 73,21 439,25
  * В случай, че присъединяването изисква проучване от страна на НЕК цената се формира от цена на електроразпределителното дружество + цена НЕК)       
2 Извършване на проучвателна работа повъншно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение замощност за мощности над 1000 kW         30
  Цената се формира от 2.1+ 2.2 ( цена общо = цена на електроразпределителното дружество + цена НЕК)       
2.1 За електроразпределително дружество 789,90 157,98 947,88
2.2 За НЕК към дата 01.09.2010 г.      
  * цена за клиент     734,25
  * цена за производител      3 692,60
3 Извършване на проучвателна работа повъншно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение замощност за мощности над 5000 kW         30
  Цената се формира от 3.1+ 3.2 ( цена общо = цена на електроразпределителното дружество + цена НЕК)       
3.1 За електроразпределително дружество 944,03 188,81 1 132,84
3.2 За НЕК към дата 01.09.2010 г.      
  * цена за клиент     734,25
  * цена за производител      3 692,60
4 Даване на техническа консултация напроектанти, указания по проектирането и корекция на проектите        7
4.1 До 2 часa  61,64 12,33 73,97
4.2 За всеки следващ час (лв. / час)  30,82 6,16 36,98
5 Проучване на място с проекти и инвеститори по повод изготвяне на проектите и изпълнението им        30
5.1 До 3 часа  96,31 19,26 115,57
5.2 Над 3 часа  119,44 23,89 143,33
6 Участие в приемателна комисия  142,55 28,51 171,06 30
7 Предоставяне на данни от техническата картотека        7
  До 2 часa  61,64 12,33 73,97
  За всеки следващ час (лв. / час) 30,82 6,16 36,98
8 Издаване на становище за 72 часова проба и за ДНСК  46,23 9,25 55,48 30
9 Съгласуване на ел. табла (лв. за 1 табло)        30
9.1 Ел. табло НН 33,64 6,73 40,37
9.2 Ел. табло CН 45,15 9,03 54,18
10 Съгласуване на външно захранване при присъединяване по чл. 117 61,64 12,33 73,97 30
11 Съгласуване на скици, визи, устройствени планове и схеми  120,00 24,00 144,00 30
12 Съгласуване на работни проекти при изместване на енергийни съоръжения по чл. 73 от ЗУТ  80,90 16,18 97,08 30
13 Проучване на място с проекти и инвеститори по повод изместване на енергийни съоръжения по чл.73        30
13.1 До 3 часа  96,31 19,26 115,57
13.2 Над 3 часа  119,44 23,89 143,33

 


Ценоразпис на услугите, извършвани на битови и небитови клиенти от "ЧЕЗ Електро България" АД, в сила от 04.10.2010

№  Наименование на услугата Цена  без ДДС ДДС Цена с ДДС Срок за изпълнение /дни/
1 Издаване на справка - дубликат на фактура (битов клиент) 6,67 1,33 8,00 7
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собсвеника/ците, ако лицето е пълномощник
2 Издаване на справка – удостоверение (битов клиент) 5,83  1,17 7,00 7
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собсвеника/ците, ако лицето е пълномощник
3 Издаване на справка - за потребление за период до 36 месеца от искането (битов клиент) 5,83  1,17 7,00 7
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собсвеника/ците, ако лицето е пълномощник
4 Издаване на справка - дубликат на фактура (небитов клиент) 6,67 1,33 8,00 7
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиента
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
5 Издаване на справка – удостоверение (небитов клиент) 5,83  1,17 7,00 7
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
6 Издаване на справка - за потребление за период до 36 месеца от искането (небитов клиент) 5,83  1,17 7,00 7
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиента
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
7 Пререгистрация на потребител (битов клиент)* 15,00 3,00 18,00 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собсвеника/ците, ако лицето е пълномощник
Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
Писмена декларация за съгласие от съсобствениците, ако има такива и не упражняват общо правото на потребител
8 Пререгистрация на потребител без промяна на съществуващите параметри на обекта (небитов клиент)* 15,00 3,00 18,00 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Номер Договор;Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовият представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
Нотариално заверено съгласие от собственика (собствениците) на имота или титуляра на вещното право при наемни отношения
Удостоверение за актуално състояние на фирмата
Съдебно решение за регистрация (за непререгистрирани търговци)
ЕИК / Булстат номер (за непререгистрирани търговци)
Екземпляр от споразумение, сключено с електроразпределителното дружество, за съвместно оперативно обслужване и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с електрически уредби и съоръжения, собственост на потребителя (само за фирми, получаващи електроенергия на средно напрежение)

* Забележка: Във връзка с изпълнение на извлечение от протоколно решение № 144/06.10.2010 г. на ДКЕВР в момента услугата „Пререгистрация на клиент” е безплатна.

Безплатни услуги, извършвани на битови и небитови клиенти от ''ЧЕЗ Електро България'' АД

№  Наименование на услугата Цена без ДДС ДДС Цена с ДДС Срок за изпълнение /дни/
1 Сключване на договор за продажба на ел.енергия на битов клиент _ _ _ 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Договор за присъединяване – за новопостроени или същесвуващи обекти с прекратени договори за продажба ел. енергия
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собсвеника/ците, ако лицето е пълномощник
Документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
Нотариално заверена декларация за съгласие от съсобствениците, ако има такива и не упражняват общо правото на потребител
Документ, удостовеяряващ, че електрическите инсталации отговарят на условията на безопасност и технически норми
2 Отлагане на плащането (битов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
3 Възстановяване на надвзети суми (битов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Деклариране на показания от средството за търговско измерване/СТИ – декларация-бланка
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
4 Искане за сключване на споразумителенпротокол (битов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
5 Молби и жалби от общ характер - свободен текст (битов клиент) _ _ _ 21
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
6 Деклариране на показания от СТИ (битов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
декларация-бланка
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на титуляра по абонатния номер
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
7 Прекратяване на договор за продажба на електрическа енергия (битов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
Документ, удостоверяващ заплащането на всички задължения към ЧЕЗ България
Забележка: Тази услуга се предоставя след заплащане на цена по утвърден ценоразпис на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
8 Сключване на договор за продажба на електрическа енергия (небитов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Копие от договора за присъединяване на обекта
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
Документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
Нотариално заверено съгласие от собственика (собствениците) на имота или титуляра на вещното право при наемни отношения
Удостоверение за актуално състояние на фирмата
Съдебно решение за регистрация (за непререгистрирани търговци)
ЕИК / Булстат номер (за непререгистрирани търговци)
Документ за въвеждане в експлоатация
Документ, удостовеяряващ, че електрическите инсталации отговарят на условията на безопасност и технически норми
9 Сключване на споразумение за продажба на ел. енергия на клиент към съществуващ договор (небитов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Номер на договор; Партида на клиентa
Копие от договора за присъединяване на новия/те или реконструиран/и обект/и
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
Документ, удостоверяващ правото му на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
Нотариално заверено съгласие от собственика (собствениците) на имота или титуляра на вещното право при наемни отношения
Удостоверение за актуално състояние на фирмата
Съдебно решение за регистрация (за непререгистрирани търговци)
ЕИК / Булстат номер (за непререгистрирани търговци)
Документ за въвеждане в експлоатация - при нов или реконструиран обект.
Документ, удостовеяряващ, че електрическите инсталации отговарят на условията на безопасност и технически норми
10 Отлагане на плащането (небитов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
11 Молба за възстановяване на обезпечение (небитов клиент) _ _ _ 3
Необходими документи:
Заявление-бланка
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
12 Уточняване на начина на плащане (небитов клиент) _ _ _ 1
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
13 Възстановяване на надвзети суми (небитов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Деклариране на показания от средството за търговско измерване/СТИ – декларация-бланка
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
14 Искане за сключване на споразумителен протокол (небитов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
15 Молби и жалби от общ характер, свободен текст (небитов клиент) _ _ _ 21
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
16 Прекратяване на договори или споразумения за продажба на електрическа енергия (небитов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовият представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
Забележка: Тази услуга се предоставя след заплащане на цена по утвърден ценоразпис на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • Пишете ни

Проверете сметката
си за електроенергия!

Проверка

Как да проверим реална
ли е сметката ни за ток?

Брошура