Цени на услуги

Начало » Цени » Цени на услуги

Нови услуги на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Ценоразпис на услугите 1, извършвани на битови и небитови клиенти от „ЧЕЗ Разпределение България'' АД в сила от 29.05.2013 г.

No Наименование Цена без ДДС лева ДДС лева Цена с ДДС лева Срок за изпълнение /дни/
1 Присъединяване на временни преместваеми обекти        7
1.1 на страна ниско напрежение с директно измерване  34,70 6,94 41,64
1.2 на страна ниско напрежение с индиректно измерване  110,25 22,05 132,3
1.3 на страна средно напрежение  110,25 22,05 132,3
2 Смяна на тарифност при индиректно измерване от 1Т на 2Т, при съществуващ двутарифен електромер и липса на тарифен превключвател  19,17 3,83 23,00* 7
3 Смяна на тарифност от 2Т на 1Т  19,17 3,83 23,00* 7
4 Смяна на тарифност при индиректно измерване от 2Т или 3Т на по-ниска 19,17 3,83 23,00* 7
5 Смяна на еднотарифен с двутарифен електромер и монтаж на тарифен превключвател  19,17 3,83 23,00* 7
6 Смяна на тарифност при индиректно измерване от 1Т или 2Т, на 3Т  19,17 3,83 23,00* 7
7 Смяна на тарифност при директно мерене 19,17 3,83 23
8 Техническа проверка по искане на клиент 43,46 8,69 52,15 7
9 Техническа проверка на СТИ (средство за търговско измерване) на място по искане на клиент       7
9.1. - с индиректно измерване      
  - проверка без еталонен прибор 25,00 5,00 30,00*
  - проверка с еталонен прибор 25,00 5,00 30,00* 5
9.2. - с директно измерване        7
  - проверка без еталонен прибор 25,00 5,00 30,00*
  - проверка с еталонен прибор  25,00 5,00 30,00* 5
10 Проверка на електромер по искане на клиент и съставяне на констативен протокол от метрологична експертиза на ГДМИУ       7
  Цената се формира от 10.1+ 10.2 ( цена общо = цена на електроразпределителното дружество + цена ГДМИУ)       
10.1 - За електроразпределително дружество 25,00 5,00 30,00*
10.2 - За Българския институт по метрология/съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС № 95 ОТ 19 Април 2013 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология обнародвано в ДВ, брой: 40 от дата 30.04.2013 г./      
  - електромери еднофазни  30,00   30,00
  - електромери трифазни 45,00   45,00
  - електромери комбинирани трифазни за активна и реактивна енергия 90,00   90,00
11 Контролно отчитане на СТИ (средство за търговско измерване) по искане на клиент 30,87 6,17 37,04 7
12 Поставяне на допълнителна секция към електромерното табло за спомагателни устройства 96,82 19,36 116,18 7
13 Възстановяване на електрозахранването на прекъснат за неплатена енергия клиент         
  - от електромер или предпазител  15,83 3,17 19,00 * 1
  - от външна мрежа  19,17 3,83 23,00 * 1
  - от разпределителна уредба  100,42 20,08 120,5 1
  - чрез оперативно превключване 25,00 5,00 30,00 * 7
14 Експресно възстановяване на ел. захранването на прекъснат за неплатена енергия клиент (до края на работния ден)        6 часа
  - от електромер или предпазител  31,67 6,33 38,00 *
  - от външна мрежа  38,33 7,67 46,00 *
  - от разпределителна уредба  200,84 40,16 241
  - чрез оперативно превключване  50,83 10,17 61,00 *
15 Временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на клиент       7
  - от електромер или предпазител 15,83 3,17 19,00 *
  - от външна мрежа 19,17 3,83 23,00 *
  - от разпределителна уредба 100,42 20,08 120,5
  - чрез оперативно превключване  25,00 5,00 30,00 *
16 Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на клиент        7
  - от електромер или предпазител  32,03 6,41 38,44
  - от външна мрежа  38,77 7,75 46,52
  - от разпределителна уредба 100,42 20,08 120,5
  - чрез оперативно превключване 129,7 25,94 155,64
17 Прекратяване на регистрацията на потребител с преустановяване на ел. захранване и обезопасяване        7
  - при директно измерване от електромер  37,07 7,41 44,48
  - при директно измерване от външна мрежа  54,66 10,93 65,59
  - при индиректно измерване на НН  85,64 17,13 102,77
  - при индиректно измерване на СН  163,11 32,62 195,73
18 Измерване качеството на електрическата енергия на ниво НН (продължителност седем денонощия       10
  - еднофазно захранване  31,67 6,33 38,00 *
  - трифазно захранване - директно измерване  31,67 6,33 38,00 *
  - трифазно захранване - индиректно измерване  31,67 6,33 38,00 *
19 Монтиране на средство за контролно измерване собственост на клиент        7
  - при директно измерване  25,00 5,00 30,00 * 
  - при индиректно измерване на НН  25,00 5,00 30,00 * 

 

    Ценоразпис на услугите 2, извършвани от технико-проучвателните отдели, за присъединяването на производители и клиенти на електроенергия в сила от 01.07.2015 г.  
           
  No Наименование на услугата ЧЕЗ    
  Цена    
  1 Извършване на проучвателна работа по външно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност      
  1,1 Цена на ЕРП до 15 KW 97,08    
  1,2 Цена на ЕРП до 50 KW 115,57    
  1,3 Цена на ЕРП до 100 KW 146,40    
  1,4 Цена на ЕРП до 500 KW 254,30    
  1,5 Цена на ЕРП до 1 000 KW 439,25    
  2 Извършване на проучвателна работа по външно ел.захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност за мощноси над 1000 kW      
    Цената се формира от 2,1 + 2,2       
  2,1 За електроразпределителното дружество 947,88    
  2,2 за НЕК към дата 01.09.2013 г.      
    * цена за клиент 734,25    
    * цена за производител 3 692,60    
  3 Извършване на проучвателна работа по външно ел.захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност за мощноси над 5000 kW      
    Цената се формира от 3,1 + 3,2       
  3,1 За електроразпределителното дружество 1 132,84    
  3,2 за НЕК към дата 01.09.2013 г.      
    * цена за клиент 734,25    
    * цена за производител 3 692,60    
  4 Даване на техническа консултация на проектанти, указания по проектирането и корекция на проектите      
  4,1 До 2 часа 73,97    
  4,2 За всеки следващ час (лв./час) 36,98    
  5 Проучване на място с проекти и инвеститори по повод изготвяне на проектите и изпълнението им      
  5,1 До 3 часа 115,57    
  5,2 Над 3 часа 143,33    
  6 Участие в приемателна комисия 171,06    
  7 Представяне на данни от техническа картотека      
  7,1 До 2 часа 73,97    
  7,2 За всеки следващ час (лв./час) 36,98    
  8 Издаване на становище за 72 часова проба и за ДНСК 55,48    
  9 Съгласуване на ел. табла (лв. за ел.табло)      
  9,1 Ел. табло НН 40,37    
  9,2 Ел. табло СН 54,18    
  10 Съгласуване на външно захранване при присъединяване по чл. 117 73,97    
  11 Съгласуване скици, визи, устройствени планове и схеми 144,00    
  12 Съгласуване на работни проекти при изместване на енергийни съоръжения по чл. 73 от ЗУТ 97,08    
  13 Проучване на място с проекти и инвеститори по повод изместване на енергийни съоръжения по чл. 73 от ЗУТ      
  13,1 До 3 часа 115,57    
  13,2 Над 3 часа 143,33    
           
           
    Нови услуги в ценоразпис 2      
           
  No Наименование на услугата      
  Цена    
  1 Изготвяне на товаров график за електромер      
    Седмичен                           22,90 лв.    
    Месечен                           34,35 лв.    
  2 прекъсване на преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ/ ДПИ/КС       
    от електромер                           11,45 лв.    
    от стълб                           49,75 лв.    
    с оперативно превключване                            99,50 лв.    
  3 Възстановяване на преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ/ ДПИ/КС       
    от електромер                           11,45 лв.    
    от стълб                           49,75 лв.    
    с оперативно превключване                            99,50 лв.    
  4 Експресно възстановяване на преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ/ ДПИ/КС       
    от електромер                           22,90 лв.    
    от стълб                           99,50 лв.    
    с оперативно превключване                           199,01 лв.    
  5 Добавка Извън работно време 20,02      
  6 Обучение по безопасни условия на труд и провеждане на изпит, издаване на удостоверение за квалификационна група  Цена на човек     
    от 1 до 10 човека                           45,00 лв.    
    от 11 до 50 човека                           40,00 лв.    
    от 51 до 100 човека                           35,00 лв.    
    над 100 човека                           30,00 лв.    
  7 Измерване на вибрации и шум                           43,76 лв.    
  8 Издаване на справка - дубликат на фактура /битов и небитов клиент/ 8.31 лв.      
  9 Издаване на справка - удостоверение /битов и небитов клиент/ 11.08 лв.    
  10 Издаване на справка – за потребление за период до 36 месеца от искането /за битов и небитов клиент/ 11.08 лв.      
  11 Издаване на справка за смущенията в електрозахранването за период до 3 месеца безплатно      
  12 Издаване на справка за смущенията в електрозахранването за период от 3 до 6 месеца 3.54 лв.      
  13 Издаване на справка за смущенията в електрозахранването за период от 6 до 12 месеца 7.08 лв.      
  14 Издаване на справка за смущенията в електрозахранването за период над 12 месеца 14.16 лв.      
  15 Използване на специализирана техника /автовишки, камиони, багери, ATV и др./ извършва се по методика и остойностяване, примерна цена от Финансов контролинг на ЧЕЗ РБ      
           
  Работи по мрежи СрН Цена* Цена за експресна услуга*  
   
  1 Обход, оглед и ревизия на ЕЛ-СрН за 1км.                           99,50 лв.       199,01 лв.  
  2 Подмяна на изолаторна верига                           26,68 лв.         53,36 лв.  
  3 Подмяна на изолатор върху конзола                           22,93 лв.         45,87 лв.  
  4 Ремонт на мостово съединение                           18,02 лв.         36,04 лв.  
  5 Демонтаж на проводник за едно междустълбие на мрежа СрН за един проводник                           23,71 лв.         47,42 лв.  
  6 Подмяна на секционен разединител тип РОС                          294,96 лв.       589,92 лв.  
  7 Ремонт на секционен разединител тип РОС                          159,42 лв.       318,84 лв.  
  8 Възстановяване на скъсан проводник за 1/една/ фаза за 1/едно/ междустълбие на електропровод СрН                           48,14 лв.         96,28 лв.  
  9 Направа на изкоп за монтаж на кабелна муфа и полагане на кабел СрН за 1куб.м.                           61,52 лв.       123,05 лв.  
  10 Направа на кабелна муфа СрН/за три жила/                          303,85 лв.       607,69 лв.  
  11 Направа на кабелна глава СрН/комплект/                          128,27 лв.       256,54 лв.  
  12 Монтаж или подмяна на катоден отводител                           35,09 лв.         70,19 лв.  
  13 Локализиране на повреда въздушна мрежа СрН                          111,83 лв.       223,66 лв.  
  14 Изключване на електропровод и подготовка за работа по заявка на клиента                           38,48 лв.         76,96 лв.  
  15 Изправяне на наклонен стоманено-бетонен стълб                          167,58 лв.       335,16 лв.  
  16 Подмяна на стоманено-бетонен стълб                          308,07 лв.       616,13 лв.  
  17 Прикачване/откачване/ на отклонение ЕЛ/КЛ 20кV                           40,99 лв.         81,98 лв.  
             
  Работи по мрежи НН Цена* Цена за експресна услуга*  
   
  1 Обезопасяване на работно място                           32,26 лв.         64,52 лв.  
  2 Подмяна на изолатор НН или монтаж на допълнителен такъв                           24,10 лв.         48,20 лв.  
  3 Монтаж на въздушно рекордоманно отклонение до 40м. дължина                           28,04 лв.         56,08 лв.  
  4 Монтаж на нов стълб НН                          246,99 лв.       493,97 лв.  
  5 Изместване на съществуващ стълб НН                          315,40 лв.       630,79 лв.  
  6 Възстановяване на скъсан проводник за 1/едно/ междустълбие                            36,37 лв.         72,74 лв.  
  7 Монтаж на повторен заземител                           45,98 лв.         91,95 лв.  
  8 Демонтаж на проводник за 1/едно/ междустълбие на мрежа НН за 1/еден/ проводник                           20,23 лв.         40,47 лв.  
  9 Направа на кабелна муфа НН                          156,48 лв.       312,95 лв.  
  10 Направа на кабелна глава НН                           54,81 лв.       109,61 лв.  
  11 Монтаж на разпределителна касета НН с направа на фундамент                          293,30 лв.       586,59 лв.  
  12 Локализиране на повреда в мрежа НН                           58,03 лв.       116,05 лв.  
  13 Подмяна на изгорял предпазител НН                             7,07 лв.         14,15 лв.  
  14 Монтаж на абонатна конзола НН                           22,88 лв.         45,75 лв.  
  15 Изправяне на наклонен стълб НН                          154,14 лв.       308,29 лв.  
  16 Монтаж на осветително тяло за улично осветление                           29,93 лв.         59,86 лв.  
  17 Ремонт на осветително тяло за улично осветление                           22,93 лв.         45,87 лв.  
  18 Подмяна на лампа за улично осветление                           13,60 лв.         27,21 лв.  
  19 Прикачване/откачване/ на рекордоманно отклонение                           17,90 лв.         35,80 лв.  
             
  Трансформаторни постове и възлови станции Цена* Цена за експресна услуга*  
   
  1 Обезопасяване на работно място и допускане до работа                           43,26 лв.         86,51 лв.  
  2 Оглед на съоръженията в ТП                           18,27 лв.         36,54 лв.  
  3 Подмяна на подпорен изолатор за 1/един/ брой                           32,59 лв.         65,19 лв.  
  4 Подмяна на проходен изолатор                           55,86 лв.       111,72 лв.  
  5 Подмяна на ножов разединител                          162,47 лв.       324,95 лв.  
  6 Подмяна на стойка за предпазители за 1/една/ фаза                           22,66 лв.         45,31 лв.  
  7 Монтаж на мощностен разединител                          279,86 лв.       559,72 лв.  
  8 Подмяна на силов трансформатор -      
    до 630 кVА                          216,78 лв.       433,56 лв.  
    над 630 кVА                          242,10 лв.       484,20 лв.  
  9 Доливане на масло на силов трансформатор                           17,01 лв.         34,02 лв.  
  10 Подмяна на табло НН в трафопоста                          234,99 лв.       469,98 лв.  
  11 Ремонт и възстановяване на изводно поле НН в табла НН                           99,50 лв.       199,01 лв.  
  12 Подмяна на високоволтов предпазител                             8,61 лв.         17,21 лв.  
  13 Подмяна на ОЖ табели в ТП                           15,79 лв.         31,57 лв.  
  14 Почистване на съоръженията в ТП за едно присъединяване                            30,54 лв.         61,08 лв.  
  15 Профилактика на ТП      
    С една трансформаторна машина СрН/НН                          149,26 лв.    
    С две трансформаторна машина СрН/НН                          199,01 лв.    
    С три трансформаторна машина СрН/НН                          248,76 лв.    
  16 Двустранно споразумение за съвместна техническа експлоатация  120.00 лв./месец     
             
  Лабораторни услуги Цена    
   
  1 Намиране на кабелна повреда СрН и НН- Извършва се по методика и остойностяване
    до 1км. дължина на кабела Извършва се по методика и остойностяване
    над 1км. дължина на кабела Извършва се по методика и остойностяване
  2 Изпитание на кабел СрН с повишено напрежение Извършва се по методика и остойностяване
  3 Сфазиране на кабели СрН Извършва се по методика и остойностяване
  4 Сфазиране на кабели НН Извършва се по методика и остойностяване
  5 Определяне трасе на кабелна линия Извършва се по методика и остойностяване
  6 Уточняване на кабел в сноп от кабели Извършва се по методика и остойностяване
  7 Високоволтови изпитания на: диелектрични ръкавици, диелектрични боти и диелектрични килимчета Извършва се по методика и остойностяване
  8 Високоволтови изпитания на щанги Извършва се по методика и остойностяване
  9 Високоволтови изпитания на изолационни поставки Извършва се по методика и остойностяване
  10 Високоволтови изпитания на указатели за напрежение Извършва се по методика и остойностяване
  11 Високоволтови изпитания на вентилни отводи- Извършва се по методика и остойностяване
    20кV Извършва се по методика и остойностяване
    110кV Извършва се по методика и остойностяване
    400кV Извършва се по методика и остойностяване
  12 Трансформатори измерителни - токови Извършва се по методика и остойностяване
  13 Трансформатори измерителни - напреженови еднополюсни Извършва се по методика и остойностяване
  14 Трансформатори измерителни - напреженови двуполюсни Извършва се по методика и остойностяване
  15 При заявка за специални изпитания Извършва се по методика и остойностяване
           
           
    *Цените са само за услугата, цената на материалите се заплащат отделно      
    *Срок за започване,след заявяване на услугата за обикновенните услуги:      
    Услуга,която засяга други клиенти - 48 часа      
    Услуга,която не засяга други клиенти - 24 часа      
    Експресна услуга - до 6 часа      
    *Добавка Извън работно време                           20,00 лв.    


Безплатни услуги, извършвани на битови и небитови клиенти от ''ЧЕЗ Електро България'' АД

№  Наименование на услугата Цена без ДДС ДДС Цена с ДДС Срок за изпълнение /дни/
1 Сключване на договор за продажба на ел.енергия на битов клиент _ _ _ 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Договор за присъединяване – за новопостроени или същесвуващи обекти с прекратени договори за продажба ел. енергия
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собсвеника/ците, ако лицето е пълномощник
Документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
Нотариално заверена декларация за съгласие от съсобствениците, ако има такива и не упражняват общо правото на потребител
Документ, удостовеяряващ, че електрическите инсталации отговарят на условията на безопасност и технически норми
2 Отлагане на плащането (битов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
3 Възстановяване на надвзети суми (битов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Деклариране на показания от средството за търговско измерване/СТИ – декларация-бланка
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
4 Искане за сключване на споразумителенпротокол (битов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
5 Молби и жалби от общ характер - свободен текст (битов клиент) _ _ _ 21
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
6 Деклариране на показания от СТИ (битов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
декларация-бланка
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на титуляра по абонатния номер
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
7 Прекратяване на договор за продажба на електрическа енергия (битов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник
Документ, удостоверяващ заплащането на всички задължения към ЧЕЗ България
Забележка: Тази услуга се предоставя след заплащане на цена по утвърден ценоразпис на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
8 Сключване на договор за продажба на електрическа енергия (небитов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Копие от договора за присъединяване на обекта
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
Документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
Нотариално заверено съгласие от собственика (собствениците) на имота или титуляра на вещното право при наемни отношения
Удостоверение за актуално състояние на фирмата
Съдебно решение за регистрация (за непререгистрирани търговци)
ЕИК / Булстат номер (за непререгистрирани търговци)
Документ за въвеждане в експлоатация
Документ, удостовеяряващ, че електрическите инсталации отговарят на условията на безопасност и технически норми
9 Сключване на споразумение за продажба на ел. енергия на клиент към съществуващ договор (небитов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Номер на договор; Партида на клиентa
Копие от договора за присъединяване на новия/те или реконструиран/и обект/и
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
Документ, удостоверяващ правото му на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
Нотариално заверено съгласие от собственика (собствениците) на имота или титуляра на вещното право при наемни отношения
Удостоверение за актуално състояние на фирмата
Съдебно решение за регистрация (за непререгистрирани търговци)
ЕИК / Булстат номер (за непререгистрирани търговци)
Документ за въвеждане в експлоатация - при нов или реконструиран обект.
Документ, удостовеяряващ, че електрическите инсталации отговарят на условията на безопасност и технически норми
10 Отлагане на плащането (небитов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
11 Молба за възстановяване на обезпечение (небитов клиент) _ _ _ 3
Необходими документи:
Заявление-бланка
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
12 Уточняване на начина на плащане (небитов клиент) _ _ _ 1
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
13 Възстановяване на надвзети суми (небитов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Деклариране на показания от средството за търговско измерване/СТИ – декларация-бланка
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
14 Искане за сключване на споразумителен протокол (небитов клиент) _ _ _ 2
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
15 Молби и жалби от общ характер, свободен текст (небитов клиент) _ _ _ 21
Необходими документи:
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
16 Прекратяване на договори или споразумения за продажба на електрическа енергия (небитов клиент) _ _ _ 7
Необходими документи:
Заявление-бланка
Номер на договор; Партида на клиентa
Документ за самоличност на представляващия фирмата
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовият представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
Забележка: Тази услуга се предоставя след заплащане на цена по утвърден ценоразпис на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • Пишете ни

Проверете сметката
си за електроенергия!

Проверка

Как да проверим реална
ли е сметката ни за ток?

Брошура