Доставчик от последна инстанция

Цени на доставчик от последна инстанция по утвърдена от КЕВР методика

Цени за снабдяване на "ЧЕЗ Електро България" АД в качеството му на Доставчик от  последна инстанция

05/2017 06/2017     07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017
лв./кВтч. лв./кВтч.        лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч.
0,09599* 0,09538* 0,12545* 0,12399* 0,12469*
 0,12443*  0,12411*  0,15738*

* Цената не включва цена за Задължения към Обществото, която се определя от КЕВР

Средната цена за продажба на електрическа енергия за потребители при Доставчик от последна инстанция може да бъде коригирана при промяна на цената, по която ДПИ купува електрическата енергия.
Всички клиенти заплащат и утвърдените цени за мрежови услуги, съгласно Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране № Ц-19/01.07.2017

Цената при ДПИ се определя съгласно следните документи: