Доставчик от последна инстанция

Цени на доставчик от последна инстанция по утвърдена от КЕВР методика

Цени за снабдяване на "ЧЕЗ Електро България" АД в качеството му на Доставчик от  последна инстанция

01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017     06/2017 07/2017 08/2017
лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч.        лв./кВтч. лв./кВтч. лв./кВтч.
0,10181* 0,10707* 0,09428* 0,09649* 0,09599* 0,09538* 0,12545* 0,12399*

* Цената не включва цена за Задължения към Обществото, която се определя от КЕВР

Средната цена за продажба на електрическа енергия за потребители при Доставчик от последна инстанция може да бъде коригирана при промяна на цената, по която ДПИ купува електрическата енергия.
Всички клиенти заплащат и утвърдените цени за мрежови услуги, съгласно Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране № Ц-19/01.07.2017

Цената при ДПИ се определя съгласно следните документи: