Изявление на ръководството на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

 „ЧЕЗ Електро България“ АД е публично дружество, което предоставя жизненоважна услуга и защитата на интересите на нашите акционери, служители и над 2 милиона клиенти е основен приоритет. Ние разбираме нашите отговорности за балансираното и сигурно функциониране на енергийния сектор. Нашите действия са изцяло съобразени със законите на страната.

За решаване на възникналите спорове и с ясното разбиране за нужда от диалог и прозрачност, ние поканихме за пореден път ръководството на Националната електрическа компания на среща, на която, в духа на професионализма и европейските принципи и практики, да търсим заедно решение.

Със съжаление отбелязваме, че на предложената дата и час представители на НЕК ЕАД не се отзоваха.

Отново декларираме нашата готовност да продължим усилията си съвместно с НЕК ЕАД  за намиране на законосъобразен начин за разрешаване на възникналия спор. И оставаме на разположение за провеждане на среща. 

Обръщаме се към Министъра на икономиката и енергетиката в качеството му на принципал на НЕК и в духа на неговата силна ангажираност с решаването на проблема, да съдейства за започване на разговори с ръководството на НЕК и намиране на решение в интерес на българската енергетика.

"ЧЕЗ Електро България" АД  работи изцяло в съответствие с българското и европейското законодателство и при стриктно спазване на лицензионните си задължения. Съблюдаваме нормативната уредба на страната и още веднъж подчертаваме, че във всички свои действия се ръководим от принципа на върховенството на закона.

Загрижени сме за създалата се ситуация. Проблем в енергийния сектор съществува и ние нееднократно сме сезирали писмено и устно компетентните органи, в т. ч. независимата Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Трябва да се търси отговорно и професионално решение на проблемите чрез преговори с НЕК и в условията на открит диалог и равнопоставеност.

Създалата се ситуация рефлектира върху всички участници във веригата производство-пренос-разпределение-снабдяване. Декапитализирането на крайните снабдители, включително „ЧЕЗ Електро България“ АД, би се отразило негативно на стабилността на цялата енергийна система на България и всички потребители.

„Постигането на стабилност на всички участници в енергийната система на България, включително ЧЕЗ Електро и НЕК  означава стабилност за целия сектор.“, каза Кремена Стоянова, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Ръководството на „ЧЕЗ Електро България“ АД