ЧЕЗ - митове и реалности

 Мит:

ЧЕЗ генерира свръхголяма печалба, която изнася от страната

Реалност:

Като публична компания икономическите и финансовите резултати на ЧЕЗ са общо достъпни. За 9 години от стъпването на компанията на българския пазар нетната печалба на ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България е 379 млн. лева. За същия период положителният финансов резултат на двете дружества преди данъци и амортизации (EBITDA) е 937 млн. лева. През цялото това време ЧЕЗ реинвестира печалбата си, като влага средствата в рехабилитация и модернизация на електроразпределителната мрежа и подобряване на обслужването. До края на 2013 г. компанията е вложила 728 млн. лева в електроразпределителната мрежа, в подобряване на услугите и обслужването за своите клиенти. Като коректен данъкоплатец, от приватизацията насам ЧЕЗ е внесла в държавния бюджет 285 млн. лева под формата на преки и косвени данъци. На практика това означава, че под формата на инвестиции и данъци разходите на компанията надвишават 1 милиард и 13 милиона лева. Когато сравним сумата с печалбата преди данъци и амортизации, излиза, че до момента ЧЕЗ е на загуба от 76 млн. лева. Сами разбирате, че компанията все още дори не е започнала да възстановява вложените в приватизацията на електроразпределителните дружества 551 млн. лева. През 2010 год. ЧЕЗ изплати дивиденти с парични средства взети от първоначалната инвестиция в размер на 124 млн. лв., от които 83 млн. лв. на мажоритарния собственик ЧЕЗ а.с. и 41 млн. лв. на българската държава.

Мит:

Държавата гарантира на ЧЕЗ 100% възвращаемост на инвестициите, плюс печалба

Реалност:

С последните си две ценови решения от юли и декември 2013 г. за третия регулаторен период ДКЕВР промени регулаторната рамка и дружествата не получават възвращаемост от инвестициите, направени през текущата година. Тоест в определените от ДКЕВР крайни цени на електроенергията няма включени разходи и възвращаемост за инвестиции. Въпреки че в ценовия модел няма признати инвестиции, през миналата година ЧЕЗ вложи над 109 млн.лева в обновяване на мрежата в Западна България – средства, за които ЧЕЗ не получава никаква гарантирана възвращаемост.

Мит:

ЧЕЗ не инвестира в България

Реалност:

От стъпването си в България в началото на 2005 г. до момента ЧЕЗ е инвестирала в страната над 1,8 млрд. лева. В тази сума са включени 1,1 млрд. лева, инвестирани в закупуването на електроразпределителната мрежа на Западна България и ТЕЦ „Варна“, както и 723 млн. лева за поддържане, ремонт и модернизиране на мрежите и за подобряване на обслужването. Резултатът от тези инвестиции е налице - за девет години дружеството намали технологичните загуби от 22% до 12% и разработи близо 100 вида услуги.

Мит:

ЧЕЗ определя цената на електроенергията

Реалност:

Цената на електроенергията в България се определя от независимата Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. До март 2013 г. държавният регулатор променяше цените веднъж годишно, като новите цени влизаха в сила от 1 юли. Промени в Закона на енергетиката, приети от Народното събрание на 27 февруари 2013 г., дадоха възможност на ДКЕВР да променя цените по-често от веднъж годишно. Както винаги досега, през последните девет години, ЧЕЗ ще продължи да изпълнява решенията на регулатора по предвидения в закона начин.

Мит:

Цялата сума от сметките за електричество остава в ЧЕЗ

Реалност:

Решенията за дяловете на отделните участници по веригата производство – пренос – доставка и за разпределението на крайната цена между тези участници се вземат от независимия държавен регулатор. В резултат на неговите решения, през последните години делът на ЧЕЗ в структурата на цената непрекъснато намалява. От 13,28% през 2009 г. той спадна до 9,28% през 2012 г. След последното решение на регулатора делът на ЧЕЗ в крайната цена намаля до под 1%. Така, ако през 2006-2007 г. в дружествата на ЧЕЗ са оставали 13% от крайната цена за битови потребители, то в момента от всеки 100 лева сметка остават 90 стотинки. Останалата сума отива при производителите на електроенергия, оператора на преносната система и Националната агенция по приходите.

С подобен минимален обем средства компанията трябва да поддържа и обновява и развива мрежата и да поддържа обслужването за своите клиенти. При това трябва да се вземе предвид, че ЧЕЗ доставя електроенергия на 3 милиона души, или почти половин България. На компанията се пада и отговорността да обслужва Западна България, където са някои от най-важните зимни курорти, тук е и столицата на страната, в която са концентрирани всички ключови държавни и обществени сгради и институции.

Мит:

ЧЕЗ не плаща данъци в България

Реалност:

Компаниите от групата на ЧЕЗ, които работят в България, са регистрирани в страната. Те работят съобразно местните закони и плащат предвидените от тях данъци и такси в България. Като коректен данъкоплатец, от приватизацията насам ЧЕЗ е внесла в държавния бюджет 285 млн. лева под формата на преки и косвени данъци. През 2010 год. ЧЕЗ изплати дивиденти с парични средства взети от първоначалната инвестиция в размер на 124 млн. лв., от които 83 млн. лв. на мажоритарния собственик ЧЕЗ а.с. и 41 млн. лв. на българската държава.

Мит:

ЧЕЗ е против либерализацията на пазара и разбиването на монополите

Реалност:

Ние в ЧЕЗ сме твърдо за отваряне на пазара и въвеждане на балансиращи групи, въпреки че това означава повече конкуренция за нас. Още със стъпването си в България ЧЕЗ дойде с готовност да помогне със своя опит в Чехия и Румъния и ноу-хау на държавната енергетика, на регулатора, на всички институции за това сложният по принцип процес на либерализация на пазара да протече бързо и качествено. Убедени сме, че с експертните си познания компанията може да бъде от голяма полза за България и българската енергетика.

Верният път за постигане на по-добри условия на електроснабдяването в България е отварянето на пазара и разбиването на монополния модел по цялата верига. Така хората ще могат да избират своя доставчик по това, което предлага, и ще могат да го сменят, когато са недоволни от него. И според нас това е най-добрият начин на регулиране на пазара.

Мит:

ЧЕЗ не спазва българското законодателство

Реалност:

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България винаги са спазвали и ще продължат да спазват всички закони на държавата и да изпълняват своите законови задължения. Дейността на дружествата на ЧЕЗ в България подлежи на стриктен контрол и проверки от различни държавни институции. Всеки месец компанията публикува отчети в Търговския регистър. Всяко тримесечие и в края на годината дружествата на ЧЕЗ изпращат отчети в ДКЕВР. Дружествата, които от 2012 година са публични и акциите им се търгуват на борсата, са длъжни всяко тримесечие да подават финансови отчети и към Комисията за финансов надзор.

Мит:

ЧЕЗ иска да продаде бизнеса си в страната и да напусне България

Реалност:

ЧЕЗ не възнамерява да напуска България. Като отговорна компания, надежден партньор на държавните институции и добър данъкоплатец, ЧЕЗ има дългосрочни намерения за развитие на бизнес в България. Неведнъж сме заявявали, че искаме да останем и да продължим да работим на българския пазар. Отдаваме особено значение на България, защото съзнаваме голямата отговорност от това да обслужваме една трета от страна - член на Европейския съюз и нейната столица, където са съсредоточени всички основни функции на държавата. В тази ситуация компаниите на ЧЕЗ в България са изправени пред единствения възможен избор, подобно на много други компании – да адаптират бизнеса си и да търсят допълнителни възможности да намалят разходите си.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg