За разпределение

Цените за разпределение на електроенергия, утвърдени от КЕВР

С Решение № Ц-7 от 07.04.2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране изменя следните утвърдени с Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г. цени за „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, считано от 07.04.2017 г.

Цени Цена без ДДС
Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за небитови клиенти в лв./кВт/ден 0,01745
Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за битови клиенти в лв./кВтч 0,00505
Цена за пренос на електрическа енергия  през разпределителна  мрежа на средно напрежение лв./кВтч 0,00878
Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение лв./кВтч 0,02947

Забележки:

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа в лв./кВт/ден се заплаща от всички небитови клиенти, присъединени на средно и ниско напрежение. Цената за достъп до електроразпределителната мрежа в лв./кВтч се заплаща от всички битови клиенти. Цената за пренос през разпределителната мрежа на средно напрежение се заплаща от всички клиенти присъединени на средно напрежение. Цената за пренос през разпределителната мрежа на ниско напрежение се заплаща от всички клиенти присъединени на ниско напрежение.

Останалите цени утвърдени с Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г. остават непроменени.